สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์   อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวพิมประไพ  สุพล
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายปิยะพงษ์  โจกกลาง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำสอาด
3. เด็กชายอภิรักษ์  ไชยโชติ
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญจูง
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โมลา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญธัญกิจ
 
1. นางจินตนา  ปราบเสียง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธนภรณ์  นันทะสิงห์
2. เด็กหญิงมลธิรา  พิมูลชาติ
 
1. นางสาวดวงสุดา  ชูลำภู
2. นายอำพล  กาบบัว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายนครินทร์  ทองเกิด
2. นายอำนาจ  อุ่นแก้ว
 
1. นายอำพล  กาบบัว
2. นางสาวดวงสุดา  ชูลำภู
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายเจริญชัย  ดวงสิน
2. นายเสกสรร  ไชยทอง
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