สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวจันทรรัตน์  เหมือนตา
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดแก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนก  กงทับ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  คงชื่นจิตต์
3. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  การะเกษ
2. นางสาวศรีจุฬาลักษณ์  พันธ์ศรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  จินดาวงษ์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
2. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงอนัตญา  พุฒจันทร์
2. เด็กหญิงอรนภา  บุญอยู่
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาววิสัชนา  ดีปานแก้ว
 
1. นายรังสรรค์  จันธิมา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายพีระพงษ์  ยาณสิงห์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ทองยุ้น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรพ์ณธร  บุญอินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยาณี  อรรคบุตร
2. นางสาวภัทรวดี  ศรศรี
3. นายวีรกานต์  โพธิวัฒน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 9 1. นางสาวภัคจิรา  ยืนยง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์จำรัส
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
 
12 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัชร์  เข็มแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  ดวงมาลา
3. นายนายนพดล  ดวงมาลา
4. นางสาวปิยรัตน์  คำศิลา
5. นางสาวเยาวลักษณ์  สืบบุตร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธภูมิ  บุญมาก
2. นายเจษฎา  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรายุทธ  ทองตัน
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล