สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐพร  มีศิลป์
 
1. นายนพพร  ศรปัญญา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  บุญเฉลียว
2. เด็กชายจีรวัฒน์  วีรุพูล
3. เด็กหญิงอรอุมา  จำปากุล
 
1. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
2. นางยุพิน  จันทร์ศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายพงษ์พัฒนะ  พัฒนไพศาลชัย
2. เด็กชายเกรียงไกร  เฉลิมบุญ
 
1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
2. นายตรีชาติ  เกษร