สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   นามวงศ์
 
1. นางสุวจี  สังข์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง 6 1. นางสาวกรวีรัฐิราพร  สิงห์เทพ
 
1. นางนัยนา  ธรรมศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมดี
 
1. นางประไพ  ผาคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอิสระพงษ์  สัชนะกุล
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรพิชชา  โสสีสุข
 
1. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวศิริญญา  ศรีธรรม
 
1. นางสมศรี  พรหมคช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  กาละพัฒน์
 
1. นางบังอร  กษมาพิศาล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70.87 เงิน 6 1. นายวรรณกวี  บุญอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุทธาบุญ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ผาสุข
3. เด็กชายพงศกร  นำสุวัฒน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ติละบาล
2. นางสาวสุดารัตน์  สารโท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุพงษ์  ปราบวงศา
2. นายศิรวิทย์  ปักษี
3. นายสิทธิ์ชัย  ตระกูลศักดิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
2. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงมัณทนา  สุภาพ
2. เด็กหญิงสกุลษา  วิเวกวัง
 
1. นายอภิวุฒิ  ทองไทย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภวรรณ  ภูมิสถาน
2. นางสาวนลพรรณ  สืบทรัพย์
 
1. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกฤต  เพิ่มเบญจบุญ
 
1. นายนิธิธานินทร์  ธนเดชน์ธาดากรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิตา   เพ็งชัย
 
1. นางฉลองขวัญ  สุธรรมมา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญณัช   แซ่จึง
2. เด็กหญิงณภัทร์   อัศวเมธาพันธ์
3. เด็กหญิงปาลินี   คงวัฒนานนท์
 
1. นายฟ้าคำรณ  กมล
2. นางวิภาดา  จันล่องคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนทัต  ก่อสกุล
2. นางสาวธัญวรัตน์  วงศ์พิทักษ์
3. นายภัทรพล  บุญแซม
 
1. นางวิภาดา  จันล่องคำ
2. นายฟ้าคำรณ  กมล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชยา   สีแก้ว
2. เด็กชายศิวัช   จินดาหิรัณย์
3. เด็กหญิงอทิตา   อินทรวงษ์โชติ
 
1. นายฟ้าคำรณ  กมล
2. นางวิภาดา  จันล่องคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤตพร   ไทยสะเทือน
2. นายพุฒิเมธ  ขันติ
3. นางสาวโศภิษฐา   ลือชา
 
1. นางวิภาดา  จันล่องคำ
2. นายฟ้าคำรณ  กมล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุลวัชร  ทัดเทียม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภาพ
 
1. นางมาณิกา  ศรีสุธรรม
2. นางพิชามญชุ์  อัครธีรพงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักษณาพร  สุราวุธ
2. นายสุรพงษ์  ละชั่ว
 
1. นายศักดิ์ดา  พายุพัด
2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แม่นยำ
 
1. นางสาวจำเนียร  เหมาะสมาน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัคพงษ์  อรรคบุตร
 
1. นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชนน  ตังตระกูล
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล
3. เด็กชายวชิราวุธ  อมรโรจน์วรวุฒิ
 
1. นางสาวศิริพร  นามวงษ์
2. นายวรวัฒน์  จิราธิวัฒนาณุกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตติยา  เมืองจันทร์
2. นางสาวชญานิศ  พึ่งกิจ
3. นายณัฐนันท์  จันครา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์
2. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงจันทร์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  มูลวิริยกิจ
 
1. นางรัชนี  กมล
2. นางสาวอรุณี สายวงศ์  นางสาวภรณี จันทรชิต
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทกฤต  ศรีเกษ
2. นางสาวปัญชณิชย์  สมภาร
3. นางสาวพรทิพย์  ประสิทธิกุล
 
1. นางถวิล   วรรณวงศ์
2. นางกนกวรรณ สะกีพันธ์  นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์
2. เด็กชายสรรพวัต  จันทรคาต
3. เด็กชายเวชพิสิฐ  ขาววิเศษ
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางสาววีนา   โมทะจิตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนรี  ผ่องใส
2. นางสาวปาณิสรา  ศรีเมือง
3. นายเกียรติศักดิ์  บัวงาม
 
1. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 1. เด็กชายชรัณธร  อินทร์ทิพย์
2. เด็กชายฐานนันตร์  ธงภักดี
3. เด็กชายพงศธร  ษรจันทร์ศรี
 
1. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
2. นายทิว  พจนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพงษ์  ไชยชาติ
2. นายปัญญา  บุญศรัทธา
3. นางสาววราภรณ์  เสาร์ชัย
 
1. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
2. นางบุญฐิตา  ศรีภา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.71 ทอง 4 1. เด็กชายพฤติพล  จันมนตรี
2. เด็กชายศิวกร  อุปคำ
 
1. นายรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม
2. นางวิไลรัตน์ มณีนิล  นางนุจรี ศรีประใหม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.83 ทองแดง 13 1. นายกิตติ  อาจวิเชียร
2. นายอภิวัจน์  จิตตำนาน
 
1. นายวิชัย  ลาลุน
2. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิริชัย  ตั้งจันทรประภาพ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อำไพ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.46 ทองแดง 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมคง
2. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  มีบุญ
 
1. นายรัฐพล  คำแก่น
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  เทพวงศ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์เพชร
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปัญญาไวย์
4. เด็กหญิงพิราภรณ์  อุดด้วง
5. เด็กหญิงสริญญาพร  ธิเดช
 
1. นายนรินทร์  แสงสุวรรณ
2. นางสาวภาวดี  จัตตุเรศ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิรุณทิพย์  แสงจันทร์
2. นางสาวศตกมล   มีชัย
3. นางสาวศรัญญา  บริบาล
4. นางสาวศศิธร  งัดสันเทียะ
5. นางสาวอมรรัตน์  ช่อมะลิ
 
1. นางขรพรรษ  สุรนารถ
2. นางสาวจตุพร  สังธิกุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  มวยหมั่น
2. เด็กหญิงธันยพร  ไตรบัญญัติกุล
3. เด็กหญิงบงกชกร  สารชาติ
4. เด็กหญิงปราณิสา  สุทนต์
5. เด็กหญิงมัณฑนา  สีนวนจันทร์
 
1. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
2. นางอุบลรัตน์  จันทร์ประวิตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวชลิตา  สุนัน
2. นางสาวศิริวรรณ  มะปรางค์
3. นางสาวอสมาภรณ์  นันทะโคตร
4. นางสาวเพียงดาว  โพธิวัฒน์
5. นางสาวไพจิตร  ภูลสวัสดิ์
 
1. นางนิพาพร  ตังสุข
2. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทะนัย
3. นายภิญโญ  อรบุตร
4. เด็กชายมณฑล  สมพิมาย
5. เด็กหญิงอภิรดา  สมุภาค
 
1. นายประเวศ  เดชสุวรรณ
2. นายธีระ  วานิช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรธวัฒ  ทองยุ้น
2. นายจักรวาล  ศรีภักดี
3. นายธเนศ  ศรีผกาแก้ว
4. นายนนท์  นามมงคล
5. นายปฐกวินฬ์  หมอนทอง
 
1. นางสาวถนอม  ทองพันชั่ง
2. นางสาวกนกพร  พันธ์วิไล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกกุล  สิทธิโชค
2. นางสาวจิราพร  นรามละเตน
3. นางสาวชุลีพร  สีใสแก้ว
4. นายณัฐฤทธิ์  อักษรณรงค์
5. นายทิวัคถ์  มหาสุวีระชัย
6. นายนราธร  นรสาร
7. นายปกรณ์  จุมนอก
8. นายปรเมษฐ  สุขตะ
9. นายปัณณวิชญ์  ศิลาวรรณ
10. นายพัทธดล  ศรีอินทร์
11. นางสาวพิมพ์ชนิกา  ไชยวิเศษ
12. นางสาวรัชดาภรณ์  จันทร์โสดา
13. นางสาววรภักษร  มนึกคา
14. นางสาวศศิมาภรณ์  อุ่นใจ
15. นายศุภกร  สุวรรณพัฒน์
16. นางสาวสาธินี  แน่พิมาย
17. นางสาวสิริยากร  ครัวกลาง
18. นายสุพัชร  โพธิ์สังข์
19. นายสุรพจน์  แซ่จึง
20. นางสาวอรอุมา  คงเมือง
 
1. นางพชรมน  วิริยะ
2. นายวีรยุทธ  เชื้อชม
3. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปุณยาพร  อบอุ่น
 
1. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพรชนก  วันสุดล
 
1. นางสุพิชญา  จินดาจำรูญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรชพร  พุฒิประภาส
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  โกฏแสน
 
1. นางสาวจิตวิไล  คำภา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  มโนวงศ์
2. นายไชยปรัชญา  คำโสภา
 
1. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกษมาวดี  วิเศษสังข์
2. เด็กหญิงกันต์ทิชา  เงินดี
3. นางสาวจินดามัย  พรหมประดิษฐ์
4. นางสาวจิรารัตน์  สามสี
5. เด็กหญิงชุตินันท์  อินตา
6. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุดร
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  นิรันดร์วัฒนเดชา
8. นางสาวณัฐสุดา  ลือเดช
9. เด็กหญิงธนชพร  กุแก้ว
10. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัฒนจำนงค์
 
1. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
2. นางสาวละเอียด  จุลมิน
3. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ชะบา
2. นางสาวกษมา  สมแสน
3. เด็กชายครรชิต  บรรจงจิตร
4. นางสาวจิราพร  แจ่มศรี
5. เด็กหญิงชโลทร  อินญาพงษ์
6. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  รุ่งพัฒนาชัยกุล
7. เด็กหญิงณัฏฐิสุพร  สิทธิวงษ์
8. เด็กชายธนากร  ปานเลิศ
9. เด็กชายนนทพัทธ์  ประสานพันธ์
10. เด็กชายพีรเดช  ธัญญาหาร
11. เด็กหญิงวนิษฐา   ชาลีกุล
12. เด็กหญิงวีรยา  ไตรพรม
13. เด็กชายศรายุธ  ศรีนอก
14. เด็กชายสิทธิโชค  บุรขันธ์
15. เด็กชายอนุสรณ์  ดีพร้อม
 
1. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
2. นางสาวสุภาวดี  มหาโภชน์
3. นายธนาศักดิ์  สุภาพ
4. นายอรรถพล  เข็มแดง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรีญามาศ  จันทะคัด
2. เด็กหญิงอรชพร  ก่อสกุล
 
1. นายอรรถพล  เข็มแดง
2. นายอาทิตย์  บวกไธสง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนยิดา  จุมพิต
2. นางสาวภัทราวดี  ขอสินกลาง
 
1. นายประกอบ  คำขาว
2. นางสาวราตรี  โพธิเงิน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  จงวัฒนารักษ์
 
1. นายอภิวัช  บุระคำ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภัทร  ไชยพันนา
 
1. นายอภิวัช  บุระคำ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาร์เวีียง
 
1. นายพิทธยาธร  ทองมาก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจวรรณ  โสพิษ
 
1. นายพิทธยาธร  ทองมาก
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกานต์  พวงพุ่ม
 
1. นายวีระชัย  น้อยวงษ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุไรวรรณ  แก้วพวง
 
1. นายวีระชัย  น้อยวงษ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐานิกา  แซ่เล
 
1. นายวีระชัย  น้อยวงษ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนภัสสร  คำมูล
 
1. นายวีระชัย  น้อยวงษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ประจำ
2. เด็กหญิงพรกมล  สมเสร็จ
 
1. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์
2. นายอาทิตย์  ราตรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรัญญา  เกษมศรี
 
1. นายอาทิตย์  ราตรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรรศนพล  นามวงษ์
 
1. นายอาทิตย์  ราตรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  บุญสุภา
2. เด็กชายธนาพล  ทองเหมือน
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วรักษา
 
1. นายอดุลย์   แก้วภักดี
2. นายอาทิตย์  ราตรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพรรณ  เจริญชัย
2. นางสาวสุชานาฎ  เรืองหงษา
3. นายอิทธิพล  สีหะวงษ์
 
