สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทบนา
 
1. นางเบญจมาส  เข็มพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภนิดา  เป้งทอง
 
1. นางศิริวรรณ  มะโรณีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สุดเฉลียว
2. เด็กหญิงนพสรณ์  บุญชู
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ตั้งเกษมุกดา
 
1. นางวณิชยา  รัฐอุบล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวพวงพร  ป้องพิมพ์
2. นางสาวสุภาวดี  ลำปี
3. นายอนุชิต  นาครินทร์
 
1. นางวณิชยา  รัฐอุบล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวศิรินภา  หมื่นแสนพัน
2. นางสาวอรอนงค์  คำผง
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาวิชิต
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 1. นางสาวกรกนก  เพียรภูเขา
2. นางสาวขวัญข้าว  ดีอ้อม
3. นางสาวธนัญญา  โนนกอง
 
1. นางเบญจวรรณ  โชติกุล
2. นางวิรงรอง  วิเศษ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายนิติกานต์  โนนสูง
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกลดา  ไตรวุฒ
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  จวนรุ่งแสง
 
1. นายศักรินทร์  สุทารส
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกัญญา  กิ่งเกษ
 
1. นายสำเริง  บุญตา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นางสาวกัลย์สุดา  เขตตะ
2. นางสาวดรุณี  พันธ์มะลี
3. นางสาวสุชาดา  พาลี
 
1. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
2. นางสุนันทา  สิมพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.63 เงิน 14 1. เด็กหญิงกชพร  ธนินบุญยรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุ่มอภัย
 
1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
2. นายตรีชาติ  เกษร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 1. เด็กชายรพีภัทร  ดอกพอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  อุทัยศรี
3. เด็กชายเจษฎาพร  ไชยปัญญา
 
1. นายบัณฑิตย์  เขตสกุล
2. นายวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน