สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  รำลึก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใสดี
 
1. นายธีรวัฒน์  โพธิวัฒน์
2. นายชนะกฤษ  ยอดแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 6 1. นางสาวพวงผกา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสันทราภรณ์  ศรีแก้ว
3. นางสาวสุทธิดา  สถานพงษ์
 
1. นางสาวจริยาวดี  คำแสน
2. นางกาญจนา  สันทาสุนัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิตรภานุ  จันครา
2. เด็กชายนวพล  ดินไธสง
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  ใจสว่าง
2. เด็กหญิงจุลลดา  เทศารินทร์
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เถาปรัก
4. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์สมุทร
5. เด็กหญิงอารดา  ชายแดน
6. เด็กหญิงแพรพลอย  พิมลพรรณ์
 
1. นายไชยยา  คำแสน
2. นางธารา  คำแสน
3. นางทัศนีย์  ภาผล