1. นายอดุลย์   แก้วภักดี
2. นายอาทิตย์  ราตรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจรัญ  แซ่จึง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัตธน  นวลสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัญ  แซ่จึง
2. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
3. นายทัตธน  นวลสังข์
4. นายพัชรพล  ด้วงลอย
5. เด็กหญิงรวิพรรณ  พึ่งฮั้ว
6. เด็กชายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
7. นางสาววิมลรัตน์  สมทิพย์
8. นายสืบศักดิ์  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายไพบูลย์  ปุณขันธ์
3. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชญา  อินตะนัย
2. เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  วงศรี
3. เด็กชายธนวัฒน์  สุนันต์
4. เด็กชายธีรวุฒิ  ฮาตะสุ้ย
5. เด็กชายปฏิธาน  สวิล
6. เด็กชายปุญยวีร์  หล้าคำ
7. เด็กหญิงพรวลัย  พรมประดิษฐ์
8. นายพัชรพล  ด้วงลอย
9. เด็กหญิงมุฑิตา  พรหมจันทร์
10. เด็กชายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
11. เด็กหญิงศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงศ์
12. เด็กหญิงอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
13. เด็กชายอนันยช  นามสุวรรณ
14. นางสาวอภิชญา  จันทะวี
15. เด็กหญิงอรญา  ลำดวน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
3. นางสาวรุ่งลัดดา  ทองสุด
4. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัญ  แซ่จึง
2. นางสาวชนิดา  พรมประดิษฐ์
3. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
4. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
5. นายทัตธน  นวลสังข์
6. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
7. เด็กชายปฏิธาน  สวิล
8. นายพัชรพล  ด้วงลอย
9. นางสาวพิรญาณ์  ศรภภักดี
10. เด็กหญิงรพิพรรณ  รองสนาม
11. เด็กชายไวย์วิทย์  อัศดร
 
1. นายไพบูลย์  ปุณขันธ์
2. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
3. นายอดุลย์  แก้วภักดี
4. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.15 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัท    ประนม
2. นายพงษธร   คามวัลย์
3. นายพชรภูมินทร์   เพชรสมัย
4. นายวรเทพ   ทองทาบ
5. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นายวีระชัย  สายโส
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 6 1. เด็กชายพีรเดช  ธัญญาหาร
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นายธีรภัทร  ศรีโพนดวน
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  ละม่อมพร้อม
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรจันศรี
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  ศรีโพนดวน
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงขวัญชนก  น้อยมิ่ง
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรจันศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์   พรหมคุณ
 
