สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.83 ทองแดง 13 1. นายกิตติ  อาจวิเชียร
2. นายอภิวัจน์  จิตตำนาน
 
1. นายวิชัย  ลาลุน
2. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.46 ทองแดง 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมคง
2. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  มีบุญ
 
1. นายรัฐพล  คำแก่น
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายกมลวิช  นามบุตร
2. เด็กชายปัณณฑัต  บุรินทร์
 
1. นางสุจิตรา  น้อมเกล้า
2. นายวรชาติ  คันศร