สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.16 เงิน 12 1. นางสาววชิราภรณ์  แรมประชา
 
1. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงดลฤทัย  ดวงอาทิตย์
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  สายเพชร
2. เด็กหญิงอรทัย  นิสัยกล้า
3. เด็กหญิงเกื้อกูล   จันทร์ชื่น
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ใบเขียว
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวปนัดดา  พรมสุสวรรณ
2. นางสาวสรัลพร  คำหล้า
3. นางสาวอรวรรณ  บัลลังค์
 
1. นางจินตนา  สายป้อง
2. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์กระจ่าง
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภาพร  เมืองอินทร์
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญประสพ
3. เด็กชายอัษฎา  หาจักร์
 
1. นางสุภลักษณ์  มารยาท
2. นางสาวนัฐธิดา  นพพันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 11 1. นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์วัตร
2. นางสาวพุฒิพร  หลักทอง
3. นางสาวสุพัตรา  บุญวงศ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
2. นางสาวปวีณา  โพธิ์ทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุสุมา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ยอดระยับ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลาสีมา
 
1. นางอาภรณ์  ศรีวิลัย
2. นางสาวนงลักษณ์  ทับทิม
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.14 เงิน 10 1. นายภานุพงศ์  เครือบุตร
2. นายอธิบดี  สีตระการ
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวทิพวรรณ  คำนัน
2. นายมังกรทอง  พันธเสน
 
1. นางปาณิสรา  เดือนเมษ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 7 1. นางสาวสุกานดา  ไชยสินธ์
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายยศกร  แนวมั่น
2. เด็กชายวุฒิไกร  จิตราวานิชกุล
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางปฏิมา  วงษ์แสวง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายชนะไชย์  เลิศสงคราม
2. เด็กชายพงษ์วัฒน์  สังข์ภักดี
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางปฏิมา  วงษ์แสวง