สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 8 1. นางสาวกนกวรรณ   นพพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์   อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวพิมประไพ  สุพล
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายปิยะพงษ์  โจกกลาง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำสอาด
3. เด็กชายอภิรักษ์  ไชยโชติ
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐดนัย  น้ำหวาน
2. นางสาวสุชาดา  นันทะสิงห์
3. นายสุรเดช  หอยสังข์
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญจูง
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนันทพร  พะวา
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐานิกา  นันทะสิงห์
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สุดดี
2. เด็กหญิงธีราพร  นันทะสิงห์
3. เด็กหญิงพรจิรา  วงศ์เจริญ
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
2. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 9 1. นายศราวุฒิ  สำแดงฤทธิ์
2. นายอภิวัฒน์  รับรอง
3. นางสาวอมรรัตน์  บุญจูง
 
1. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
2. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.16 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัทรวดี  มนทอง
2. เด็กหญิงมุจรินทร์  เอี่ยมแสน
3. เด็กหญิงอทิตยา  ปรางมาศ
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
2. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 7 1. นางสาวอิสราพร  มีแสงพันธ์
2. นางสาวเกษร  จันเพ็ญ
3. นางสาวเบญจมาศ  สุดดี
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
2. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โมลา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญธัญกิจ
 
1. นางจินตนา  ปราบเสียง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์แต้ม
2. เด็กหญิงชลนิชา  ศรีดาชาติ
3. นางสาวนิสา  จันทร์ฉาย
4. เด็กหญิงมนทิพย์  แก้วมงคล
5. เด็กหญิงสาวิตรี  โนนกลาง
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
2. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีมาศ
2. นางสาวพรธิดา  ศรีดาชาติ
3. นางสาวภัทรสุดา  พิมาทัย
4. นางสาวศรีนุกูล  ชนิด
5. นางสาวแก้วดารา  หน่อสีดา
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
2. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.86 ทอง 8 1. เด็กชายวิทยา  พิมูลชาติ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พิมเสน
 
1. นายสมมาศ  นวนแสง
2. นางวารุณี  วังกะธาตุ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวงศธร  บุตะเคียน
2. นางสาวสุทธิกา   สุวรรณ์
 
1. นายสมมาศ  นวนแสง
2. นางวารุณี  วังกะธาตุ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธนภรณ์  นันทะสิงห์
2. เด็กหญิงมลธิรา  พิมูลชาติ
 
1. นางสาวดวงสุดา  ชูลำภู
2. นายอำพล  กาบบัว
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายนครินทร์  ทองเกิด
2. นายอำนาจ  อุ่นแก้ว
 
1. นายอำพล  กาบบัว
2. นางสาวดวงสุดา  ชูลำภู
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาภรณ์  จันบุญ
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิณิดา  อินแพง
2. เด็กหญิงอลิสา  คำบัว
 
1. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
2. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรณฤทธิ์  รับรอง
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติชัย  ธูปชู
2. นายชาญชล   พิมูลชาติ
3. นายบดินทร์  ทองเกิด
4. นายวีรพล   พุทธรักษ์
5. นายอะถินันท์  จันทร์เพ็ง
6. นายเวชพิสิฐ   สมเสนา
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
2. นางสาวสุภาพร   พวงพั่ว
3. นายยงยุทธ  พ่อค้า
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไพรวงค์
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ประดิษฐ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -    
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีรศักดิ์  เจียงอินทร์
 
1. นางสาวปวีณา  มณทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไพรวงค์
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ประดิษฐ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิมูลชาติ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุภาพ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยมูล
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
2. นางสาวดวงสุดา  ชูลำภู
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาววัลลี  ทองอินทร์
2. นางสาววิชุดา  หอมจิตร
3. นายแสนสุข  คำบัว
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายเจริญชัย  ดวงสิน
2. นายเสกสรร  ไชยทอง
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72.4 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวัตร  ท้าวแข็ง
2. เด็กหญิงพิกุล  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงเมธิวรรณ  ซาคำจันทร์
 
1. นางสาวเปรมชิตา  สุวะพัฒน์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวมัฌชุสา  สมคณะ
2. นางสาวรจนา  สาเทียน
3. นางสาวสมจิตร  สุดดี
 
1. นางสาวเปรมชิตา  สุวะพัฒน์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวกรรณิกา  ทองลอย
2. นางสาวนันธิดา  ดอกพวง
3. นางสาวศศิธร  ไชยนะรา
 
1. นางพรธิรา  อินทร์สำราญ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  นาคใหญ่
2. นางสาวสุกัญญา  อุดร
3. นางสาวสุพรรษา  สะตะ
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
2. นางสุวรรณี  อะโรคา
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  ยืนนาน
2. นางสาวจัณมณี  สมรัตน์
3. นางสาวฐานิกา  นันทะสิงห์
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
2. นางสุวรรณี  อะโรคา