สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงแพรวพราว  แสงใส
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 1. นางสาวชลธิดา  อำนวย
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยามณี  หงษ์กลาง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรชฬิกาญจน์  ชินบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายเกษ  บุญอยู่
2. นางสาวมัลนิกา  ทองดี
 
1. นางพิมพ์ชนก  รัตนวรรณ
2. นายรังสรรค์  จันธิมา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์   มูลศิริ
2. เด็กชายพุฒิพร  หงษ์กลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา  แฝงเมืองคุก
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.59 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวัลลักษณ์  พรรณโรจน์
2. เด็กชายณรงค์  พรรณโรจน์
 
1. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวธิดารัตน์  กับมีผล
4. นางสาวรัชณิภา  ศรีธรรม
5. นางสาววิจิตรา  แพ่งพนม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
2. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.2 ทอง 4 1. นายจตุพร  สุจริตภักดี
2. นายจิรภัทร  สุตะพันธ์
3. นายชูเกียรติ  สุตะพันธ์
4. นายยุทธภูมิ  บุญมาก
5. นายเจษฎา  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.25 ทอง 6 1. นางสาวมินตรา  มีเนตร์
2. นายไตรทศ  น้อมนัส
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐธัญ  เพียงตา
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  สุวรรณเวียง
4. นางสาวนวรัตน์  ศรีใสย
5. นางสาวพิมผกา  บรรเทา
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยรัตน์
7. เด็กหญิงสุกาญดา  ทิพย์ศรี
8. เด็กหญิงสุดาพร  พรหมจรรย์
9. นางสาวสุธาริณี  พรหมเลิศ
10. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  นามวงษ์
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
3. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยพล  รัตนวัน
 
1. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรางคณา  รัตนวัน
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  ถวายนิล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จรเกษ
3. เด็กชายภูริทัต  ประเสริฐศรี
4. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
5. เด็กชายโยธิน  ศรีวิชัย
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
2. นายณัฐพงษ์  เจตินัย
3. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  พลเรือง
2. นายณรงค์  สันศรี
3. นายทิวากร  โพธิ์งาม
4. นางสาวสุทธิดา  สาระบุตร
5. นายอินทรเดช  รัตนวัน
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
2. นายวัฒนา  อรรคบุตร
3. นายณัฐพงษ์  เจตินัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริชัย  รัตนวัน
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัคจิรา  บุญมานัส
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.55 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  พลเรือง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคจิรา  บุญมานัส
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชราวัลย์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคณิตตา   จันทร์แดง
2. นายธนาธิป  ญาติสันเทียะ
3. นางสาวธิดาพร  สุตะพันธ์
4. นายปณิธาน  โพธิ์งาม
5. นางสาวอรญา  นิลศิริ
 
1. นางสาวกุลรภัส  ปิยะวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ   บาศรี
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.7 ทอง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุตะพันธ์
2. นางสาวศศินา  จิตต์มั่น
3. นายสุรเชษฐ์  สายลาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  สุตะพันธ์
2. นายนครินทร์  กิ่งแก้ว
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุตะพันธ์
2. นายจิรภัทร  สุตะพันธ์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัทร  สุตพันธ์
2. นางสาวสุภาวัลย์  ชัยมงคล
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  การะเกษ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูนิดา  ศรีอำนาจ
2. เด็กหญิงวณิชชา  นิลทัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กองแก้ว
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวันรัตน์  สมคะเน
2. นางสาวศิริพร  ดาวเรือง
3. นางสาวสุนารัตน์  อ่อนหวาน
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจมา
2. เด็กหญิงจีรภิญญา  บุญมาก
3. เด็กชายชินวัตร  ศรีไสย์
4. เด็กหญิงฐิติชยา  พิลารัตน์
5. เด็กหญิงธีรนาฎ  หงษ์อินทร์
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรศรี
 
1. นางอำไพ   สาระบุตร
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
3. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกนกพล  บุญอินทร์
2. นางสาวกมลวรรณ  ถวายนิล
3. นางสาวกัญญารัตน์  สุตะพันธ์
4. นายณรงค์ศักดิ์  สุตะพันธ์
5. นายณัฐณูญ  บุญอินทร์
6. นางสาวเสาวกานต์  อามาตร์
 
1. นางอำไพ  สาระบุตร
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
3. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรินทร์  สิมมา
2. นายมนัสนันท์  รุ่งเรือง
3. นายศักดิ์สดี  กิ่งแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวบุญฑริตา  บุญมาก
3. นางสาวบุษบา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
2. นางอำไพ  สาระบุตร
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงชนินนันทร์  สุตะพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ท้วมคล้าย
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามพันธ์
2. นายศิวกร  เติมทรัพย์
3. นางสาวสุภาวดี  กองแก้ว
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตะบิน
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงัสุภัชชา  หัดที
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณพร  วรโพด
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
50 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพร  สุจริตภักดี
2. นายภัทรพงศ์  สาระวัล
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
51 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
52 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล