สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70.87 เงิน 6 1. นายวรรณกวี  บุญอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  มวยหมั่น
2. เด็กหญิงธันยพร  ไตรบัญญัติกุล
3. เด็กหญิงบงกชกร  สารชาติ
4. เด็กหญิงปราณิสา  สุทนต์
5. เด็กหญิงมัณฑนา  สีนวนจันทร์
 
1. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
2. นางอุบลรัตน์  จันทร์ประวิตร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรีญามาศ  จันทะคัด
2. เด็กหญิงอรชพร  ก่อสกุล
 
1. นายอรรถพล  เข็มแดง
2. นายอาทิตย์  บวกไธสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  จงวัฒนารักษ์
 
1. นายอภิวัช  บุระคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาร์เวีียง
 
1. นายพิทธยาธร  ทองมาก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจวรรณ  โสพิษ
 
1. นายพิทธยาธร  ทองมาก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐานิกา  แซ่เล
 
1. นายวีระชัย  น้อยวงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 6 1. เด็กชายพีรเดช  ธัญญาหาร
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงขวัญชนก  น้อยมิ่ง
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายปองภพ  สิทธิจันทร์
 
1. นางพิสมัย  รักษาผล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิริประเสริฐ  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวชนาพร  โชคดำริวิเศษ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ดวงชัย
 
1. นางสาวมาลินี  บุญมา
 
13 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.4 เงิน 5 1. นายจักรี  พูนทอง
2. นางสาวนิราภร  นามวาส
3. นางสาวภัทรจิรา  เต็งศิริ
4. นางสาวศุภรัตนา  สุขเกษม
5. นางสาวสิริลักษณ์  เขียนวาส
 
1. นางพิสมัย  รักษาผล
2. นางสาวกฤศวรรณ  จันทร์เพ็ชร
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมยุรีย์  สีบุญเรือง
2. นางสาวสุรีวัลย์  แก้วกงพาน
3. นางสาวเจนจิรา  ประทุมขำ
 
1. นายทองพูน   แพงมา
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายทริณกร  พลอยไทย
2. นายศุภกร  เวชคง
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายอดิศักดิ์  สนับหนุน