สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใสดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  พลขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 15 1. นางสาวหรรษา  ใจมนต์
 
1. นางสาวสุพัตรา  พลขันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุไลรัตน์  ฝากกลาง
 
1. นางสาวสุพัตรา  พลขันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุผา  มะโน
 
1. นางสาวศิริจันพร  คำอินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนงค์เยาว์  อะสิพงษ์
 
1. นางสาวศิริจันพร  คำอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปราณี  อรเดช
2. เด็กชายเอื้ออารี  คำมี
 
1. นางสาวศิริจันพร  คำอินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉันทนา  ศรีโพธิ์
2. นางสาวสุภาวิณี  ภูเงิน
 
1. นางสาวสุพัตรา  พลขันธ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายพรหมพิทักษ์  มะปรางค์
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาววิชชุดา  สารชาติ
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวอาภาพร  สีทา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวพรวลักษณ์  บุตรสอน
 
1. นายชาติชัย  ธานี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  รำลึก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใสดี
 
1. นายธีรวัฒน์  โพธิวัฒน์
2. นายชนะกฤษ  ยอดแก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 6 1. นางสาวพวงผกา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสันทราภรณ์  ศรีแก้ว
3. นางสาวสุทธิดา  สถานพงษ์
 
1. นางสาวจริยาวดี  คำแสน
2. นางกาญจนา  สันทาสุนัย
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.3 เงิน 8 1. นางสาวกนกวรรณ  ขจรสัตย์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ประองค์งาม
3. นางสาวศิริวรรณ  บุญช่วย
 
1. นางกาญจนา  สันทาสุนัย
2. นายชนะกฤษ  ยอดแก้ว
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิตรภานุ  จันครา
2. เด็กชายนวพล  ดินไธสง
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.26 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คำแพง
2. เด็กชายอนุพงษ์  บุญพามา
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  จอนทะผา
2. นางสาวธัญญารัตน์  อุปริที
3. นางสาวพรชิตา  งามพรหม
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงมีนา  คำสอน
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีดำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สถานพงษ์
4. เด็กหญิงสุวรินทร์  แสงย้อย
5. เด็กหญิงแสงระวี  วันดี
 
1. นายไชยยา  คำแสน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 8 1. นางสาววฐิตา  ประจญ
2. นางสาววนิดา  ศรีบุญเรือง
3. นางสาววิลัยพร  คำดี
4. นางสาวศุภลักษณ์  วิเศษพงษ์
5. นางสาวแก้วศศิธร  เทศารินทร์
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นายไชยยา  คำแสน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรเด็ด
2. นายณัฐพงษ์  คำหอม
3. นางสาวมณีวรรณ  มะโน
4. นางสาวมาลินี  สิงคเวหน
5. นายอัครพล  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.14 เงิน 12 1. เด็กหญิงกรองกาญจ์  พันธ์วิไล
2. เด็กชายปัณณฑัต  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 7 1. นางสาวชลดา  เดชะวงศ์
2. นายบุญเหลือ  สมพงษ์
 
1. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภัทธ์  รักษาศิล
2. เด็กหญิงนันทพร  สมิท
 
1. นายณัฐวุฒิ  บางกระ
2. นายสมเจตน์  บุญปก
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุทามาศ  แก้วแสน
2. นายเอกสิทธิ์  ดวงธนู
 
1. นายสมเจตน์  บุญปก
2. นายณัฐวุฒิ  บางกระ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุศรา  ทองลาย
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงอลิษา  จันครา
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประดุจชน
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวนันทิยา  วงษ์พินิจ
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงยุพา  คำผาง
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญสิริ  โคณาบาล
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายพิณ  จันครา
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75.3 เงิน ชนะเลิศ 1. นายวรวุฒิ  คำเลิศ
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สถานพงษ์
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  จงกุล
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  จงกุล
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหัทยา  ยอดจักร์
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประดุจชน
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทียนชัย  เทพศิริ
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรเด็ด
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพงษ์  บริรักษ์
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินทิรา  โสดา
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรเด็ด
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพงษ์  บริรักษ์
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.75 เงิน 6 1. นางสาวจันทร์จิรา  พุทธพันธ์
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จันครา
 
1. นางสาวญาณิศา  โตมร
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแสงเทียน  สว่างภพ
 
1. นางสาวญาณิศา  โตมร
 
50 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สมพงษ์
 
1. นางสาวนิรันดา  สระโสม
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวนวรัตน์  ปาจิแพ
2. นางสาววรรณิภา  แสนวิลัย
3. นางสาวสิตานันท์  จันครา
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางสาวนิรันดา  สระโสม
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายณฐกฤต  วงษ์พินิจ
2. เด็กชายศุภชัย  จันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
2. นายอนุชา  สมพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.11 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราตรี  เรืองสาย
2. เด็กชายนิรัตน์  สมสนิท
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  คำหอม
2. นายอัครพล  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรากร  บุดดาห์
2. เด็กชายวราวุธ  บุดสีพันธ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กระโพธิ์
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะ  ระยับศรี
2. นายวัฒนศักดิ์  มีฤทธิ์
3. นายอธิน  การะเกด
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดวงทอง
3. เด็กหญิงเนตรนารี  หลวงราช
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพนาวรรณ  สถานพงษ์
2. นางสาวศิริวนันท์  คำแสน
3. นางสาวเจนจิรา  พันธ์แก่น
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  ใจสว่าง
2. เด็กหญิงจุลลดา  เทศารินทร์
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เถาปรัก
4. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์สมุทร
5. เด็กหญิงอารดา  ชายแดน
6. เด็กหญิงแพรพลอย  พิมลพรรณ์
 
1. นายไชยยา  คำแสน
2. นางธารา  คำแสน
3. นางทัศนีย์  ภาผล
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกิ่งแก้ว  หาญเสมอ
2. นางสาวธิดารัตน์  คำผาย
3. นางสาวยุพารัตน์  ชุยชวง
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นางสาวอาภาพร  สีทา
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์จู
2. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำหอม
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 1. นางสาวประวิณา  ประจญ
2. นางสาวผกาวรรณ  สถานพงษ์
3. นางสาวศิริญญา  มูลดับ
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ภาผล
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดวงธนู
3. เด็กหญิงสุริตา  บำรุงแคว้น
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นายราตรี  จันทเสน
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรพิน  จันครา
2. นางสาวพรรณิภา  ประจญ
3. นางสาวศิรกานต์  ทรพล
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
66 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกังสดาล  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงจิตตกานต์  สุภาพ
3. เด็กหญิงอังคณา  โพธิ์ศรี
 
1. นางกฤติมา  จันครา
2. นางนันธิยา  จันทศิลา
 
67 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิชนันท์  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณภา  มูลดับ
3. นางสาวอรัญญา  พุ่มพล
 
1. นางกฤติมา  จันครา
2. นางนันธิยา  จันทศิลา
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  จุนทะศรี
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทียนชัย  เทพศิริ
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์