สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิศกระโทก
 
1. นายนิรันดร์  ปัสสาสุ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 22 1. นางสาวภาวิดา  บุญเอิบ
 
1. นายอภิชัย  คำอาจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ประจันทร์
2. เด็กชายสันติภาพ  ศรีพงษ์
3. เด็กหญิงอารียา  ศิริสกุลเจริญชัย
 
1. นางสาวอภิชยา  หอมรวง
2. นางสาวบุญเนตร  นาคูณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 20 1. นางสาวณฐริชา  โทเพชร์
2. เด็กหญิงศุกร์สกาว  ประชุมวงศ์
3. นายเอกกวี  ทานะมัย
 
1. นางสาวอภิชยา   หอมรวง
2. นางสาวเทวีพร  สิทธิศรีจันทร์