สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 27 1. เด็กชายทวีวัฒน์  พรมชาติ
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 8 1. นางสาวสมใจ  กมลพินิจวิโรจน์
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปฏิภา  กาละพันธ์
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวรภิชานันท์  แก่นท้าว
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยนุช  พรมชาติ
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นางสาวสุภาภรณ์  รังษี
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวพวงผกา  มะลิวัลย์
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงศรัญญา  จารุนัย
3. เด็กหญิงสุวนันท์  โสพิศ
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุตรกูล
2. นางสาวสุดารัตน์  กวยาสกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวปนัดดา  ทองแดง
2. นางสาวอรปรียา  โพธิ์อุดม
3. นางสาวอารียา  จำรัส
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
2. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายอนุชิต  สมสะอาด
2. เด็กชายเตชิต  แหลมหลัก
 
1. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
2. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวรวีวรรณ  บุญส่ง
2. นางสาวสุจิตรา  ฤาชา
 
1. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
2. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญส่ง
 
1. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นายศราวุฒิ  จูมทอง
 
1. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญส่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา  วระวงษ์
3. เด็กชายวีระชัย  งามมาก
 
1. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์
2. นางจุฬาลักษณ์  คะตะวงค์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 8 1. นายธีรภัทร  สมทรัพย์
2. นางสาวนัทติยา  ธรรมนาม
3. นางสาวศิริกัณญา  สารชาติ
 
1. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
2. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.7 ทอง 8 1. เด็กชายจิตริน  บุษบา
2. เด็กชายทรงพล  พรมชาติ
3. เด็กหญิงศรุสตา  วงกฎ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  คะตะวงค์
2. นางสาวสุดารัตน์  วิเศษโวหาร
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.71 เงิน 9 1. นางสาวพณิชา  บุญหนัก
2. นางสาวอริสา  วิเศษเสาร์
 
1. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
2. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุพจน์  หารบุรุษ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กิ่งสกุล
 
1. นายอนุสรณ์  อรรถวัน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเหลา
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุญต่อ
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีพอง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์ทุย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สมนา
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 13 1. นางสาวกาญจนา  วิไล
2. นางสาวปัทมาวดี  มังษา
3. นางสาวมินตรา  ทาทองเชื้อ
4. นางสาวสุดารัตน์  พิเดช
5. นางสาวอรยา  มั่นคูณ
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงอลิษา  จันทิพย์
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 8 1. นายณัฐนันท์  สันติ
2. นางสาวยลดา  พระบุตร
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จารุนัย
2. เด็กหญิงอนุสรา  พร้อมญาติ
 
1. นายเอกชัย  งามรูป
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายศรันย์  วงศ์มณี
2. นางสาวสะอาด  จันทร์ผาย
 
1. นายเอกชัย  งามรูป
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  กรึ่งไกร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมชาติ
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชายแดน  ธรรมธร
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรชภัค  รังษี
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองอินทร์
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรชภัค  รังษี
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  ทองมันปู
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วรรณคำ
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  ทองมันปู
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวินัสนีย์  ทาทองเชื้อ
 
1. นางบุษบากร  สุทธิคำภา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมชาติ
 
1. นางบุษบากร  สุทธิคำภา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจินตนา  สังข์สงขา
 
1. นางบุษบากร  สุทธิคำภา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัวหลัน  รักษาศิล
 
1. นางบุษบากร  สุทธิคำภา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  พรมชาติ
2. นายปัญญา  มุมทอง
3. นายปิยะวัฒน์  ธรรมคง
4. นายศราวุธ  ศรีสะอาด
5. นายอธิวัฒน์  วงษ์พินิจ
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุตรกูล
2. นายอนุสรณ์  อรรถวัน
3. นายเอกชัย  งามรูป
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงแพรวา  สนทยา
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์  โภชน์ฉิมพลี
2. เด็กชายวันชนะ  โปร่งจิตร
 
1. นางณธพร  บุญปก
2. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นายปัณณวิชญ์  ใยคำ
2. นายภาณุพงษ์  มัครมย์
 
1. นางณธพร  บุญปก
2. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.44 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิติมล  หวนคะนึง
2. เด็กหญิงพัชรี  ยังยุยง
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองบุญเกิด
2. เด็กชายอมรเทพ  บุญสอน
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยธวัช  ศรีรักษา
2. นางสาวสุดารัตน์  โสสอน
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรนภา  จารุนัย
2. นางสาวอินทิรา  คำโสภา
 
1. นางณธพร  บุญปก
2. นางสาวพิจิตรา  ก่วยเกียรติกุล
 
46 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัสรา  สาดา
2. นายภูวดล  ศรีธิ
3. นายอดิศักดิ์  พลาดสุ
 
1. นางณธพร  บุญปก
2. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  คำโสภา
2. นายธีรวัฒน  กันแก้ว
 
1. นายสุนันท์  บุญธรรม
2. นางณธพร  บุญปก
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษดา  สำเภา
2. นายวีระยุทธ  หารบุรุษ
3. นายอภิวัฒน์  บุญแล
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฉลองชัย  วงศ์สุทร
2. นายอภิชาติ  ศรีโพนดวน
3. นายเสกสรรค์  จารุนัย
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นายสุนันท์  บุญธรรม
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 1. เด็กชายณภัทร  งามมาก
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงไกร
3. เด็กหญิงศิริโสภา  สมนา
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
2. นางสิริมา  เล้าวาลิต
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.66 ทอง 15 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุษบา
2. นางสาวบุษบา  มังษา
3. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษณะ  งอมสงัด
2. เด็กชายนันทนากร  งามมาก
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นายสุนันท์  บุญธรรม
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 13 1. นายพิชญ์ณุ  แก้วกลม
2. นายรชภัค  รังสี
3. นายศิขรินทร์  ทองมันปู
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นายสุนันท์  บุญธรรม
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทองจันทร์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงปิยะดา  สนทยา
3. เด็กหญิงอาริยา  สำลี
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
2. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
55 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมัลลิกา  จันที
2. นางสาววิยะดา  อภัยวงค์
3. นางสาวเกษมณี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
2. นางลำดวน  ทิพอาศน์