สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 13 1. นายรัชพล  พันธมาศ
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุนันทา  ดาผา
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรอุมา  บัวทอง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.5 เงิน 8 1. นางสาวกัญญาวีร์  กุประดิษฐ์
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.43 เงิน 11 1. เด็กหญิงจีรภิญญา  งามนัก
2. เด็กชายเพชรใส  ชำนาญ
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
2. นายทรรศวิทย์  ดวงทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  บุญญา
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  ปุญญา
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 7 1. นางสาวรุจิรา  พันธมาศ
 
1. นายทศพล  ไชยณรงค์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงฉันทนา  พันธมาศ
2. เด็กหญิงสุธินีย์  งามนัก
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พันธมาศ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
2. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด