สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปฏิภา  กาละพันธ์
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวรภิชานันท์  แก่นท้าว
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงศรัญญา  จารุนัย
3. เด็กหญิงสุวนันท์  โสพิศ
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุตรกูล
2. นางสาวสุดารัตน์  กวยาสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวรวีวรรณ  บุญส่ง
2. นางสาวสุจิตรา  ฤาชา
 
1. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
2. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นายศราวุฒิ  จูมทอง
 
1. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายศรันย์  วงศ์มณี
2. นางสาวสะอาด  จันทร์ผาย
 
1. นายเอกชัย  งามรูป
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจินตนา  สังข์สงขา
 
1. นางบุษบากร  สุทธิคำภา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองบุญเกิด
2. เด็กชายอมรเทพ  บุญสอน
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางณธพร  บุญปก