สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนุชวรา  โกสิลา
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง 5 1. นางสาวอภิญญา  วิชุมา
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายพันธกานต์  พันธมาศ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สินสุพรรณ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชิดน้อย
 
1. นายรัฐศาสตร์  การรัมย์
2. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกมลชนก  พันธมาศ
2. นางสาวรุ่งนภา  สายแก้ว
 
1. นายรัฐศาสตร์  การรัมย์
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายเจตต์พล  พันธมาศ
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์