สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   หัสถา
 
1. นางสาวหัทยา   จิตสุภาพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลลดา   นางวงษ์
 
1. นางสาวจินตนา   สมเสียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิวนาถ   สิทธิพร
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา   จันทร์เปรียง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัสยา   ยาระญาณ
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา   จันทร์เปรียง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชริรัตน์   พลขันธ์
 
1. นางสาวหัทยา   จิตสุภาพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภารัตน์   ไชยโพธิ์
 
1. นางสาวจินตนา   สมเสียง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริพร  ศรีลาวงค์
 
1. นางสาวอภิญญา  คำตัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดาวัน   คำมา
 
1. นายจิรายุ   มโนธรรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา   สายทอง
2. นางสาวสุพัฒตรา   สีเหลือง
3. นางสาวสุพัฒตรา   ห่อทรัพย์
 
1. นางสาวจินตนา  สมเสียง
2. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภารดี
2. เด็กหญิงณัฐกัญญา   เสนาพรม
 
1. นางสาวอภิญญา  คำตัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนเดช   ศิลารักษ์
2. นางสาวเกษมณี   ประทุมวงศ์
 
1. นายจิรายุ   มโนธรรม
2. นางสาวจินตนา   สมเสียง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  ทุมทัน
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวธนภรณ์   คำเหลือ
 
1. นายธนะสิทธิ์   เที่ยงธรรมรุจน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาบัสวี   มณีรัตน์
2. เด็กหญิงภัสชญาดา   ทุมมา
3. เด็กหญิงอทิตติยาภรณ์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวพิชญ์นรี   มะลิวงศ์
2. นางสาวสุภาภรณ์   สีมาวัน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจณิสตา   นางวงษ์
2. เด็กชายจรูญศักดิ์   สอพอง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   สีมาวัน
2. นางสาวพิชญ์นรี   มะลิวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะชัย  ม่วงแดง
2. นายวรวุธ  ทุมมนตรี
 
1. นางสุรารักษ์  สุรเสนธ์
2. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโชคทวี  ลาพันธ์
 
1. นางสาวสร้อยดาว  กาทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  โลพาด
 
1. นางฉวีวรรณ  มาลี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   ใสนาม
2. เด็กหญิงฐิติมา   เทียมดง
3. เด็กหญิงอินทิรา   วรรณา
 
1. นางวันเพ็ญ   โสมมา
2. นางสาวพิกุลแก้ว   มีศิลป์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ   ปู่ไธสง
2. นายธิติพันธ์   สัตพันธ์
3. นายภาณุวัฒน์   ชั้นชาติ
 
1. นายธนโชติ   ขุนโทนิล
2. นายณธรรศ   บริบูรณ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์   นามสอน
2. เด็กหญิงมณีเพชร   ชารีเลิศ
3. เด็กหญิงสรัลนุช   สิงห์ทอง
 
1. นางณัฐฐิญา   หะโท
2. นางสาวพิกุลแก้ว   มีศิลป์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวจิราวรรณ  เผื่อแผ่
2. นายณัฐพงศ์  เสนคำสอน
3. นายสหศวรรษ  จันทะคุณ
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางพิชญา  สืบนุการณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรตรีญา   สายทอง
2. เด็กหญิงชนัญญา   มะณีจันทร์
3. เด็กหญิงพรทิพย์   แกชวดดง
 
1. นายเทพ   จันทคาศ
2. นายทรงศักดิ์   พลศักดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.7 เงิน 5 1. นางสาวชลิตา   ศรีโวหะ
2. นางสาวธัญญลักษณ์   เผื่อแผ่
3. นางสาวอารียา   จันศรี
 
1. นายเทพ   จันทคาศ
2. นางพิชญา   สืบนุการณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพวรรณ   เลี่ยมใจดี
2. เด็กหญิงพวงชมพู   สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  โยธี
 
1. นางพัชรี   มั่นทองพิทักษ์
2. นางชัญญ์ญาญ์   เที่ยงธรรมรุจน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยา   ทองคำ
2. นายอุทัย   โพษาจันทร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์   วุฒะนา
 
1. นางสาววิไลวัลย์   ไชยชาญ
2. นางณัฐฐิญา   หะโท
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา   หัสดง
2. เด็กหญิงดารินทร์   หอมสำอาง
 
1. นางกวินทราภรณ์   โกศล
2. นางนารีรัฐ   หล้าธรรม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทนงศักดิ์   กิ่งทวยหาญ
2. นายสุเชษฐ์  ละเลิศ
 
1. นางสาวนัฎฐิณี  สมสวย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.04 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สีแดง
2. เด็กชายเจตสฤษฏิ์  สีสิ้ว
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสันติสุข  ส่องสีโรจน์
2. เด็กชายเกียรติดำรง  หอมจันทร์
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนิษฐา   โพธิ์สาชัย
2. เด็กหญิงปาริชาต   หอมทรง
3. เด็กหญิงสรสวรรค์   ขันพนม
4. เด็กหญิงสุนิสสา   ภาษี
5. เด็กหญิงสุวรัตน์   ตู้ฉกาจ
 
1. นางสุวณี   ลือชา
2. นางเสาวคนธ์   เชื่อดี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิจติญาภรณ์   พาลี
2. นางสาวบุษบา   ติงสะ
3. นางสาวปลายฟ้า   ไชยพินิจ
4. นางสาวสุพัฒตรา   ดวงแสง
5. นางสาวเจริญศรี   ไชยคง
 
1. นางสาวไพริน   คำศรี
2. นายสุทธิชัย   สระลา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   สงโสด
 
1. นายเพียรไพร   เคารพ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.33 เงิน 4 1. นางสาวนุชนารถ   นาคนวล
 
1. นางสาวณัฎฐิรา   มาตยารักษ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิจารีย์   แก้วบุญคำ
2. เด็กชายทศพร   คำเพชร์
 
1. นางวรัญญา   คำภาบุตร
2. นางสาวณัฐยาภรณ์  ติละบาล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธเนศ   ชาวนา
2. นางสาววาทินี   ชมภู
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  ติละบาล
2. นางวรัญญา   คำภาบุตร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงช่อเข็ม   นาคี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ระโยธี
3. เด็กหญิงธัญญลักษ์   พิมาทัย
4. เด็กหญิงภัทรศยา   เคารพ
5. เด็กหญิงมินตรา   ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงวรรณ์ใส   วิสัยดี
7. เด็กหญิงศันสนีย์   คำแหน
8. เด็กหญิงสายบัว   คำมา
9. เด็กหญิงเพ็ญผกามาศ   คุณแสง
10. เด็กหญิงแพรวารี   มาตยารักษ์
 
1. นายเพียรไพร   เคารพ
2. นางสาวณัฐยาภรณ์   ติละบาล
3. นางวรัญญา   คำภาบุตร
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลธิดา   เถาว์ทรัพย์
2. เด็กหญิงออฤทัย   สุตา
 
1. นางสาวสมใจ   เกษกุล
2. นายจารูณ  ยะลา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวฐิตาพร   จินดาบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์   ชื่นชาย
 
1. นายปรีชา  ทองดี
2. นายมานิช  ธรรมนิยม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายพันธ์รวิชญ์   พันธ์โบ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หาญกล้า
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกร   เลิศรู้
 
1. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ระโยธี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หาญกล้า
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวธารทิพย์   กิ่งก้าน
 
1. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนม์ชนก   แหนงวงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หาญกล้า
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิโรจน์   จันทร์รักษา
 
1. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมยุรี   ละมูล
 
1. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพัชรพงษ์   กิ่งทวยหาญ
 
1. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทรัสม์   พิลาภ
2. เด็กหญิงทิพากร   ชุ่มชื่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หาญกล้า
2. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายอัมรินทร์  หอมทรง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หาญกล้า
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพันธ์   สายทอง
 
1. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายราชินนท์   พนาลัย
2. เด็กชายวรินทร   เข้าครอง
3. เด็กชายวัฒนา   ศรีชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หาญกล้า
2. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกฤษ   ภาษี
2. นายคมศร   ประทุมวงศ์
3. นายปฏิภาณ   อย่างกลั่น
 
1. นางสาววิไลรัตน์   แต้มทอง
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ใจอ่อน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   แหนงวงศ์
 
1. นางสาวประภัสรา   มาสกุล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาพร   เชื้อสาย
 
1. นางสาวประภัสรา   มาสกุล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุสรณ์   อาจหอม
 
1. นางสาวพิชญ์นรี   มะลิวงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจามร   ศรีคำ
 
1. นางสาวพิชญ์นรี   มะลิวงศ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัจฉราพร   พรมบุตร
 
1. นายณธรรศ   บริบูรณ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 7 1. นางสาวลลิตา   สารคาม
 
1. นายณธรรศ   บริบูรณ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิวัฒน์   จันทำ
 
1. นางอาทิตยาภา   ชาบุญเรือง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชยุตพงศ์  แก้วคำ
 
1. นางอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวนาถ   สิทธิพร
 
1. นางอาทิตยาภา   ชาบุญเรือง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปริญญา   สิงห์ทอง
 
1. นางอาทิตยาภา   ชาบุญเรือง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์นคร
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีโวหะ
3. นายนนทวัฒน์  แดงบาง
4. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
5. นายภูมิ  เชื้อดี
6. นายภูวเดช  สิงห์ไกร
7. นางสาวระพีพรรณ์  สะคำภา
8. นายวัฒนพงษ์  อุตตะมะวิริยะ
9. นางสาววิภาวดี  แผ่พันธ์
10. นางสาววิฬาวรรณ  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
2. นายโชติมันต์  คมไสย์
3. นางสาวอภิญญา  คำตัน
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทนา  ห่อทรัพย์
2. เด็กหญิงจิจารีย์  แก้วบุญคำ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หนองม่วง
4. เด็กหญิงวรรณิภา  คำแก้ว
5. เด็กหญิงวิภา  ทองเหลือ
6. เด็กหญิงศิริพร  ศรีลาวงค์
7. เด็กหญิงศุจวดี  คมแพท์
8. เด็กหญิงอริยา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
2. นางสาวประภัสรา  มาสกุล
3. นางสาวอภิญญา  คำตัน
4. นายโชติมันต์   คมไสย์
5. นายวิทยา  นามพันธ์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณณิกา  แย้มใส
2. นางสาวกัลยา  เบ้าทอง
3. นางสาวกัลยาณี  ประเสริฐชาติ
4. นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์นคร
5. นายนนทวัฒน์  แดงบาง
6. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
7. นางสาวพัชรินทร์  หยิบยก
8. นายภูวเดช  สิงห์ไกร
9. นางสาวระพีพรรณ์  สะคำภา
10. นางสาวลัดดาวัลย์  ลำเฟือย
11. นางสาววิภาวดี  แผ่พันธ์
12. นางสาววิฬาวรรณ  กิ่งแก้ว
13. นางสาวศันศนีย์  มะลิลำ
14. นางสาวอนงค์นาฎ  จันทร์พูล
15. นางสาวอำพุชินี  ติงสะ
16. นางสาวเยาวลักษณ์  สีสิ้ว
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
2. นางสาวประภัสรา  มาสกุล
3. นางสาวศิริพร  คำรัตน์
4. นายโชติมันต์  คมไสย์
5. นายจักรกฤษณ์  โพธิวัฒน์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์   กิ่งจันมล
2. เด็กชายธีรศักดิ์   เผื่อแผ่
3. เด็กชายศรายุทธ  บูรณะ
4. เด็กชายศราวุฒิ   ชัยบัวรินทร์
5. เด็กชายศุภกฤต  ไกรนอก
6. เด็กชายสุมิตร  นิเวช
7. เด็กชายอินทรชิต   วงศ์แก้ว
8. เด็กชายโยธิน  ทองดี
 
1. นายธนะสิทธิ์   เที่ยงธรรมรุจน์
2. นายทรงศักดิ์   พลศักดิ์
3. นางสาวสุคนธิกา   พวงมะลิ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ์  เสนคำสอน
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีโวหะ
3. นายนันทชัย  สอพอง
4. นายรัตนชัย  แก้วแสน
5. นายสหศวรรษ  จันทะคุณ
6. นายสุเชษฐ์  ละเลิศ
 
1. นายธนะสิทธิ์  เที่ยงธรรมรุจน์
2. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
3. นางชัญญ์ญาณ์  เที่ยงธรรมรุจน์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  เบ้าทอง
2. นางสาวขจีวรรณ  นาคสมบูรณ์
3. นางสาวณัฏฐนัน   มนตรี
4. นางสาวปทุมมาศ   ไชยบัน
5. นางสาวอรยา   ติงสะ
 
1. นางสาววลีรัตน์   คนหาญ
2. นางสาวอภิญญา  คำตัน
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สายทอง
2. เด็กหญิงลดาวรรณ   คำมา
3. เด็กหญิงสุธิตา   ชัยวงษา
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา   จันทร์เปรียง
2. นางสาวกานต์ศินี   เดชหาญ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิระพร   อ้อมชมภู
2. นางสาวฐิติยาภรณ์   โสมาบุตร
3. นางสาวสุมิลตรา   พันธ์ลักษ์
 
1. นางสาวภาติยา   จิรังดา
2. นายโชติมันต์   คมไสย์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวจิราพร   พรมมา
2. นางสาวปณิตา   แก้วอาษา
3. นางสาวสุดารัตน์   มูลสาร
 
1. นางสาวศิริพร   คำรัตน์
2. นางสาวอภิญญา   คำตัน
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ใจดี
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ปิดตังระภา
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัชฐินี  หลงละลาด
2. เด็กชายเดชา  คำมา
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 7 1. นางสาวจันทร์นภา  ชัยวงษา
2. นางสาวนลินรัตน์  แสงอรุณ
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิตยา  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ลำเฟือย
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธ์  โพนหนา
2. นางสาวเกษราภรณ์  หอมทรง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.78 เงิน 9 1. เด็กชายธนันชัย   ใจเป็น
2. เด็กชายปัณณฑัต   สุทธิมาศ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สินนาม
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชำนาญ  หรีดจีน
2. เด็กหญิงอศัลยา  พะวงษ์
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิพล  บุญให้
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มูลกะกุล
 
1. นายบุญเลิศ  พลชลี
2. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวคำแก้ว  บุญเลิศ
2. นางสาวอภิชญา  เหมาะสมาน
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิวาวรรณ  จันทร์ดวงศรี
2. นางสาวอารียา   ศรีสอาด
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนเทพ  ใจเป็น
2. นายรัตนชัย  แก้วแสน
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุพร  ศิลารัตน์
2. เด็กชายธนกฤต  วงษ์ป้อง
3. เด็กหญิงศุธามณี  อัคนันท์
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายสาโรจน์  ใจดี
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทิวากร  ศรศรี
2. นายพนมกร  คำทูล
3. นายศิริวงศ์  ชาติมนตรี
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรัชญา  หอมหวล
2. นางสาวมุขธิดา  น้อยมะลิวัลย์
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตภัทร   แสนบุญ
2. นายปิติชัย   เวทไธสง
3. นายวสุธร  รุ่งเรือง
 
1. นายจักรกฤษณ์   โพธิวัฒน์
2. นายทศพล   แก้วอาษา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนดี
2. เด็กชายถนอมทรัพย์   ชมชื่น
3. เด็กหญิงยลดา   ดวงศรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา   นางวงค์
5. เด็กชายเจตริน   ทองเพ็ชร
6. เด็กหญิงไพลิน  ห่อทรัพย์
 
1. นางปัชชา   รัตนพร
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
3. นางสาวณัฎฐิรา  มาตยารักษ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวกัลยา   ยอดจักร์
2. นางสาวกัลยาณี   ประเสริฐชาติ
3. นายสุรัตน์   พันธ์มะลี
4. นายอภิรทัศน์   ลาวเมือง
5. นางสาวอรัญญา   ศรีโวหะ
6. นางสาวเจนจิรา   ใจเรือง
 
1. นางปัชชา   รัตนพร
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
3. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวดี   ประชาราษฎร์
2. เด็กหญิงศศิรา   ชาวสวน
3. เด็กหญิงอริสรา   ปัดถา
 
1. นางสมใจ   เคารพ
2. นางลักษณา   นัทธี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล   คุณสม
2. นางสาวนันทชพร   ประทุมวงศ์
3. นางสาวรัชนีกร   ปลาทอง
 
1. นางสมใจ   เคารพ
2. นายเพียรไพร   เคารพ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ประชาราษฎร์
2. เด็กหญิงสุภาวดี   ทิพย์มะณี
3. เด็กหญิงเพชรลดา   ลือชา
 
1. นางสมใจ   เคารพ
2. นางสาวยุวธิดา   แย้มใส
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญธิดา   หรดี
2. เด็กหญิงรัตนินทร์   สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงศุภธิดา   นามวิชา
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวช่อผกา   แสงทอง
2. นางสาวลลิตา   สารคาม
3. นางสาววิจิตรา   หงส์ลา
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์   อัฐแป
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    ป้องกัน
3. เด็กหญิงอังคณา   ชื่นชาย
 
1. นายประสิทธิ์   แสงสิงห์
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ใจอ่อน
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรนนท์   วิไล
2. นางสาวพรสวรรค์   จิบจันทร์
3. นายภูวนาท   ประทุมวงค์
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา   รัตนพร
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไกรวิเศษ
2. เด็กชายอรรถพล   ศรีภิรมย์
3. เด็กชายเจษฎา   จันทา
 
1. นายประสิทธฺ    แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกอร   พลเยี่ยม
2. นางสาวชลดา   จิตจันทร์
3. นางสาวสุธิดา   โสรส
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยพล   ยาระญาณ
 
1. นายวิทยา   นามพันธ์
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลปรียา   สารภี
 
1. นายวิทยา   นามพันธ์
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์   อินทโชติ
 
1. นายวิทยา   นามพันธ์
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุสรณ์   อาจหอม
 
1. นายวิทยา   นามพันธ์