สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บ่อชน
 
1. นางสาวยุวดี  วงศ์สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.2 เงิน 21 1. นางสาวบุษราภรณ์  สายพงษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  สมพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวยุวดี  วงศ์สุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวชลธิชา  จ่าพุลี
 
1. นางเนาวรัตน์  สมพร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 1. เด็กชายธนพงษ์  สลางสิงห์
 
1. นางสาวยุวดี  วงศ์สุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งแสง
 
1. นางเนาวรัตน์  สมพร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิศกระโทก
 
1. นายนิรันดร์  ปัสสาสุ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 22 1. นางสาวภาวิดา  บุญเอิบ
 
1. นายอภิชัย  คำอาจ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ประจันทร์
2. เด็กชายสันติภาพ  ศรีพงษ์
3. เด็กหญิงอารียา  ศิริสกุลเจริญชัย
 
1. นางสาวอภิชยา  หอมรวง
2. นางสาวบุญเนตร  นาคูณ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 20 1. นางสาวณฐริชา  โทเพชร์
2. เด็กหญิงศุกร์สกาว  ประชุมวงศ์
3. นายเอกกวี  ทานะมัย
 
1. นางสาวอภิชยา   หอมรวง
2. นางสาวเทวีพร  สิทธิศรีจันทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงมนทการณ์  กล่อมจิต
3. เด็กชายศุภวิชญ์  สาคำภีร์
 
1. นางสาวอภิชยา  หอมรวง
2. นางสาวศันสนีย์  ฮงทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 19 1. นายกิตติวัฒน์  กระเจียน
2. นายก้องเกียรติ  สาลีวงษ์
3. นายขจรวิทย์  แสงสันต์
 
1. นางสาวอภิชยา  หอมรวง
2. นางสาวศันสนีย์  ฮงทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิยดา  นันกลาง
2. เด็กหญิงศิริโสภา  พันศรี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  วะสุกัน
 
1. นางสาวอภิชยา  หอมรวง
2. นางสาวบุญเนตร  นาคูณ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทร์จิรา  ไกยกิจ
2. นางสาวณัฐนรีย์  นามมีแว่น
3. นายบริรักษ์  กำเนิดสิงห์
 
1. นางสาวอภิชยา  หอมรวง
2. นางสาวเทวีพร  สิทธิศรีจันทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกแข  งอมสระคู
2. เด็กหญิงณิชาดา  วชิมาเภท
3. เด็กหญิงปัมาภรณ์  คำโสภา
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ชมภูแสง
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สารเดช
 
1. นายสุระชัย  พุทธรักษา
2. นายจิระศักดิ์  บุญสอน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 8 1. นางสาวธีรวรรณ  ทองภาพ
2. นางสาวปิยะธิดา  สายสิงห์
3. นางสาวมณเทียร  คล้ายคลึงมี
4. นางสาววิจิตรา  คำเบ้า
5. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณไตร
 
1. นายสุระชัย  พุทธรักษา
2. นายจิระศักดิ์  บุญสอน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกนิภา  มะลิผล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยพา
3. เด็กหญิงฐิตาพร  สุวรรณมงคล
4. เด็กชายธนโชค  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  คนที
 
1. นายจิระศักดิ์  บุญสอน
2. นางวลัยลักษณ์  ฟ้อนบำเรอ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 12 1. นางสาวปัทมา  เกษสิทธิ์
2. นางสาวสมฤทัย  สีมนตรี
3. นายหฤหฎ์  จันทร์โสม
4. นางสาวเจษฎาพร  จุลวงษ์
5. นางสาวเจษฎาภา  จุลวงษ์
 
1. นายจิระศักดิ์  บุญสอน
2. นางวลัยลักษณ์  ฟ้อนบำเรอ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.86 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายทินกร  ไพรบึง
 
1. นางวลัยลักษณ์  ฟ้อนบำเรอ
2. นายสุระชัย  พุทธรักษา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวรุจจิรา  ขาวรัมย์
2. นายสิปวิทย์  ศรีเสริม
 
