สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นรสิงห์
 
1. นางวราพร  เจริญยุทธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตอารีย์  บุญนำ
 
1. นายชาญชัย  กุศลคุ้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิสรา  ปาณะดิษฐ์
 
1. นางลำใย  ศรีนุกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  บุรกรณ์
 
1. นางบุญญาพร  บูรณะศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวิทย์  จันทะเสน
 
1. นางพรทิพย์  บุตรไชย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมานิตา  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงมาริษา  ทองปัญญา
 
1. นางสาวจุธาภัค  วรโคตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรธวัช  ณรงค์การดี
 
1. นางมยุรี  สาลีวงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธงไทย  งามเพ็ชร
 
1. นายประดิษฐ์  ส่งสุข
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยบรรณ์
2. เด็กหญิงศตนันท์  มณีวงษ์
3. เด็กหญิงอทิรา  วิเศษสุทธิ์
 
1. นางกิตติยา  ส่งสุข
2. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินนาฏ  ลิขิตธนทรัพย์
2. นางสาวชญานี  ดีอ้อม
3. นางสาวณัฏทัชพร  พลภักดี
 
1. นางไสว  ทองเพ็ชร
2. นางเมตตา  ปัญญาสิทธิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ
3. เด็กหญิงธิญาดา  เกียรติอนุชิต
 
1. นางพรวิรุณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวสุวิมล   โคตรสมบัติ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวปิยธิดา  ทวี
2. นางสาวยุพา  กิ่งจันมล
3. นางสาวสุชัญญ์ญา  ทุนมาก
 
1. นางเทพา  สระแก้ว
2. นางสาวรัตน์ฐาภัทร  ยาเคน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ทองเครือ
2. เด็กชายทีปกร  พันธ์วิไล
 
1. นางมยุรี  สาลีวงศ์
2. นางสาวมะติกา  สุธาบุญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริกัญญา  ธรรมประดิษฐ์
2. นางสาวเปมิกา  ยวนพันธ์
 
1. นางดารา  สร้อยเงิน
2. นางสาวพิชญาภา  สีนามะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษราคำ  ชาวนา
 
1. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุพเรศ  รัตนวัน
 
1. นายวิทยา  อินธิมาศ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฎฐกานต์  เพชรลานน์
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์
3. เด็กหญิงอักษราภัค  กระแสโสม
 
1. นางอรุณวดี  ศรีดาพันธ์
2. นายสุรชัย  ดอกแก้ว
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนครียา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
2. นางสาวปวิชญา  โล้เจริญรัตน์
3. นายวสุ  โพธิ์งาม
 
1. นางพวงผกา  ไชยพงษ์
2. นางกชพร  รัตนธนากาญจน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภาดา  คำนึง
2. เด็กหญิงพรพิชชา  นาคโคตร
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คุณสวรรค์
 
1. นางนภสร  เลิศศรี
2. นายสิรกฤษฏิ์  ศรีบุญเรือง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.63 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานิษฐ์  ชัยสิทธานนท์
2. นางสาวพิชญาภา  สมบัติวงศ์
3. นางสาวสิริยาภรณ์  ลาลุน
 
1. นางสาวนวลขจร  คำมุงคุล
2. นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  พันธสีมา
2. เด็กหญิงสาริยาวลี  ขันนาเลา
3. เด็กหญิงสุภรัตน์  ทองมา
 
1. นายณัฐวุฒิ  หารไชย
2. นางประภา  สมสุข
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงปูริดา  หล้ากุล
3. เด็กหญิงอเมเลีย  บุญมีศรีสุข
 
1. นางกนกอร  ณิชกุล
2. นางสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัชชา  ศรีพลาย
2. นางสาวสุพัฒตรา  คำเอี่ยม
3. นางสาวอรัญญา  สุขบัติ
 
1. นายณัฐพร  ทองพูน
2. นางมนัสนันท์  ละเลิศ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์เจริญ
2. เด็กหญิงวริศรา  โคตพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  ทีงาม
2. นายวัชรา  สิงห์ชะฎา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรินทร  คุณเกียรติ
2. นายศุภกิจ  บุญส่งดี
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
2. นางสาวปราญชลี  นนทะวัน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤชธร  ทองอินทร์
2. เด็กชายเจษฎางค์  กาละพันธ์
 
1. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพล  อ่อมแก้ว
2. เด็กชายอำนวยชัย  บุญมา
 
1. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทนาวรรณ  เทพขันธ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  เมธาภัทรกุล
3. เด็กหญิงมนิษา  กาละพัฒน์
4. เด็กหญิงวรรณพร  บุตรวงศ์
5. เด็กหญิงสิริประภา  สุภาพ
 
1. นางจุรีรัตน์  วรรณวงศ์
2. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศนีย์  สุโพธิ์
2. นางสาวศศิการต์  ไชยพรม
3. นางสาวอรวรรณ  จันทวี
4. นางสาวอารียา  อ้อยรักษา
5. นางสาวเสาวลักษณ์  วรรณทวี
 
1. นางสุดาจันทร์  รัตนโกสินทร์
2. นางศิริรัตน์  ธนทองคำเหลือ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิดายุ  แสนจันทร์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กองพงษ์
3. เด็กหญิงทันฑิกา  บุญรักษา
4. เด็กชายสุรกาญจน์  แก้วพินึก
5. เด็กหญิงสุวนันท์   วรรณทวี
 
1. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์
2. นางสาวเมธาวี  พาลาเลิศ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ปิยะ  พิลากรณ์
2. นางสาวปวริศา  โนนคำ
3. นางสาวมัทณี  สามารถ
4. นางสาววนิสา  นางรองศรี
5. นางสาวศิริวรรณ  คำภาษา
 
1. นายมงคล  ไชยเทพ
2. นางหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  ศิลาทอง
2. เด็กหญิงญดาพร  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงทิพากร  โสรส
4. เด็กหญิงวริศรา  สีสด
5. เด็กหญิงเมทิกา  มูลเสนา
 
1. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา
2. นายอรรถพล  ศรีเลิศ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนายุส  ชัยชาญ
2. นายปัยญา  อุทัย
3. นายปุญยธร  วิเศษสังข์
4. นายภูมิ  สุขเสริม
5. นายสหัสวรรษ  ทรายทวีป
 
1. นายวรพจน์  นาคถมยา
2. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจุมพล  เบ้านอก
2. นายชินวัตร  คำหอม
3. นายฐนศักดิ์  ศิลาวงศ์
4. นางสาวณชนันท์  ขันทะเสน
5. นางสาวณภาภัช  เดชาภูมาพันธ์
6. นายธนเทพ  แย้มทับทิม
7. นางสาวปารณีย์  โพธิ์คำ
8. นางสาวพรชิตา  แสงแสน
9. นางสาวมาริสา  โพธิ์โสภา
10. นายวรัตน์  วิริยะพากร
11. นายวัฒนา  ล่องศาลา
12. นายวีระพงษ์  ธรรมชาติ
13. นายศุุภวิช  ภาษี
14. นายสรายุทธ  ดวงตา
15. นางสาวสุกัญญา  มั่นยืน
16. นายสุริยา  ยาตรา
17. นายอัครพล  เนาวบุตร
18. นางสาวอาภัสรา  พิลา
19. นางสาวอินทิรา  ทองติด
20. นายไชยโชติ  แก้วคำ
 
1. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
2. นางณัฐรดา  สาลี
3. นายวรพจน์  นาคถมยา
4. นายบุญทรัพย์  สมใจ
5. นางสาวณัฐธิดาพร  แหวนเงิน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีลาชัย
 
1. นางไพลี  จันทร์นิยม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนะวัฒน์  โพนปลัด
 
1. นางนิตยา  วิเศษสังข์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญณิชา  ธนินทรวรกุล
2. เด็กชายวรกฤศ  โพธิ์ธรรม
 
1. นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน
2. นางสาวกานต์นภัส  คดดวง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณรดา  สินโพธิ์
2. นายสุรวุฒิ  ทองล้วน
 
1. นางผัสนี  พานพรหม
2. นางสาวกานต์นภัส  คดดวง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคริมา  ศรีหา
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบัญญัติ  มาตขาว
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  พลขันธ์
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววลีพร  กองค้า
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  ปรักมาส
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวรัชนก  นภาวัฒนดำรงค์
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณไตรย์
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิไลวรรณ  ผ่านพินิจ
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงพลอยเเพรวา  สองศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  ห่อทรัพย์
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปรรัตน์  บุญชู
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณีเเก้ว  โสดามุข
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนำศักดิ์  เหล่านอก
2. เด็กชายพงศ์พสิน  ศรีเพ็ชร
3. เด็กชายพิศิษฐ์  สกุลศิริรุ่งเรือง
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายกิตติภพ  แสนโคก
2. นายพีระพัฒน์  ทองทึง
3. นายวัฒนา  เถาว์บุญ
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิชัย  พละพรม
 
1. นายระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปวีณ  แสวงผล
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฎชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติพงษ์  อินทะเสน
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  เทียรคา
2. นายฐิติพงษ์  อินทะเสน
3. นางสาวณัฎชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
4. นายปวีณ  แสวงผล
5. นายวุฒิชัย  พละพรม
6. นายศักรินทร์  เชื้อสอน
7. นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ศิริ
8. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ทวี
9. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
2. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
3. นางสาวพจนา  สว่างวงษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  เทียรคา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดอกพอง
3. เด็กชายชวารพงษ์  สำแดง
4. นายฐิติพงศ์  อินทะเสน
5. นางสาวณัฎชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  มะณู
7. นางสาวณัฐลาพรณ์  พรมจันทร์
8. เด็กชายณิชารีย์  สิมศรี
9. เด็กชายนิติกานต์  โนนสูง
10. นายปวีณ  แสวงผล
11. นางสาวพรไพลิน  ฝังนิล
12. นางสาวลภัสรดา  กันเติม
13. เด็กชายวรเมธ  ศรีนาม
14. นายวิทยาเดช  กิ่งเกษ
15. นายวุฒิชัย  พละพรม
16. นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ศิริ
17. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ทวี
18. เด็กชายสุภาวดี  ก้านท้าว
19. นางสาวสุวิมล  สุระศร
20. เด็กชายอภิญญา  โนนสูง
21. นางสาวแองเจล่า  กุย
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
2. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
3. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
4. นายเฉลียว  ศิริดล
5. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพศ  หินอ่อน
2. เด็กหญิงครองขวัญ  เสือพลี
3. เด็กหญิงลลิตา  พรหมมา
4. เด็กชายศุกภกรณ์  ยศอาลัย
5. เด็กหญิงอุมาพร  คำเคน
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
2. นายศุภชัย  นวลแย้ม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัตวัน  ศรีโสภา
2. นางสาวธนาพร  สิงห์ดง
3. นายนิรุติ  จันทนา
4. นายปิยะวัฒน์  กรีสวาสดิ์
5. นายศิวกร  เหล่าคุณธรรม
6. นายอธิภูมิ  วิจบ
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
2. นายศุภชัย  นวลแย้ม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันทชัย  สวนดี
 
1. นายศุภชัย  นวลเเย้ม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สิทธิกุล
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริชาติ  ตราชู
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศกร  นัยนิตย์
 
1. นายศุภชัย  นวลเเย้ม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิธินาถ  ธรรมรส
 
1. นายศุภชัย  นวลเเย้ม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุมาพร  คำเคน
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 1. นางสาวญาธิธาดา  จันทศิลา
 
1. นายศุภชัย  นวลเเย้ม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดุลยาอรรจน์  อิ่มอ้วน
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนันทชัย  สวนดี
 