1. นายคเณศ  หิปะนัด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรเทพ  ทองทาบ
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มะยุโรวาศ
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 8 1. นางสาวรักษิณา  พรหมดี
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอดิศักดิ์  เพ็งกระจาด
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติญาดา   สุตะพันธ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปณิษฐินาถ  เสนรัตน์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปานชื่น
2. นายกิตติภัทร์  รจนัย
3. เด็กชายณัฐนนท์  พรหมคุณ
4. นายธนัชรัช  จันทเสน
5. เด็กหญิงปัทมา  บุญภามา
6. นายพชรภูมินทร์  เพชรสมัย
7. เด็กชายภานุพงศ์  จิวตระกูล
8. นางสาววรินทร  มนู
9. เด็กหญิงอุษณีย์  เข็มรักษ์
10. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นายคเณศ  หิปะนัด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   ละม่อมพร้อม
2. เด็กชายกฤตพล  มัคนา
3. เด็กชายกวีพัชร์   เบ็ญเจริญ
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ศรีอักษร
5. เด็กหญิงกุลนิดา  บุษบงศ์
6. เด็กหญิงจิรพัชร   เย็นอนงค์
7. เด็กชายจิรัฏิ  แดงขาว
8. เด็กหญิงชญานิษฐ์   อมรพิมลธรรม
9. เด็กชายฐานนันตร์  ธงภักดี
10. เด็กหญิงฐิติญาดา   สุตะพันธ์
11. เด็กหญิงณชญาดา   แผ่ผายบุญปัญญา
12. เด็กชายตริมีซี   รัมภูษา
13. เด็กหญิงทัศนีย์   รื่นภาคทรัพย์
14. เด็กหญิงธันยนันท์   วุฒิวรเศรษฐ์
15. เด็กหญิงนันท์นภัทร   จันทจิต
16. เด็กหญิงปรการ   เพ็ชรินทร์
17. เด็กหญิงประกายดารา   พันธ์คำ
18. เด็กชายปราบชัย  ศรีผกาแก้ว
19. เด็กหญิงปาระมี   ปริสัจจนันท์
20. เด็กหญิงพัทธนันท์   คำเพราะ
21. เด็กชายพิเชษฐ์  มันตา
22. เด็กหญิงภัทรมน   ทะนงค์
23. เด็กชายภานุพงศ์   จิวตระกูล
24. เด็กชายรภัสสิทธิ์   ธนินพงษ์วัฒนา
25. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  พรหมภักดิ์
26. เด็กชายรัฐนันท์  จอมคำสิงห์
27. เด็กชายราชย์พล  เบ้าทอง
28. เด็กหญิงวรรณลดา   ตังสุข
29. เด็กชายวสันต์  เรืองหงษา
30. เด็กหญิงวิภาดา  พัชรพงศ์พันธ์
31. เด็กหญิงศาตพร   อินโสม
32. เด็กหญิงศุภศร   สมบัวคู
33. เด็กชายอรรคพล   สายคง
34. เด็กหญิงเจณิสตา   โคตรชัย
35. เด็กหญิงเจนจิรา   คำนึง
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศลัญญา   ขันทอง
3. นางสาวสรรนิภา  สีทา
4. นางสาวขนิษฐา  แก่นแก้ว
5. นายคเณศ  หิปะนัด
6. นายอภิรักษ์  ลำภา
7. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
8. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยา  จันโท
2. นายกานติมา  เกตุขุนทด
3. นายกิตภัทร  รจนัย
4. นายคมสัน  มณีวงษ์
5. นายจิรพัฒน์  มีสุข
6. นางสาวฑิตยา  สามสี
7. นายณัฐชนน  สุทาวัน
8. นางสาวณัฐชนน  สืบหล้า
9. นายดนุสรณ์  แปงแสง
10. นางสาวธนาภรณ์  บุญวัน
11. นางสาวนริศรา   พระพรหม
12. นายนัฐพงศ์  เจริญลอย
13. นางสาวนันทพร  ชัยชาญ
14. นางสาวบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
15. นางสาวปณิษฐินาถ  เสนรัตน์
16. นางสาวปัทมพรรษ  เสนรัตน์
17. นางสาวปิยดา  มิ่งขวัญ
18. นางสาวปิยะดา  บัวคำ
19. นายพชรพล  ปิยวงศ์
20. นายพชรภูมินทร์  เพชรสมัย
21. นางสาวพรวรินทร์  อัครเกริกณรงค์
22. นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์คำ
23. นางสาวภาสวรรณ  แสงโพธิ์แก้ว
24. นางสาวรักษิณา  พรหมดี
25. นางสาววิชดา  สุตะพันธ์
26. นายสิรภพ  สุวรรณวงศ์
27. นางสาวสุทธินันท์  เทียนขาว
28. นายสุธนัย  จันทร์พราว
29. นายอดิศักดิ์  เพ็งกระจาด
30. นางสาวอรียา  เจริญสุข
31. นายอานุภาพ  นามคำ
32. นายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
33. นางสาวเต็มจิตร  โพธิ์ศรี
34. นางสาวเพชรไพลิน  จรัสสุทธิอิศร
35. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
4. นางศิรินนภา  จวงพลงาม
5. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
6. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
7. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำแพง
2. นางสาวชลทิศา  แสงพราว
3. นายชานนท์  ยังประสิทธิ์กุล
4. นายชุติพงศ์  จระจัด
5. นายณธีนนท์  สายแก้ว
6. นายพงษ์ระพี  ศรีสุข
7. นายพงษ์เพชร  ใบงาม
8. นางสาววัชรินทร์  สายสงค์
9. นางสาวศรสวรรค์  เพียรจำ
10. นางสาวสาลินี  บุญมาปัด
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางกนกอร  มูลสาร
3. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วใสย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านประสิทธิ์ผล
3. เด็กหญิงณิชากร  พรหมธร
4. เด็กหญิงนภนภางค์  บุษบงก์
5. เด็กหญิงปรินท์  หินตะ
6. เด็กหญิงภารวี  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงรินรดา  ศรีใส
8. เด็กหญิงสิริญญา  สุขศรี
9. เด็กหญิงสุริยากร  วรรณทวี
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิละวงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางกนกอร  มูลสาร
3. นายวิรุจ  มิ่งสอน
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุรี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.57 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา  ปราการสมุทร
2. นางสาวชนิกานต์  เยรบุตร
3. นางสาวธนิษฐา  สุนัน
4. นางสาวนันท์นภัสร  ไชยโครต
5. นางสาวน้อมเกล้า  สุรนารถ
6. นางสาวรัชฎาพร  โนนน้อย
7. นางสาววรัทยา  วัชรพันธ์ธนกุล
8. นางสาวสุยะดา  รัชเสมอ
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุรี
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านประสิทธิ์ผล
2. เด็กหญิงธิดาพร  คุณสุวรรณบุตร
3. เด็กหญิงนภนภางค์  บุษบงก์
4. เด็กหญิงปรินท์  หินตะ
5. เด็กหญิงพรรณรดา  ปัชฌาบุตร
6. เด็กหญิงภารวี  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงศศิธร  อุดมผล
8. เด็กหญิงสกุุลตลา  คำคาวี
9. เด็กหญิงสุขสิริ  บุญบุตร
10. เด็กหญิงสุพรรณิกา  วงศ์สหวิวัฒน์
11. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิละวงษ์
12. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองฤทธิ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุรี
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.28 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญชลิกา  อัครบุตร
2. นางสาวกิตติมา  ทองทัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์  จิตโชติ
4. นางสาวจุฑามาศ  บุรินทร์
5. นางสาวปฏิมาภรณ์  แก้ววงษา
6. นางสาววริศรา  สมาฤกษ์
7. นางสาววัชรินทร์  สายสงค์
8. นางสาววิลาวัณย์  จตุพร
9. นางสาวสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
10. นางสาวอรยา  ปราบวงศา
11. นางสาวเกวลิน  ชินแสน
12. นางสาวเบญจมาศ  นาคนวน
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุรี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายปองภพ  สิทธิจันทร์
 
