สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  บุญโสม
 
1. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นางสาวอภิสรา  พันธุ์แสน
 
1. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดม
 
1. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  เหลืองทอง
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสนสอน
2. เด็กหญิงวรารัตน์   พันธ์คำ
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายจักรภัทร  ไชยเพ็ชร
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
3. เด็กหญิงสุทธิดารัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
2. นางสาววัชชิรา  บัวกอ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองสาย
2. นางสาวช่อผกา  ฉิมภู
3. นางสาวทิพวรรณ  เอื้อสามาลย์
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
2. นายธรรมนูญ  สุภเสถียร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกอบชัย  น้อยมิ่ง
2. นายธนวัฒน์  พรชัยวัฒนากร
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
2. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัชรพล  คงยศ
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ศรี
3. นายสุรเชษฐ์  บุญสร้อย
 
1. นางสาวจริญญา  ไชยโคตร
2. นางสาวนงลักษณ์  ทับทิม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 1. เด็กชายกรรธิมา  จันทภรณ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วังนาทัน
3. นายอิทธิชาติ  มัฆะเนมี
 
1. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.3 ทอง 5 1. นางสาวกัญญนันทณ์  สมคะเน
2. นางสาวรัตติยาภรณ์  ไชยเพ็ชร
3. นางสาวเกษศิริลักษณ์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลณัฐ์  คำภา
2. เด็กหญิงจินดาหรา  โคตรวงค์
3. เด็กหญิงญาณิศา  สีมา
4. เด็กหญิงวรัญญา  ผลปราชญ์
5. เด็กหญิงศุภมาส  เสนสนาม
 
1. นางวรรณวิภา  วิจบ
2. นางระวินันท์  สอพองโชติหิรัญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 7 1. นางสาวกีรติ  พงษ์พีระ
2. นางสาวนริศรา  สายเพ็ชร
3. นางสาวปิยพร  ปราบภัย
4. นางสาวพัชญ์สินี  ปิยะวงษ์
5. นางสาวโศรยา  อำคา
 
1. นางวรรณวิภา  วิจบ
2. นางจริญญา  ศิลาบุตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วรรณมล
 
1. นางวรรณวิภา  วิจบ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีบุญ
2. เด็กชายธีรภัทร  ปราบภัย
 
1. นางระวินันท์  สอพองโชติหิรัญ
2. นางวรรณวิภา  วิจบ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 16 1. นางสาวพัชราภรณ์  สายเนตร
2. นายศุภกฤต  ด้วงแก้ว
 
1. นางระวินันท์  สอพองโชติหิรัญ
2. นางสาวพัชรินทร์  ศีลให้อยู่สุข
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงว่านน้ำ  นามวงษ์
 
1. นายอิสเรวัตตะ  ดิษสรัตนวงษ์
2. นางปาณีสรา  เดือนเมษ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 9 1. นายเกียรติศักดิ์  ขันธ์เงิน
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายภาณุวัฒน์  พันธ์คำ
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  โนนเภา
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวธันยาภรณ์  บุญธรรม
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายจักรภัทร์  ไชยเพชร
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงรัชติยา  น้อยมิ่ง
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุรารส
2. เด็กชายนันทโชค  ด้วงนิล
3. เด็กชายพรสุข  ศรีใส
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวพัชริดา  แรกเรียง
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภรัณยา  โตอนันต์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  บุญหวาน
3. นางสาวสุวธิดา  เกมะยุรา
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวชลธนิจ  ศรีสัจธรม
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 8 1. นายณรงค์ศักดิ์  ธิประเทศ
2. นายนราธิป  สุทธภักดี
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางปฏิมา  วงษ์แสวง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.78 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  พรหมจักร
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมรัตน์
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กชายฐิติวัฒน์   ทองบุญ
2. เด็กชายณัฐพล   ทองบุญ
3. เด็กชายอนุชิต   ดวนใหญ่
 
1. นางนิภาภรณ์   ศิรินัย
2. นางสาวสุภาภรณ์   นวลใส
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรอนงค์   ยิ้มไธสง
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญธรรม
3. นางสาวโชคชัย  สืบราช
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  นวลใส
2. นางนิภาภรณ์  ศิรินัย
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกกาญจน์  ประดาสุข
2. นางสาวดวงฤทัย  จันสุกใส
3. นางสาวทิพวรรณ  คำนัน
 
1. นางศศิภรณ์  สุมโนจิตราภรณ์
2. นางวรรณวิภา  วิจบ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงศรี
2. เด็กชายธัญพิสิทธ์  แถวทัศน์
3. เด็กชายวุฒินันท์  นามธรรม
 
1. นายบดินทร์ฺ  นึกชอบ