1. นายศุภชัย  นวลเเย้ม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชัยชาญ
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกชกร  สอนอาจ
2. นายกานต์รวี  สมตระกูล
3. นายจิรภัทร  ภิบาลจอมมี
4. นางสาวจิราพร  โพธิ์ศรี
5. นางสาวณฉัตร  จารุนัย
6. นายนฤตฤณ  สารพัฒน์
7. นายอนันทชัย  สวนดี
8. เด็กหญิงอุมาพร  คำเคน
9. นายเจริญพร  อุบล
10. นายโกฎล  มลัยไธสง
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
2. นายธนากร  คงสมมนต์
3. นายกฤษฏา  ปั้มมีสี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤณมธ  ชัยสนาม
2. เด็กชายกิตติพศ  หินอ่อน
3. เด็กหญิงจิดาภา  จารกัญหา
4. เด็กชายชินวัตร  จันทร์เทพ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  พุทธแสน
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชัยบุตร
7. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เบ้าทอง
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายลาม
9. เด็กหญิงณัฐรดา  น้อยมิ่ง
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มักสมาน
11. เด็กหญิงนฤมล  เจริญชัย
12. เด็กหญิงปานวาด  วันดี
13. เด็กชายพงศกร  บรรหารวุฒิไกร
14. เด็กหญิงรัตนา  สังข์ทอง
15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พุทธิกาญจนกุ
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  สัมาวงศ์
17. เด็กหญิงวราภรณ์  นามศรี
18. เด็กหญิงวริศรา  แดงพิบูลย์สกุล
19. เด็กชายวิลเลี่ยมชัยสุข  มีลส์
20. เด็กหญิงวิไลพร  ธรรมนิยม
21. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดวงมาลา
22. เด็กหญิงศรัณย์พร  วิเศษสังข์
23. เด็กหญิงสรารัตน์  พรหมประดิษฐ์
24. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มมา
25. เด็กหญิงอชิรญาณ์  พัฒสิม
26. เด็กหญิงอินทิรา  กาละพัฒน์
27. เด็กหญิงเบญจพร  สินธิบุญ
28. เด็กชายเสริมไทย  สุวรรณภูมิ
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
2. นายธนากร  คงสมมนต์
3. นายกฤษฏา  ปั้มมีสี
4. นายศุภชัย  นวลแย้ม
5. นางสาวพจนา  สว่างวงษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรองกาญ  นายน้อย
2. นางสาวกษมา  สุขประเสริฐ
3. นางสาวขวัญภิรมย์  ประชาโชติ
4. นายคทายุทธ์  โมรา
5. นายจารุพัฒน์  นวลสาย
6. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินธิเดช
7. นางสาวชนกนันท์  พยัคฆพล
8. นายชัยวัฒน์  พรมใบ
9. นางสาวชุติมา  ตายูเคน
10. นายฐิติพันธ์  แก้วใหญ่
11. นางสาวณัฎฐนิชา  ชาติสาย
12. นายณัฐดนัย  เกษมณี
13. นางสาวณัฐพร  วงษ์ขันธ์
14. นางสาวณิชกมล  บุญใหญ่
15. นางสาวณิชาภัทร  เจียมพรเศรษฐ์
16. นางสาวทัตพิชา  ปราบวงศา
17. นายธนบดี  กิ่งสกุล
18. นางสาวนงนภัส  ออมชมภู
19. นายนพรัตน์  ทองสิงห์
20. นางสาวปริยากร  พรมชาติ
21. นางสาวปัทมา  มะโนมัย
22. นายพงศ์พิสุทธิ์  อ่อละม้าย
23. นางสาววรรณนภา  บุญตา
24. นายวัชชิรพงศ์  เพิ่มธัญกิจ
25. นายวัชรพล  สืบบุตร
26. นางสาวศศิธร  ฝากทอง
27. นางสาวศิริรัตน์  ทองดี
28. นายศุภกร  จังอินทร์
29. นางสาวสิริสุดา  สาพิมาร
30. นางสาวสุดารัตน์  พรมวงษ์
31. นางสาวสุดารัตน์  อามาตร
32. นางสาวสุนิตา  รอดแสวง
33. นางสาวสุวนันท์  บุญยิ่ง
34. นายอนุรักษ์  งามสะอาด
35. นายอภิเชษฐ  คันสร
36. นายอภิเดช  อัครชาติ
37. นางสาวอรัญญา  โพธิ์น้อย
38. นายอัษฎวร  ศรีสุภาพ
39. นางสาวเบญจมาภรณ์  มังษา
40. นางสาวเพ็ญนภา  แต้มพงษ์
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
2. นายธนากร  คงสมมนต์
3. นายกฤษฏา  ปั้มมีสี
4. นายศุภชัย  นวลแย้ม
5. นางสาวพจนา  สว่างวงษ์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบวงษา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ถนอมสัตย์
3. เด็กหญิงปริญญา  พาหา
4. เด็กหญิงพนิตา  ศรีไสย
5. เด็กชายพลพล  แก้วคำ
6. เด็กหญิงพีรกานต์  พรหมบุตร
7. เด็กชายยศกร  บุญสุข
8. เด็กชายวรดร  การพันธ์
9. เด็กหญิงสุปรียา  ไชยพิมพ์
10. เด็กชายอภินันท์  ชัยศรี
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
2. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
3. นางสาวอมรประภา   ประเสริฐชาติ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณ์ดา  ป้องสอน
2. นางสาวจิรวัฒน์  ไพฑูรย์
3. นางสาวตรีรัตน์  สันป่าแก้ว
4. นายภัคพล  ทวี
5. นางสาวรุ่งนภา  ถนอมทรัพย์
6. นางสาววราภรณ์  ขุนแก้ว
7. นางสาววาทินี  ธิเดช
8. นายวิทวัส  สุยะต๊ะ
9. นายศักรินทร์  เชื้อสอน
10. นายสุริยา  วิลัชนาม
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
2. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
3. นางสาวสุกัญญา  หันประดิษฐ์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกัมพล  จินาวัลย์
2. นางสาวชนัญชิดา  สุภาทิพย์
3. นางสาวภัคระมายล์  พรหมราช
4. นางสาวภาวิตา  ผงกุลา
5. นางสาวสุกัญญา  พลขันธ์
6. นางสาวสุชีวา  ระยับศรี
7. นางสาวอภิชญา  ธนาภารุ่งเรือง
8. นางสาวเบญญาภา  จำปาเรือง
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
2. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
3. นางสาวอมรประภา   ประเสริฐชาติ
4. นางสาวสุกัญญา  หันประดิษฐ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกชม  นิลรัตนโกศล
 
1. MissXie  Jiahui
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติพิชญ์  ศรบุญทอง
 
1. MissXie  Huiping
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณ์ยานี  ไขรัมย์
 
1. นายศักรินทร์  สุทารส
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชเกล้า  ระฆังทอง
 
1. นายสำเริง  บุญตา
 
83 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงิวิลาวัลย์  อันทะโคตร
 
1. นายสมตระกูล  สุทธิจินดา
 
84 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  หาผล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยปัญญา
 
85 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานติมา  คำแพง
2. นางสาวพิชามญช์  หลักงาม
3. นางสาวรัชรินทร์  สารพล
4. นางสาวสุจิตรา  มณีโชติ
5. นายอภิวัฒน์  งอมสงัด
 
1. นางสาวพรรษ์นลัท  กาญจนาภา
2. MissLian  Jingchun
 
86 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีใสแก้ว
2. นายส่งศักดิ์  มลิวรรณ
3. นางสาวเกศรินทร์  อรุณโรจน์
4. นายเขตโสภณ  บูรณะ
5. นายเทียนชัย  วงศ์ดี
 
1. นายศักรินทร์  สุทารส
 
87 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฤทธิพร  ผดุงธรรม
2. นางสาวศศิธร  ฝากทอง
 
1. นางปิยลดา  หารไชย
 
88 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัท  บุญส่ง
2. นางสาวสิริยากรณ์  จันทร์ประทีป
 
1. นายสำเริง  บุญตา
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  วงษ์ขันธ์
2. นางสาวณิชาภัทร  เจียมพรเศรษฐ์
3. นางสาวปาริชาติ  คำเคน
4. นางสาวมารวี  ศรชัยญาติ
5. นายวุฒิสิทธิ์  สีวะเสาร์
6. นางสาวศิริรัตน์  ทองดี
7. นางสาวสิริสุดา  สาพิมาร
8. นางสาวสุนิษา  พรหมมา
9. นายอมฤต  มีสุข
10. นางสาวแนนซี่  มิลล์
 
1. นายประจักษ์  พันธสีมา
2. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
3. นายอรรถพล  ศรีเลิศ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ติละกูล
2. เด็กหญิงนรมน  เชาว์ศิริกุล
3. เด็กชายปุญชศักดิ์  แซ่โค้ว
4. เด็กหญิงพีร์พัชชา  เทิดกตัญญูพงศ์
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ค้องอ้อย
 
1. นายศักดิ์ชาย  เกษร
2. นางวิไล  กุยแก้ว
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัฒน์  สมเสนาะ
2. นางสาวจุฑามาศ  แขมคำ
3. นางสาวบุษกร  รัตนา
4. นางสาวมณีรัตน์   ปะกะลัง
5. นางสาวศศินิภา  ศรีสมนึก
 
1. นางวาสนา  ทิพย์รักษา
2. นางวิไล  กุยแก้ว
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวดี  เครือหอม
2. เด็กหญิงนัฐกาญจน์  ถิ่นตองโขม
3. เด็กหญิงวิภูษา  งามสุข
 
1. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
2. นางสุนันทา  สิมพันธ์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษกร  บุตรโรมบุญ
2. นางสาวศิริวรรณ  ทวี
3. นางสาวสายฝน  ชัยศุภรัศมีกุล
 
1. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
2. นางยุพิน  จันทร์ศรี
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีโวหะ
2. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  พันธ์ภักดี
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ไชยลังกา
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติวัฒน์  วงค์ขันธ์
2. นางสาวนัยรัตน์  ทองทับ
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางสาวจุฑามาศ  บัวภา
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์กมล   ทิพย์สมบัติ
2. เด็กชายเบญจโชค  โชติกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาพร  ซอนทรัพย์
2. นางสาวเบญญาภา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวนิตยา  ทองอินทร์
2. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรชฎา  ประครอง
2. เด็กชายพรชัย  ไชยโชติ
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นายสมชาย  พุทธเสน
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  ทองคนทา
2. เด็กชายภพ  ในจิตต์
 
1. นายตรีชาติ  เกษร
2. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาดา  พรหมสาลี
2. นางสาวเรณุกา  บุญพัฒน์
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นายสมชาย  พุทธเสน
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกานต์  งามเจริญ
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นายสมชาย  พุทธเสน
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตภาส   เพิ่มทรัพย์
2. นายพลภูมิ  โค้วไพโรจน์
 
1. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
2. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีวิบูลย์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  มากูล
3. เด็กหญิงพิชชากร  ชลอวงษ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทศพร  บุญกัณหา
2. นางสาวปภัสสร  เฉลิมพล
 
1. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
2. นายวิศรุต  กระมล
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวีชัย  ไตรพรม
2. นายปรเมศวร์  ศิริจันทร์
3. นายสุทธิชัย  จำปาขีด
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นายบัณฑิต  เขตสกุล
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  เกษร
2. เด็กชายสุรกิตติ์  สุนิพัฒน์
3. เด็กชายอัทธภพ  บุบชัยยา
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นายบัณฑิต  เขตสกุล
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนชัย  แก้วแสน
2. นายวิวิธชัย  ใจคุ้มเก่า
3. นายสุทธิชัย  จำปาขีด
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นายบัณฑิต  เขตสกุล
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง 13 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   สายเมือง
2. เด็กหญิงชลนิภา  บุตรดี
3. เด็กหญิงปทุมพร  ทองมาก
 
1. นางยุพิน  จันทร์ศรี
2. นางสุนันทา  สิมพันธ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวธนวรรณ  เริงชัยภูมิ
2. นางสาวมณฑิรา  ไชยสิน
3. นางสาวสุรัญญา  ฉัตรดอน
 
1. นางยุพิน  จันทร์ศรี
2. นางสุนันทา  สิมพันธ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาณิชย์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาวสุข
3. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทรศรี
4. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยเกิด
5. เด็กหญิงพิยะดา  เที่ยงอ่อน
6. เด็กหญิงมัณฑนา  จันทา
 
1. นางนันท์นภัส  อุบลพงษ์
2. นางจรรยา  อิ่มวุฒิ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวกุลสตรี  บุรกรณ์
2. นายปิยะพร  วันยุมา
3. นายยุทธชัย  สรหงษ์
4. นางสาวศิรินภา  นาคสิงห์ทอง
5. นางสาวสุธาสินี  ประชาราษฎร์
6. นางสาวสุพัตรา  วรรณทวี
 
1. นางวรรณา  ศิริดล
2. นางจรรยา  อิ่มวุฒิ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  สะอาด
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  อาชีวปาริสุทธิ
3. เด็กหญิงวารุณี  ศรียันต์
 
1. นางสาวสร้อยทอง  ท่าโพธิ์
2. นายวิโรจน์  วรรณชัย
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรรณาภพ
2. นางสาวชลลดา  เกษร
3. นางสาวฐาปณี  สิงหาอาจ
 
1. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ
2. นางสาวชมภู  คำโท
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ภาษี
2. เด็กชายชัยพร  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงหปิยลักษณ์  แก้วนารี
 
1. นางวัฒนา  หาวิชิต
2. นายสมคิด  บุญมะ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรปวีณ์  ปิยะชัยไพศาล
2. นางสาวพรรณิภา  อินทรีย์
3. นางสาวสุทธิดา  สุจันทา
 
1. นางสาวผอบทอง  สุจินพรัหม
2. นายชัยยงค์  จรจันทร์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมพูชนก  สมตระกูล
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วังทอง
3. เด็กชายณัฐกานต์  จำปากุล
 
1. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ
2. นางประสพสุข  ระยับศรี
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวดารินี  บุญศรี
2. นายธนายุทธ์  รองเมือง
3. นางสาวรัชฎาพร  ประจักจิต
 
1. นางประสพสุข  ระยับศรี
2. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญชัย  พลสมบัติ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  โครพ
3. เด็กหญิงธนิดา  สิงห์ทอง
 
1. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
2. ดร.ยุวดี  คุณสม
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  เหล่าบ้านเหนือ
2. นางสาวปริยากร  พรมชาติ
3. นางสาวสุดารัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
2. ดร.ยุวดี  คุณสม
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญสรณ์  กกเปือย
2. เด็กชายวีรภัทร  พุทธสวัสดิ์
3. เด็กชายศุภกฤต  รินทร
 
1. ดร.ยุวดี  คุณสม
2. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97.68 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  เรืองหงษา
2. นางสาวผกามาศ  โรจน์เจริญทรัพย์
3. นางสาวสุปรีณ์  บุญมี
 
1. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
2. ดร.ยุวดี  คุณสม
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภารัตน์  เมาลี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กะเกิงสุข
 
1. นางจรรยา  อิ่มวุฒิ
2. ดร.ยุวดี  คุณสม
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญเนตร  พลสมบัติ
2. นายณรงค์ศักดิ์  นรสาร
3. นางสาวลัดดาภรณ์  ศิลาภัย
 
1. นางจรรยา  อิ่มวุฒิ
2. ดร.ยุวดี  คุณสม
 
124 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวนาถ   สารพัฒน์
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
125 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร    พยัคฆกูล
 
1. นายประสพ   ชารีนิวัฒน์
 
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาทอง   สีหะวงษ์
 
1. นายประสพ   ชารีนิวัฒน์
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระพงศ์   จันทร์ดี
 
1. นายประสพ   ชารีนิวัฒน์
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายนัฐพล   ศรีพรมมาศ
 
1. นายอุทัย   จึงสมาน
 
129 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายวชิรวิทย์   ลาอำ
 
1. นายอุทัย   จึงสมาน
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายสราวุฒิ   ชาวนา
 
1. นายอุทัย   จึงสมาน
 
131 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคฑาทอง    สีหะวงษ์
2. นางสาวจันทร์ธิดา   กรุณา
3. นางสาวจารุวรรณ   คำโสภา
4. เด็กชายจิรายุ   อ่อนสี
5. เด็กชายฉัชนันท์   ทองศรี
6. เด็กชายณัฐนันท์   ปะมายะ
7. เด็กหญิงธัญญาธรณ์   สุขจันทร์
8. เด็กชายธีรภัทร   พยัคฆกูล
9. นายธีรภัทร   ไชยมณี
10. นายนนทกานต์   ปานมิ่ง
11. นายนัฐพล   ศรีพรมมาศ
12. นางสาวนิธิพร   ก้อนทอง
13. เด็กหญิงผกายแก้ว   มะลิทอง
14. เด็กชายภัทรพล   กำจร
15. เด็กหญิงภัทรมัย   ทองพันชั่ง
16. เด็กชายภูวนาถ   สารพัฒน์
17. นางสาวยุภาวรรณ   เสาเวียง
18. เด็กชายวชิรวิทย์   ลาอำ
19. นางสาววราภรณ์   รุ่งแก้ว
20. นางสาววริศรา   ทองเพ็ชร
21. เด็กชายวสิษฐ์พล  พันธสีมา
22. เด็กชายวีระพงศ์   จันทร์ดี
23. นายศิวกร   เหล่าคุณธรรม
24. เด็กหญิงศุภวดี   น้อยมิ่ง
25. นางสาวสุดารัตน์   สะโสดา
26. เด็กหญิงสุดารัตน์   จินดาศรี
27. นางสาวหทัยชนก   วงษ์เลิศ
28. เด็กชายเกรียงไกร   ฤทธินันท์
29. เด็กชายเจตพัฒน์   เพ็งชัย
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา   พวงศรี
 
1. นายประสพ   ชารีนิวัฒน์
2. นางอ้อยทิพย์   แพทยโยธิน
3. นางพรงาม   ชารีนิวัฒน์
4. นายอุทัย   จึงสมาน
5. นางสาววิภาพร   ชิณะแขว
6. นายณัฐพร   ทองพูน
7. นายอนุชา  บุญเย็น