1. นางวลัยลักษณ์  ฟ้อนบำเรอ
2. นายสุระชัย  พุทธรักษา
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายกัมปนาท  ภูบังแสง
2. นายธนบดี  นิยมตรง
3. นางสาวนันทวรรณ  ครอบบัวบาน
4. นางสาวนันทิญา  พลแสน
5. นางสาวพัฒนพร  ลัทธิพรหมมา
6. นางสาวมุฑิตา  ยอดเกษ
7. เด็กหญิงรัศมี  บุญละออง
8. นางสาววรรณา  สืบสาม
9. นางสาววารีพร  ทองน้ำเที่ยง
10. เด็กชายศุภโชค  ปัทวรรณ์
11. เด็กชายสัณหเจต  แก้วพูน
12. นางสาวสายชล  สุดา
13. นางสาวอรพรรณ  บุ้งทอง
14. นางสาวอัญทิชา  อ่ำเอี่ยม
15. นางสาวเจนจิรา  ปัตธีตะ
 
1. นางสาวสมหญิง  อินทรกำแหง
2. นายธนากูล  เผ่าผา
3. นายธนะศักดิ์  บัวคำศรี
4. นายธนโชต  ปัญญาสูง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประติพัทธ์   แก้วสมุทร
2. เด็กชายเจตริน  แก้วนารินทร์
 
1. นางสุวรรณสี  แสงงาม
2. นางสาวอุสา  พลบุญ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทร์จิรา  ยอดลี
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชอบการ
 
1. นางสุวรรณสี  แสงงาม
2. นางสาวอุสา  พลบุญ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีรภัทร  เชื้อชัย
 
1. นายฉลอง  สร้อยสีหา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธวัชชัย  พัจนา
 
1. สิบเอกเสกสันต์  ชุมอภัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงประภัสสร  มณีคำ
 
1. นางสาววารุณี  ยอดคำมี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายจีระพงษ์  ใยเมือง
 
1. นางสาววารุณี  ยอดคำมี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.4 เงิน 10 1. นายนายชนายุทธ  ขาวรัมย์
 
1. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองแสน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  บัวยิ้ม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 12 1. นางสาวจิตราพร  แสนแก้ว
 
1. นางสาวรวิวรรณ  จันทร
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ศิรินัย
2. นายทรงศักดิ์  เจริญกุล
3. นายธนพล  สืบสิมมา
4. นายปฏิภาณ  โสะหาบ
 
1. นางสาววารุณี  ยอดคำมี
2. สิบเอกเสกสันต์  ชุมอภัย
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฉัตสราวดี  พงษ์พิละ
2. นางสาวลักษมี  เชตะวัน
3. นางสาววัลวิภา  สิมมา
 
1. นางบุปผา  ศรีเกษ
2. นายภาคภูมิ  โม่งประณีต
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นายชัชพล  หมื่นจันทร์
2. นางสาวปิยธิดา  หล้าธรรม
3. นางสาวมณีญา  เทศราช
 
1. นางทักษิณา  นากา
2. นางสาวกิรติญา  วงษ์มาเกตุ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทรงภพ  ได้ทุกทาง
2. นางสาวปริฉัตร  แสงอ่อน
3. นายวัชรินทร์  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวปุณฑริกา  เปานาเรียง
2. นางสุพรรณี  อนันเอื้อ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ทาสีดา
2. เด็กหญิงสิวินีย์  สุรกา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุภาพ
 
1. นางสาวปุณฑริกา  เปานาเรียง
2. นางสุพรรณี  อนันเอื้อ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง 14 1. นายณัฐนันท์  พระมาลัย
2. นายพัฒนพล  พรมทอง
3. นายอาทร  กันหาบุตร
 
1. นางสาวปุณฑริกา  เปานาเรียง
2. นางสุพรรณี  อนันเอื้อ
 
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชา  สิทธิหนองคู
 
1. นายภิญโญ  สำนวน
 
38 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวรวุฒิ  บุตรผา
 
1. นายภิญโญ  สำนวน
 
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิณณธรรม  คำนึง
 
1. นายฉลอง  สร้อยสีหา