สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิทักษา
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 19 1. นางสาวสุวรรณภรณ์  พงษ์พิละ
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายธนทัต  ขันแข็ง
2. นางสาวศรีสุดา  ผกาบุตร
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวสุรีย์พร  มูลพันธ์
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายบวรภัค  ศรีพล
2. เด็กชายสิรดนัย  ปราบพินาศ
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
2. นางสาววัชชิรา  บัวกอ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายแทนไทย  ปักเคทาติ
 
1. ว่าที่พันตรีสมศักดิ์  ชมจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 12 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชุมต้น
2. เด็กชายศุภกฤต  ตู้จำรูญ
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.16 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนศักดิ์  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กชายวรากร  วรวรรณ
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวจุไรรัตน์  สังภักดี
2. นายวิชัย  ตาดไธสงค์
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง