สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงชิตยา  ทองหล่อ
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลเนตร  สง่างาม
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติธร  พลทา
2. เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายสุทธิชาติ  วิชุมา
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  วิถุนัด
2. นางสาวมธุริน  บุญทูล
3. นายศุภกิจ  แสงมาศ
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 12 1. นางสาวกัญญาวีร์  กุประดิษฐ์
2. นายสุธาริน  อินตา
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  พันธมาศ
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดำริสม
2. เด็กหญิงรัชนีกร  วังนุราช
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
2. นายทรรศวิทย์  ดวงทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.61 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชอบนา
 
1. นางสาวดรุณีย์  แสนโสม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรนิดา  โสพันธ์
 
1. นางสาวดรุณีย์  แสนโสม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 4 1. นายกิตติชัย  แสงอุ่นห์
2. นายจรัลชัย  สาทิพย์จันทร์
3. นายดนุสรณ์  ทองหล่อ
4. นายนพรัตน์  คุชิตา
5. นายวัชรพงศ์  ศิลาชัยธนรัชต์
6. นายเจนณรงค์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
2. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
3. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวชนาพา  ศรีสังข์
2. นางสาวชนินาถ  พุฒหอม
3. นางสาววรรณภา  วิยาสิงห์
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
2. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกานต์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุราคล
3. เด็กหญิงนฤมล  คนเพียร
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณนิสา  พวงจันทร์
2. นางสาวศุภิสรา  บัญชาเมฆ
3. นางสาวเจนจิรา  ทองแย้ม
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒหอม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  สมนาค
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตรีแก้ว
3. เด็กชายเพชรอนันต์  พันธมาศ
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
2. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  กุหลาบกุลี
2. นางสาวมะลิวรรณ  มณีล้ำ
3. นางสาวศิริพร  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
2. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนัชยา  อกกา
 
1. นางศวิตา  อุทัยทวีทรัพย์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทกา  พันธมาศ
 
1. นายโสภณ  บุญภา
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุจิรา  พันธมาศ
 
1. นายทศพล  ไชยณรงค์
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัชพล  พันธมาศ
2. นายสุรชัย  กระสังข์
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นางสาวสุที  คำลือชา