สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใสดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  พลขันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  จอนทะผา
2. นางสาวธัญญารัตน์  อุปริที
3. นางสาวพรชิตา  งามพรหม
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรเด็ด
2. นายณัฐพงษ์  คำหอม
3. นางสาวมณีวรรณ  มะโน
4. นางสาวมาลินี  สิงคเวหน
5. นายอัครพล  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 7 1. นางสาวชลดา  เดชะวงศ์
2. นายบุญเหลือ  สมพงษ์
 
1. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประดุจชน
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญสิริ  โคณาบาล
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายพิณ  จันครา
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สถานพงษ์
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหัทยา  ยอดจักร์
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประดุจชน
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทียนชัย  เทพศิริ
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรเด็ด
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพงษ์  บริรักษ์
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินทิรา  โสดา
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรเด็ด
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จันครา
 
1. นางสาวญาณิศา  โตมร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแสงเทียน  สว่างภพ
 
1. นางสาวญาณิศา  โตมร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
2. นายอนุชา  สมพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.11 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราตรี  เรืองสาย
2. เด็กชายนิรัตน์  สมสนิท
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  คำหอม
2. นายอัครพล  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรากร  บุดดาห์
2. เด็กชายวราวุธ  บุดสีพันธ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กระโพธิ์
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะ  ระยับศรี
2. นายวัฒนศักดิ์  มีฤทธิ์
3. นายอธิน  การะเกด
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดวงทอง
3. เด็กหญิงเนตรนารี  หลวงราช
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพนาวรรณ  สถานพงษ์
2. นางสาวศิริวนันท์  คำแสน
3. นางสาวเจนจิรา  พันธ์แก่น
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกิ่งแก้ว  หาญเสมอ
2. นางสาวธิดารัตน์  คำผาย
3. นางสาวยุพารัตน์  ชุยชวง
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นางสาวอาภาพร  สีทา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์จู
2. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำหอม
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 1. นางสาวประวิณา  ประจญ
2. นางสาวผกาวรรณ  สถานพงษ์
3. นางสาวศิริญญา  มูลดับ
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ภาผล
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดวงธนู
3. เด็กหญิงสุริตา  บำรุงแคว้น
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นายราตรี  จันทเสน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรพิน  จันครา
2. นางสาวพรรณิภา  ประจญ
3. นางสาวศิรกานต์  ทรพล
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
32 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกังสดาล  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงจิตตกานต์  สุภาพ
3. เด็กหญิงอังคณา  โพธิ์ศรี
 
1. นางกฤติมา  จันครา
2. นางนันธิยา  จันทศิลา
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิชนันท์  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณภา  มูลดับ
3. นางสาวอรัญญา  พุ่มพล
 
1. นางกฤติมา  จันครา
2. นางนันธิยา  จันทศิลา
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทียนชัย  เทพศิริ
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์