สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวจิราวรรณ  เผื่อแผ่
2. นายณัฐพงศ์  เสนคำสอน
3. นายสหศวรรษ  จันทะคุณ
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางพิชญา  สืบนุการณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.04 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สีแดง
2. เด็กชายเจตสฤษฏิ์  สีสิ้ว
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลธิดา   เถาว์ทรัพย์
2. เด็กหญิงออฤทัย   สุตา
 
1. นางสาวสมใจ   เกษกุล
2. นายจารูณ  ยะลา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวฐิตาพร   จินดาบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์   ชื่นชาย
 
1. นายปรีชา  ทองดี
2. นายมานิช  ธรรมนิยม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนเทพ  ใจเป็น
2. นายรัตนชัย  แก้วแสน
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทิวากร  ศรศรี
2. นายพนมกร  คำทูล
3. นายศิริวงศ์  ชาติมนตรี
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง