สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 15 1. นางสาวหรรษา  ใจมนต์
 
1. นางสาวสุพัตรา  พลขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุผา  มะโน
 
1. นางสาวศิริจันพร  คำอินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายพรหมพิทักษ์  มะปรางค์
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวอาภาพร  สีทา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.3 เงิน 8 1. นางสาวกนกวรรณ  ขจรสัตย์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ประองค์งาม
3. นางสาวศิริวรรณ  บุญช่วย
 
1. นางกาญจนา  สันทาสุนัย
2. นายชนะกฤษ  ยอดแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.26 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คำแพง
2. เด็กชายอนุพงษ์  บุญพามา
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงมีนา  คำสอน
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีดำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สถานพงษ์
4. เด็กหญิงสุวรินทร์  แสงย้อย
5. เด็กหญิงแสงระวี  วันดี
 
1. นายไชยยา  คำแสน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 8 1. นางสาววฐิตา  ประจญ
2. นางสาววนิดา  ศรีบุญเรือง
3. นางสาววิลัยพร  คำดี
4. นางสาวศุภลักษณ์  วิเศษพงษ์
5. นางสาวแก้วศศิธร  เทศารินทร์
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นายไชยยา  คำแสน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.14 เงิน 12 1. เด็กหญิงกรองกาญจ์  พันธ์วิไล
2. เด็กชายปัณณฑัต  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภัทธ์  รักษาศิล
2. เด็กหญิงนันทพร  สมิท
 
1. นายณัฐวุฒิ  บางกระ
2. นายสมเจตน์  บุญปก
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุทามาศ  แก้วแสน
2. นายเอกสิทธิ์  ดวงธนู
 
1. นายสมเจตน์  บุญปก
2. นายณัฐวุฒิ  บางกระ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุศรา  ทองลาย
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงอลิษา  จันครา
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวนันทิยา  วงษ์พินิจ
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75.3 เงิน ชนะเลิศ 1. นายวรวุฒิ  คำเลิศ
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  จงกุล
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  จงกุล
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.75 เงิน 6 1. นางสาวจันทร์จิรา  พุทธพันธ์
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวนวรัตน์  ปาจิแพ
2. นางสาววรรณิภา  แสนวิลัย
3. นางสาวสิตานันท์  จันครา
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางสาวนิรันดา  สระโสม