สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายผดุงเดช  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพา  โพธิสาร
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาดา   ในทอง
 
1. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิทักษ์  สุดสังข์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ในทอง
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงอรินทร์ญา  ดอกพอง
 
1. นางสาวเจียมจิตร  วงศ์จอม
2. นางสาวรัตนา  สุมณทา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกีรติกา  ริมเพชร
2. นางสาวดวงดาว  ศรีดาพันธ์
3. นางสาวอรณิชา  จันคนา
 
1. นางสาวหิรัฐติมาภรณ์  ขุมทอง
2. นายชนะสิทธิ์  สมเพ็ชร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพันธ์  อุตะมะ
2. นายฟ้าหลวง  วงศ์ตาผา
 
1. นางสาวหิรัฐติมาภรณ์  ขุมทอง
2. นายชนะสิทธิ์  สมเพ็ชร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดารุณี  พิมพร
2. นางสาวทองสอน  สิทธิศร
3. นางสาวธิดารัตน์  พะโสม
4. นางสาวมาลัย  สิทธิศร
5. นางสาววิภาดา  วันศุกร์
 
1. นางสาวนิษฐา  วงพิทักษ์
2. นายพลวรรตน์  บุญสม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  วงพิทักษ์
2. นายศุภกร  ปาโส
 
1. นางสาวนิษฐา  วงพิทักษ์
2. นางสาวลักขณา  วิเศษสังข์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ช่วยสงเคราะห์
 
1. นายธีระพงศ์  ช่างสลัก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัฒนา  ชาวป่า
2. เด็กชายศรชัย  เรืองคำ
3. เด็กชายเมทนี  โพธิ์กระสังข์
 
1. นายธีรพงษ์  ช่างสลัก
2. นายเสกสรร  สายเสน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายนัฐพงษ์  ดอกพอง
2. นายวีระ  จันคะนา
3. นายเอกรัฐ  เทาศิริ
 
1. นายธีรพงษ์  ช่างสลัก
2. นายเสกสรร  สายเสน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  คล่องแคล่ว
 
1. นายธนานันท์  ศรีประภาพงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงหทัย  มนทอง
 
1. นายเสกสรร  สายเสน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  ทองระมุล
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  เพชรประดับ
2. นางสาวกวินทิพย์  เทาศิริ
3. นางสาวดวงอารี  ไชยนะรา
4. นางสาวพรชิตา  พนมบุตร
5. นางสาวสุจิตรา  จันขอนแก่น
6. นางสาวสุณี  ไพบูลย์
7. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณยาม
8. นางสาวเอมมิกา  สมเพชร
 
1. นายธนานันท์  ศรีประภาพงศ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ส่วยโสภา
3. นางสาวกัลยา  อุตมะ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นางสาวชนาทิพย์  เทาศิริ
2. นางสาวธมลวรรณ  เทาศิริ
3. นางสาวสมฤดี  สุดสังข์
 
1. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
2. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัชพรรณ  โพธิสาร
2. นายเทียนชัย  ธรรมบุตร
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกานต์  จันคณา
2. นางสาวอมลวรรณ  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
21 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนุช  ทองเกิด
2. เด็กชายอนุชา  พรหมโลกา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุดสังข์
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์   สุดสังข์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  สุดสังข์
3. เด็กหญิงเกษมณี  เพ็ชรัตน์
 
1. นางสาวกิตติยา  หวังสม
2. นางสาวสุติมา  สีดาพันธ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชิตา  สีดาพันธ์
2. เด็กหญิงรัชประภา  ในทอง
3. เด็กชายวุฒติชัย  ปลื้มใจ
 
1. นายปฏิภาณ  ศรีมาศ
2. นางสาวสุติมา  สีดาพันธ์