สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเมษา  จันทิมาล
 
1. นายจักรกฤษณ์   ชนะชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชชาอร  บุญขาว
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรณษา  ศิริเทศ
 
1. นางสาวรัชนีพร  สะอาด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์วัน
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิมผกา  เทาศิริ
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงประภัสสร   สุดสังข์
2. เด็กหญิงแก้วมณี  สิทธิศร
 
1. นายสุจิน  ชื่นใจ
2. นายปิ่นเพชร  พันธ์จันทร์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวพนิดา  พูนประโคน
2. นางสาววิรวรรณ  บุญทัน
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ชื่นจิตร
2. นายปิ่นเพชร  พันธ์จันทร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาฬปักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  กรวยทอง
3. เด็กหญิงธารารัตน์  โพธิ์กระสัง
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายกฤษฎา  สะอาด
2. นายวิทวัส  ในทอง
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภา  พะโสม
2. นายฟ้าลิขิต  โคตะมา
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน