สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 8 1. นางสาวสมใจ  กมลพินิจวิโรจน์
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวปนัดดา  ทองแดง
2. นางสาวอรปรียา  โพธิ์อุดม
3. นางสาวอารียา  จำรัส
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
2. นางเนาวรัตน์  เข็มทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.7 ทอง 8 1. เด็กชายจิตริน  บุษบา
2. เด็กชายทรงพล  พรมชาติ
3. เด็กหญิงศรุสตา  วงกฎ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  คะตะวงค์
2. นางสาวสุดารัตน์  วิเศษโวหาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 13 1. นางสาวกาญจนา  วิไล
2. นางสาวปัทมาวดี  มังษา
3. นางสาวมินตรา  ทาทองเชื้อ
4. นางสาวสุดารัตน์  พิเดช
5. นางสาวอรยา  มั่นคูณ
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงอลิษา  จันทิพย์
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 8 1. นายณัฐนันท์  สันติ
2. นางสาวยลดา  พระบุตร
 
1. นางกานต์สิรี  สงใย
2. นางสาวสุกัญญา  ทองนวล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  กรึ่งไกร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมชาติ
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  ทองมันปู
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวินัสนีย์  ทาทองเชื้อ
 
1. นางบุษบากร  สุทธิคำภา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัวหลัน  รักษาศิล
 
1. นางบุษบากร  สุทธิคำภา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  พรมชาติ
2. นายปัญญา  มุมทอง
3. นายปิยะวัฒน์  ธรรมคง
4. นายศราวุธ  ศรีสะอาด
5. นายอธิวัฒน์  วงษ์พินิจ
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุตรกูล
2. นายอนุสรณ์  อรรถวัน
3. นายเอกชัย  งามรูป
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นายปัณณวิชญ์  ใยคำ
2. นายภาณุพงษ์  มัครมย์
 
1. นางณธพร  บุญปก
2. นางพัฒนา  ศรีวิบูลย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  คำโสภา
2. นายธีรวัฒน  กันแก้ว
 
1. นายสุนันท์  บุญธรรม
2. นางณธพร  บุญปก
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 1. เด็กชายณภัทร  งามมาก
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงไกร
3. เด็กหญิงศิริโสภา  สมนา
 
1. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
2. นางสิริมา  เล้าวาลิต
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.66 ทอง 15 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุษบา
2. นางสาวบุษบา  มังษา
3. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 13 1. นายพิชญ์ณุ  แก้วกลม
2. นายรชภัค  รังสี
3. นายศิขรินทร์  ทองมันปู
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นายสุนันท์  บุญธรรม