สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 27 1. เด็กชายทวีวัฒน์  พรมชาติ
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยนุช  พรมชาติ
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นางสาวสุภาภรณ์  รังษี
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวพวงผกา  มะลิวัลย์
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายอนุชิต  สมสะอาด
2. เด็กชายเตชิต  แหลมหลัก
 
1. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
2. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 8 1. นายธีรภัทร  สมทรัพย์
2. นางสาวนัทติยา  ธรรมนาม
3. นางสาวศิริกัณญา  สารชาติ
 
1. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
2. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.71 เงิน 9 1. นางสาวพณิชา  บุญหนัก
2. นางสาวอริสา  วิเศษเสาร์
 
1. นางสมปอง  ดอนภิรมย์
2. นางสาวณัฐมณฑน์  ทาโสม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเหลา
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุญต่อ
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีพอง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์ทุย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สมนา
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  ทองมันปู
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วรรณคำ
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์  โภชน์ฉิมพลี
2. เด็กชายวันชนะ  โปร่งจิตร
 
1. นางณธพร  บุญปก
2. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.44 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิติมล  หวนคะนึง
2. เด็กหญิงพัชรี  ยังยุยง
 
1. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
2. นางบุปผรัตน์  ทับทิมโกมลกุล
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัสรา  สาดา
2. นายภูวดล  ศรีธิ
3. นายอดิศักดิ์  พลาดสุ
 
1. นางณธพร  บุญปก
2. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษณะ  งอมสงัด
2. เด็กชายนันทนากร  งามมาก
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นายสุนันท์  บุญธรรม