สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ในเรือน
 
1. นายจักรกฤษณ์   ชนะชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายทิพย์  โพธิสาร
2. นางสาวสุมินตรา  น้อมระวี
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชาญณรงค์  ไพบูลย์
2. เด็กชายพลวัต  จันทรชิต
 
1. นางสาวเจียงจิตร  วงศ์จอม
2. นางสาวรัตนา  สุมณทา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยธิดา  สิทธิศร
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.17 เงิน 4 1. นางสาวพรประภา  สะอาด
2. นางสาวสุภาวดี  สิทธิศร
3. นางสาวเจษฎาภรณ์  เภสัชมาลา
 
1. นายจำลอง  อบอุ่น
2. นางสาววีราภรณ์  วิเศษ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายชาญณรงค์  บุญตา
 
1. นายธีรพงษ์  ช่างสลัก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงlสตรีรัตน์  สมหวัง
2. เด็กหญิงสุภาพร  บัวงาม
 
1. นายธีรพงษ์  ช่างสลัก
2. นายธนานันท์  ศรีประภาพงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 5 1. นายโชคชัย  ดอกพอง
 
1. นายเสกสรร  สายเสน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกกร  ดอกพอง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อุตะมะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์พร  สุดสังข์
2. นางสาวพิไลวรรณ  ทองเจิด
3. นางสาวมณีวรรณ  เทาศิริ
4. นางสาววิภาดา  แต้มงาม
5. นางสาวอิวลักษณ์  ทองทา
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อุตะมะ
2. นางสาวสุพรรณี  ใจนวน
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑารัตน์  เทาศิริ
2. นางสาวสุวิภา  รสหอม
3. นายอิศรุท  ในทอง
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นายธนกฤต  บุตรอ่อน