สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 7 1. นางสาวอิสราพร  มีแสงพันธ์
2. นางสาวเกษร  จันเพ็ญ
3. นางสาวเบญจมาศ  สุดดี
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
2. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาววัลลี  ทองอินทร์
2. นางสาววิชุดา  หอมจิตร
3. นายแสนสุข  คำบัว
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72.4 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวัตร  ท้าวแข็ง
2. เด็กหญิงพิกุล  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงเมธิวรรณ  ซาคำจันทร์
 
1. นางสาวเปรมชิตา  สุวะพัฒน์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวมัฌชุสา  สมคณะ
2. นางสาวรจนา  สาเทียน
3. นางสาวสมจิตร  สุดดี
 
1. นางสาวเปรมชิตา  สุวะพัฒน์