สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายญาณวิชญ์  แสงใส
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธยาน์  พุทธกุล
2. นางสาวอรอนงค์  ขวดพุทรา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.57 ทองแดง 4 1. นางสาวภัทรวรินทร์  ทองสุทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ลีลา
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.02 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงศ์งาม
2. เด็กชายอำนาจ  โสภี
 
1. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายจินตศักดิ์  คันศร
 
1. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีระชัย  แท่นนรินทร์
 
1. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชยา  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐชา  บุญอยู่
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