1. นางพิสมัย  รักษาผล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเรณุกา  สุทาวัน
 
1. นางพิสมัย  รักษาผล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริประภา   ลัน
 
1. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิริประเสริฐ  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวชนาพร  โชคดำริวิเศษ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ดวงชัย
 
1. นางสาวมาลินี  บุญมา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์สุดา  แก้วพะเนาว์
 
1. นางสาวมาลินี  บุญมา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา   พรมโสภา
 
1. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาภัทร  สมาน
 
1. นางสาวชนาพร   โชคดำริวิเศษ
 
101 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.4 เงิน 5 1. นายจักรี  พูนทอง
2. นางสาวนิราภร  นามวาส
3. นางสาวภัทรจิรา  เต็งศิริ
4. นางสาวศุภรัตนา  สุขเกษม
5. นางสาวสิริลักษณ์  เขียนวาส
 
1. นางพิสมัย  รักษาผล
2. นางสาวกฤศวรรณ  จันทร์เพ็ชร
 
102 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกนก  สุขท่า
2. นางสาวปนัดดา  พรมโสภา
3. นางสาวปานภาพ   ทองแก้ว
4. นายรัชชานนท์   ศรีทะบาล
5. นางสาวลภัสรดา   ชื่นอุรา
 
1. Mr.็Hiromu  Okuma
2. นายธนศิษฏ์  เกษมสุข
 
103 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนต์ปรียา  ศิริจันดา
2. นางสาวศิดารัศม์  นาคดี
 
1. นางสาวกฤศวรรณ  จันทร์เพ็ชร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิดาพร   กระโพธิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  มูลดับ
 
1. นายธนศิษฏ์  เกษมสุข
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.27 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกองพล  ศรีสุธรรม
2. นายปัณณวัฒน์  ดวงสิมา
3. นายพชร  บุญเหลือ
4. นายอภิรักษ์  บุญศรี
5. นายอาทิตพงษ์  ขุนทอง
6. นายเดชพล  กระแสโสม
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์
3. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณริศราวรรณ  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงนาฏรีย์  แสงเวียน
3. เด็กหญิงภวิศรา  จริยพงษ์ไพบูลย์
4. เด็กหญิงสิริยากร  ผุดผ่อง
5. เด็กหญิงอารียา  ผลดี
 
1. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์
2. นางรัตนาภรณ์  ห่อทรัพย์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรุณา  วัชราภรณ์
2. นางสาวนันทิชา  เขียนวงศ์
3. นางสาวยลดา  พรหมโส
4. นางสาวอิสริยารักข์  ฮวบสกุล
5. นางสาวโชติกา  อาทิเวช
 
1. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์
2. นางรัตนาภรณ์  ห่อทรัพย์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  บุญรอง
2. เด็กหญิงพันธ์ธีรา  เครือไชย
3. เด็กหญิงอาจารี  มณฑาทิพย์
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางนัยนา  ธรรมศิริ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  จอดพิมาย
2. นางสาวธัญวรัตน์  แปงแสง
3. นางสาวพิชญานันท์  บุตรภักดีธรรม
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงปวิณากร  แป้นโสม
3. เด็กหญิงอโณทัย  คำแสงดี
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรพรชัย  โพธิ์ขาว
2. นางสาวปรีดาพร   สะอาด
3. นางสาวภัคคีมา   ทรัพย์เมือง
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรางคณา  บัวมาศ
2. เด็กชายแสนรัก  พงษ์เกษ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายกมลวิช  นามบุตร
2. เด็กชายปัณณฑัต  บุรินทร์
 
1. นางสุจิตรา  น้อมเกล้า
2. นายวรชาติ  คันศร
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นายธนาคาร  ไทยธุระไพศาล
2. นายไชยชาญ  ทำบุญ
 
1. นายวรชาติ  คันศร
2. นายทองพูน  แพงมา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุส  สมรัตน์
2. เด็กชายณัฐชนน  กำจร
 
1. นายสมพงค์  ถาวร
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวรเทพ  ระวังชนม์
2. นายศตวรรษ  ดวนสูง
 
1. นายสมพงค์  ถาวร
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.22 ทอง 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทะเสน
2. เด็กหญิงพรชนก  พงษ์ทอง
 
1. นางสุจิตรา  น้อมเกล้า
2. นายวรชาติ  คันศร
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธีรพงษ์  ดวนใหญ่
2. เด็กชายนพนันท์  ชุปวา
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
2. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัมปนาท  โมคศิริ
2. เด็กชายปารุจน์  พรมประดิษฐ์
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
2. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักรินทร์  เทพขันธ์
2. นายเกียรติยศ  สีหะวงษ์
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
2. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศราวุธ  อ่อนศรี
2. นายอังศุธร  โพธิ์สุ
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวีรยุทธ  เชื้อชม
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูวิศ  เชื้อชม
2. นายเกียรติศักดิ์  บัวงาม
 
1. นายทองพูน   แพงมา
2. นายสำราญ  ฤกษ์อุโฆษ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อทอง
2. เด็กชายภูเบศวร์  ก่อศิลป์
3. เด็กหญิงศรัญญา  ทรัพย์เมือง
 
1. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมยุรีย์  สีบุญเรือง
2. นางสาวสุรีวัลย์  แก้วกงพาน
3. นางสาวเจนจิรา  ประทุมขำ
 
1. นายทองพูน   แพงมา
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายทริณกร  พลอยไทย
2. นายศุภกร  เวชคง
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายอดิศักดิ์  สนับหนุน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลมาศร์  เสียงสนั่น
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาลพัฒน์
3. เด็กชายสรายุธ  รัศมี
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นายโสภณเกียรติ  วรรณแก้ว
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวพัชริดา  สร้อยสนธ์
2. นางสาวรัฐธิพร  พวงพลอย
3. นางสาวศิริยากร  ไชยโกฏิ
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นายโสภณเกียรติ  วรรณแก้ว
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรมล  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงศรินภรณ์  โพธิ์ภักดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีนารักษ์
 
1. นายโสภณเกียรติ  วรรณแก้ว
2. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวณัฐริกา  ณรงค์นอก
2. นายธนากร  สาลี
3. นายวิศรุต  ราศรี
 
1. นายโสภณเกียรติ  วรรณแก้ว
2. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 1. เด็กชายกรรชัย  ทะสุนนท์
2. เด็กชายจิราภรณ์  อ่อนอก
3. เด็กหญิงปริยากร  ชัยเหลา
4. เด็กชายปิยะพงษ์  วงษ์พินิจ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ปราบภัย
6. เด็กชายโมไนย  บุญมี
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางเยาวลักษณ์  พิเชฐโสภณ
3. นางพิมลรัตน์  บุญงาม
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทนงศักดิ์  กาละพัฒน์
2. นายทนงศักดิ์  สาระการ
3. นายธนากร  สมใจ
4. นายภูริณัฐ  มาระเนตร
5. นางสาวรัชฎาภรณ์  ทันบุตร
6. นายวัชรพงษ์  ผลาผล
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางเยาวลักษณ์  พิเชฐโสภณ
3. นางพิมลรัตน์  บุญงาม
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลดา  อินญาพงษ์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  แจ่มใส
3. เด็กหญิงณัฐชา  ฐานะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  พิเชฐโสภณ
2. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.66 ทอง 6 1. นางสาวชนมพรรณ  ล่องกลาง
2. นางสาวนิติพร  นาคสิงห์
3. นางสาวสุชานี  ทิพย์สมบัติวงศ์
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ชัย
2. เด็กชายพุฒิเมธ  มัฆวิมาลย์
3. เด็กชายวิทวัส  ไวยหงษ์
 
1. นายจำนงค์  พันธ์รัมย์
2. นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยณัฐ  คำเสน
2. นายชุติพนธ์  ขอดประนาม
3. นางสาวเต็มสิริ  เพิ่มพูล
 
1. นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์
2. นางธนพร  มนึกคา
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โชติมิตรจตุุรผล
2. เด็กหญิงนริศา  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงพันณิตา  กระกร่ำ
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  แซ่อ้วง
2. นายปรมินทร์  สอนชูชีพ
3. นางสาวศศมณฑ์  ภูมลา
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรินทร  พลนำ
2. เด็กหญิงปริญญา  รวยรื่น
3. เด็กหญิงพันพัสสา  ดวงมาลา
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นางภิภาพร  ศรีขัดเค้า
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวพิชญา  นามวงษ์
2. นางสาวสันธิตา  ไชยก้ง
3. นางสาวสุพรรษา  นวสิมัยนาม
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยพัฒน์  จัตตุพันธ์
2. เด็กหญิงนิชานันท์  จรัสนพรัตน์
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยังหมัด
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพรรณ  นวลอินทร์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กลิ่นจันทร์
3. นางสาวศศิธร  สถานพงษ์
 
1. นางนิสา  ศรีแก้ว
2. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองพาศ
2. เด็กหญิงพีระดา  สาระการ
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ทองทัพ
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางศิรินนภา  จวงพลงาม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐญานี  จักษุคำ
2. นายพันพจน์   ขันวงษ์
3. นางสาวศศิประภา  บุญอยู่
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางศิรินนภา  จวงพลงาม
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปณิธาน  คำหล่อ
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินตะนัย
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภัค  ศรีอำนาจ
 
1. นางสาววิราภรณ์  มโรณีย์
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  พิเลิศ
 
1. นางสาววิราภรณ์  มโรณีย์
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนดล  นนทะชาติ
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุาย์
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาววิราภรณ์  มโรณีย์
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูวนัตน์  สีสัน
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชญะ  ทองแสน
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัทธพงษ์  สายแก้ว
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  ละม่อมพร้อม
2. นายกวีรัตน์  น้อยพรหม
3. เด็กชายกิตติภพ  สัมฤทธิ์
4. นายคเชนทร์  ยินดี
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรพันธ์
6. เด็กหญิงจุฑาวดี   ศรีสุข
7. นายชนาธิป  ใจเครือ
8. นายณรงฤทธิ์   ประมาพันธ์
9. เด็กหญิงณัฐพร    กาเผือก
10. เด็กหญิงทิพวัลย์   พวงแก้ว
11. นางสาวนริศรา   ศรีสังขาร
12. นางสาวนฤพร   ผลบุญ
13. นางสาวนฤมล  ใจคำ
14. นายนัทธพงษ์  สายแก้ว
15. เด็กหญิงนารีรัตน์   สิงห์เหิน
16. นางสาวปนิดาพร    เทสันตะ
17. เด็กชายปรเมศ  จันทร์แจ่ม
18. นางสาวปิยดา  มิ่งขวัญ
19. เด็กชายพิชญะ  ทองแสน
20. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงษ์จร
21. เด็กหญิงพิราอร   อำไพ
22. นายภูวนัตน์  สีสัน
23. นายวรวีร์   กันทะพันธ์
24. นางสาวศศิมาภรณ์   สุภาพ
25. นายศุภลักษณ์  นิยมวงษ์
26. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  พรมพิลา
27. เด็กชายหฤษฏ์  ทองละมูล
28. นายอดิเทพ  สุทธิสน
29. นายเบญจพล  พงษ์ทอง
30. นางสาวเบญญาภา  ปิยะวงษ์
 
1. นายวีระชัย  สายโส
2. นางเณศทิชาภา  สวัสดี
3. นายปกาศิต  ศรแก้ว
4. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
5. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
6. นายคเณศ  หิปะนัด