สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงชิตยา  ทองหล่อ
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 13 1. นายรัชพล  พันธมาศ
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนุชวรา  โกสิลา
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลเนตร  สง่างาม
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุนันทา  ดาผา
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง 5 1. นางสาวอภิญญา  วิชุมา
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายพันธกานต์  พันธมาศ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรอุมา  บัวทอง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิภาพร  หอมหวล
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติธร  พลทา
2. เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายสุทธิชาติ  วิชุมา
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  วิถุนัด
2. นางสาวมธุริน  บุญทูล
3. นายศุภกิจ  แสงมาศ
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิเศษชาติ
2. เด็กชายจิตติ  โกสิลา
3. เด็กชายบัณฑิต  พันธมาศ
4. เด็กชายประสิทธิ์  แสงมาศ
5. เด็กชายเจษฎา  พันธ์เลิศ
 
1. นายทรรศวิทย์  ดวงทอง
2. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สินสุพรรณ์
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.5 เงิน 8 1. นางสาวกัญญาวีร์  กุประดิษฐ์
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.43 เงิน 11 1. เด็กหญิงจีรภิญญา  งามนัก
2. เด็กชายเพชรใส  ชำนาญ
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
2. นายทรรศวิทย์  ดวงทอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 12 1. นางสาวกัญญาวีร์  กุประดิษฐ์
2. นายสุธาริน  อินตา
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สินสุพรรณ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชิดน้อย
 
1. นายรัฐศาสตร์  การรัมย์
2. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกมลชนก  พันธมาศ
2. นางสาวรุ่งนภา  สายแก้ว
 
1. นายรัฐศาสตร์  การรัมย์
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  บุญญา
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  ปุญญา
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  พันธมาศ
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอะวัสดา  สุภาวหา
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดำริสม
2. เด็กหญิงรัชนีกร  วังนุราช
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
2. นายทรรศวิทย์  ดวงทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายเจตต์พล  พันธมาศ
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 7 1. นางสาวรุจิรา  พันธมาศ
 
1. นายทศพล  ไชยณรงค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.61 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชอบนา
 
1. นางสาวดรุณีย์  แสนโสม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรนิดา  โสพันธ์
 
1. นางสาวดรุณีย์  แสนโสม
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 4 1. นายกิตติชัย  แสงอุ่นห์
2. นายจรัลชัย  สาทิพย์จันทร์
3. นายดนุสรณ์  ทองหล่อ
4. นายนพรัตน์  คุชิตา
5. นายวัชรพงศ์  ศิลาชัยธนรัชต์
6. นายเจนณรงค์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
2. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
3. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงฉันทนา  พันธมาศ
2. เด็กหญิงสุธินีย์  งามนัก
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พันธมาศ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
2. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวชนาพา  ศรีสังข์
2. นางสาวชนินาถ  พุฒหอม
3. นางสาววรรณภา  วิยาสิงห์
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
2. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกานต์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุราคล
3. เด็กหญิงนฤมล  คนเพียร
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณนิสา  พวงจันทร์
2. นางสาวศุภิสรา  บัญชาเมฆ
3. นางสาวเจนจิรา  ทองแย้ม
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
34 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒหอม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  สมนาค
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตรีแก้ว
3. เด็กชายเพชรอนันต์  พันธมาศ
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
2. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  กุหลาบกุลี
2. นางสาวมะลิวรรณ  มณีล้ำ
3. นางสาวศิริพร  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
2. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนัชยา  อกกา
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทกา  พันธมาศ
 
1. นายโสภณ  บุญภา
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุจิรา  พันธมาศ
 
1. นายทศพล  ไชยณรงค์
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัชพล  พันธมาศ
2. นายสุรชัย  กระสังข์
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นางสาวสุที  คำลือชา