สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุไลรัตน์  ฝากกลาง
 
1. นางสาวสุพัตรา  พลขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปราณี  อรเดช
2. เด็กชายเอื้ออารี  คำมี
 
1. นางสาวศิริจันพร  คำอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉันทนา  ศรีโพธิ์
2. นางสาวสุภาวิณี  ภูเงิน
 
1. นางสาวสุพัตรา  พลขันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาววิชชุดา  สารชาติ
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวพรวลักษณ์  บุตรสอน
 
1. นายชาติชัย  ธานี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงยุพา  คำผาง
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพงษ์  บริรักษ์
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สมพงษ์
 
1. นางสาวนิรันดา  สระโสม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายณฐกฤต  วงษ์พินิจ
2. เด็กชายศุภชัย  จันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร