สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนันทพร  พะวา
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สุดดี
2. เด็กหญิงธีราพร  นันทะสิงห์
3. เด็กหญิงพรจิรา  วงศ์เจริญ
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
2. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 9 1. นายศราวุฒิ  สำแดงฤทธิ์
2. นายอภิวัฒน์  รับรอง
3. นางสาวอมรรัตน์  บุญจูง
 
1. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
2. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา