สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชริยา  มัฆวิมาลย์
2. นางสาวฐิติมา  จันทร์เกษ
3. นางสาวนุชนาฏ  ประสมบูรณ์
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เป้งทอง
2. เด็กหญิงมาลีวัลย์  วันนา
3. เด็กหญิงสิดาพร  สังขะพงษ์
 
1. นางสุภลักษณ์  มารยาท
2. นางสาวนัฐธิดา  นพพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐชา  ชัยพิมล
2. นายนครินทร์  จันดวง
3. นางสาวเปรมาดี  นอบน้อม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
2. นางสาวปวีณา  โพธิ์ทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  น้อยแก้ว
2. เด็กชายประจักษ์  แก้วกล้า
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง