สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 8 1. นางสาวกนกวรรณ   นพพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐานิกา  นันทะสิงห์
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.16 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัทรวดี  มนทอง
2. เด็กหญิงมุจรินทร์  เอี่ยมแสน
3. เด็กหญิงอทิตยา  ปรางมาศ
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
2. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์แต้ม
2. เด็กหญิงชลนิชา  ศรีดาชาติ
3. นางสาวนิสา  จันทร์ฉาย
4. เด็กหญิงมนทิพย์  แก้วมงคล
5. เด็กหญิงสาวิตรี  โนนกลาง
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
2. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีมาศ
2. นางสาวพรธิดา  ศรีดาชาติ
3. นางสาวภัทรสุดา  พิมาทัย
4. นางสาวศรีนุกูล  ชนิด
5. นางสาวแก้วดารา  หน่อสีดา
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
2. นางสาวกุลวดี  ห่อทรัพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.86 ทอง 8 1. เด็กชายวิทยา  พิมูลชาติ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พิมเสน
 
1. นายสมมาศ  นวนแสง
2. นางวารุณี  วังกะธาตุ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวงศธร  บุตะเคียน
2. นางสาวสุทธิกา   สุวรรณ์
 
1. นายสมมาศ  นวนแสง
2. นางวารุณี  วังกะธาตุ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาภรณ์  จันบุญ
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิณิดา  อินแพง
2. เด็กหญิงอลิสา  คำบัว
 
1. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
2. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไพรวงค์
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ประดิษฐ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีรศักดิ์  เจียงอินทร์
 
1. นางสาวปวีณา  มณทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไพรวงค์
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ประดิษฐ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิมูลชาติ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุภาพ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยมูล
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
2. นางสาวดวงสุดา  ชูลำภู
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวกรรณิกา  ทองลอย
2. นางสาวนันธิดา  ดอกพวง
3. นางสาวศศิธร  ไชยนะรา
 
1. นางพรธิรา  อินทร์สำราญ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  นาคใหญ่
2. นางสาวสุกัญญา  อุดร
3. นางสาวสุพรรษา  สะตะ
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
2. นางสุวรรณี  อะโรคา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  ยืนนาน
2. นางสาวจัณมณี  สมรัตน์
3. นางสาวฐานิกา  นันทะสิงห์
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
2. นางสุวรรณี  อะโรคา