สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงแพรวพราว  แสงใส
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 1. นางสาวชลธิดา  อำนวย
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยามณี  หงษ์กลาง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวจันทรรัตน์  เหมือนตา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  สุวรรณเวียง
 
1. นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดแก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรชฬิกาญจน์  ชินบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายญาณวิชญ์  แสงใส
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนก  กงทับ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  คงชื่นจิตต์
3. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  การะเกษ
2. นางสาวศรีจุฬาลักษณ์  พันธ์ศรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  จินดาวงษ์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
2. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงอนัตญา  พุฒจันทร์
2. เด็กหญิงอรนภา  บุญอยู่
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธยาน์  พุทธกุล
2. นางสาวอรอนงค์  ขวดพุทรา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกันยามณี  หงษ์กลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาววิสัชนา  ดีปานแก้ว
 
1. นายรังสรรค์  จันธิมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายเกษ  บุญอยู่
2. นางสาวมัลนิกา  ทองดี
 
1. นางพิมพ์ชนก  รัตนวรรณ
2. นายรังสรรค์  จันธิมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายพีระพงษ์  ยาณสิงห์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ทองยุ้น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรพ์ณธร  บุญอินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อำนวยชัยศรี
2. เด็กหญิงพัชรพร  พันธ์ไผ่
3. เด็กหญิงเจณิษา  วงษามาลย์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
2. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 1. นายนัฐพล  บุญมาก
2. นางสาวนิตยาพร  พุทธกุล
3. นางสาวอมรรัตน์  ราษฎร์เจริญ
 
1. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
2. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  การะเกษ
2. เด็กหญิงปณิชตา  สาลีพันธ์
3. เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์งาม
 
1. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
2. นางสาววนิดา  ศรีสุข
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีอำนาจ
3. นางสาวเสาวกานต์  อามาตร์
 
1. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีระพงษ์  ญาณสิงห์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  โทนะพันธ์
3. เด็กหญิงสุนารี  สาสังข์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยาณี  อรรคบุตร
2. นางสาวภัทรวดี  ศรศรี
3. นายวีรกานต์  โพธิวัฒน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์   มูลศิริ
2. เด็กชายพุฒิพร  หงษ์กลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา  แฝงเมืองคุก
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.57 ทองแดง 4 1. นางสาวภัทรวรินทร์  ทองสุทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ลีลา
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.02 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงศ์งาม
2. เด็กชายอำนาจ  โสภี
 
1. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.59 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวัลลักษณ์  พรรณโรจน์
2. เด็กชายณรงค์  พรรณโรจน์
 
1. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวธิดารัตน์  กับมีผล
4. นางสาวรัชณิภา  ศรีธรรม
5. นางสาววิจิตรา  แพ่งพนม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
2. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.2 ทอง 4 1. นายจตุพร  สุจริตภักดี
2. นายจิรภัทร  สุตะพันธ์
3. นายชูเกียรติ  สุตะพันธ์
4. นายยุทธภูมิ  บุญมาก
5. นายเจษฎา  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.25 ทอง 6 1. นางสาวมินตรา  มีเนตร์
2. นายไตรทศ  น้อมนัส
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐธัญ  เพียงตา
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  สุวรรณเวียง
4. นางสาวนวรัตน์  ศรีใสย
5. นางสาวพิมผกา  บรรเทา
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยรัตน์
7. เด็กหญิงสุกาญดา  ทิพย์ศรี
8. เด็กหญิงสุดาพร  พรหมจรรย์
9. นางสาวสุธาริณี  พรหมเลิศ
10. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  นามวงษ์
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
3. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายจินตศักดิ์  คันศร
 
1. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยพล  รัตนวัน
 
1. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรางคณา  รัตนวัน
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิยดา  สมตาเต๊ะ
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  ถวายนิล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จรเกษ
3. เด็กชายภูริทัต  ประเสริฐศรี
4. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
5. เด็กชายโยธิน  ศรีวิชัย
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
2. นายณัฐพงษ์  เจตินัย
3. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  พลเรือง
2. นายณรงค์  สันศรี
3. นายทิวากร  โพธิ์งาม
4. นางสาวสุทธิดา  สาระบุตร
5. นายอินทรเดช  รัตนวัน
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
2. นายวัฒนา  อรรคบุตร
3. นายณัฐพงษ์  เจตินัย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริชัย  รัตนวัน
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 9 1. นางสาวภัคจิรา  ยืนยง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัคจิรา  บุญมานัส
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.55 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  พลเรือง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคจิรา  บุญมานัส
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์จำรัส
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนัสนันท์  บ่อทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
 
57 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีระชัย  แท่นนรินทร์
 
1. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
 
58 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชราวัลย์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
 
59 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัชร์  เข็มแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  ดวงมาลา
3. นายนายนพดล  ดวงมาลา
4. นางสาวปิยรัตน์  คำศิลา
5. นางสาวเยาวลักษณ์  สืบบุตร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคณิตตา   จันทร์แดง
2. นายธนาธิป  ญาติสันเทียะ
3. นางสาวธิดาพร  สุตะพันธ์
4. นายปณิธาน  โพธิ์งาม
5. นางสาวอรญา  นิลศิริ
 
1. นางสาวกุลรภัส  ปิยะวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ   บาศรี
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.7 ทอง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุตะพันธ์
2. นางสาวศศินา  จิตต์มั่น
3. นายสุรเชษฐ์  สายลาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบุรินทร์  อรรคบุตร
2. นางสาวมัลนิกา  ทองดี
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  สุตะพันธ์
2. นายนครินทร์  กิ่งแก้ว
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวจินทภา  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงสุภัสรา  เกตศิริ
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชยา  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐชา  บุญอยู่
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุตะพันธ์
2. นายจิรภัทร  สุตะพันธ์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัทร  สุตพันธ์
2. นางสาวสุภาวัลย์  ชัยมงคล
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวปวีณา  ไม้กลาง
2. นางสาวมลธิชา  คำเอี่ยม
3. นางสาวศุภาพิทชญ์  สังเกตุ
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธภูมิ  บุญมาก
2. นายเจษฎา  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูนิดา  ศรีอำนาจ
2. เด็กหญิงวณิชชา  นิลทัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กองแก้ว
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวันรัตน์  สมคะเน
2. นางสาวศิริพร  ดาวเรือง
3. นางสาวสุนารัตน์  อ่อนหวาน
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจมา
2. เด็กหญิงจีรภิญญา  บุญมาก
3. เด็กชายชินวัตร  ศรีไสย์
4. เด็กหญิงฐิติชยา  พิลารัตน์
5. เด็กหญิงธีรนาฎ  หงษ์อินทร์
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรศรี
 
1. นางอำไพ   สาระบุตร
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
3. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกนกพล  บุญอินทร์
2. นางสาวกมลวรรณ  ถวายนิล
3. นางสาวกัญญารัตน์  สุตะพันธ์
4. นายณรงค์ศักดิ์  สุตะพันธ์
5. นายณัฐณูญ  บุญอินทร์
6. นางสาวเสาวกานต์  อามาตร์
 
1. นางอำไพ  สาระบุตร
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
3. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรินทร์  สิมมา
2. นายมนัสนันท์  รุ่งเรือง
3. นายศักดิ์สดี  กิ่งแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวบุญฑริตา  บุญมาก
3. นางสาวบุษบา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
2. นางอำไพ  สาระบุตร
 
76 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงชนินนันทร์  สุตะพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ท้วมคล้าย
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
77 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามพันธ์
2. นายศิวกร  เติมทรัพย์
3. นางสาวสุภาวดี  กองแก้ว
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตะบิน
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
79 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิมากร  เจียงวงค์
 
1. นางสาวมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
80 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงัสุภัชชา  หัดที
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณพร  วรโพด
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
83 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพร  สุจริตภักดี
2. นายภัทรพงศ์  สาระวัล
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
85 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
86 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรายุทธ  ทองตัน
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล