สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริพร  ศรีลาวงค์
 
1. นางสาวอภิญญา  คำตัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  ทุมทัน
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวธนภรณ์   คำเหลือ
 
1. นายธนะสิทธิ์   เที่ยงธรรมรุจน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะชัย  ม่วงแดง
2. นายวรวุธ  ทุมมนตรี
 
1. นางสุรารักษ์  สุรเสนธ์
2. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ   ปู่ไธสง
2. นายธิติพันธ์   สัตพันธ์
3. นายภาณุวัฒน์   ชั้นชาติ
 
1. นายธนโชติ   ขุนโทนิล
2. นายณธรรศ   บริบูรณ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.7 เงิน 5 1. นางสาวชลิตา   ศรีโวหะ
2. นางสาวธัญญลักษณ์   เผื่อแผ่
3. นางสาวอารียา   จันศรี
 
1. นายเทพ   จันทคาศ
2. นางพิชญา   สืบนุการณ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนิษฐา   โพธิ์สาชัย
2. เด็กหญิงปาริชาต   หอมทรง
3. เด็กหญิงสรสวรรค์   ขันพนม
4. เด็กหญิงสุนิสสา   ภาษี
5. เด็กหญิงสุวรัตน์   ตู้ฉกาจ
 
1. นางสุวณี   ลือชา
2. นางเสาวคนธ์   เชื่อดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.33 เงิน 4 1. นางสาวนุชนารถ   นาคนวล
 
1. นางสาวณัฎฐิรา   มาตยารักษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายพันธ์รวิชญ์   พันธ์โบ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หาญกล้า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ระโยธี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หาญกล้า
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนม์ชนก   แหนงวงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หาญกล้า
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายอัมรินทร์  หอมทรง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หาญกล้า
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 7 1. นางสาวลลิตา   สารคาม
 
1. นายณธรรศ   บริบูรณ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัชฐินี  หลงละลาด
2. เด็กชายเดชา  คำมา
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิตยา  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ลำเฟือย
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธ์  โพนหนา
2. นางสาวเกษราภรณ์  หอมทรง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.78 เงิน 9 1. เด็กชายธนันชัย   ใจเป็น
2. เด็กชายปัณณฑัต   สุทธิมาศ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สินนาม
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุพร  ศิลารัตน์
2. เด็กชายธนกฤต  วงษ์ป้อง
3. เด็กหญิงศุธามณี  อัคนันท์
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายสาโรจน์  ใจดี
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยพล   ยาระญาณ
 
1. นายวิทยา   นามพันธ์