สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวยุวดี  วงศ์สุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 19 1. นายกิตติวัฒน์  กระเจียน
2. นายก้องเกียรติ  สาลีวงษ์
3. นายขจรวิทย์  แสงสันต์
 
1. นางสาวอภิชยา  หอมรวง
2. นางสาวศันสนีย์  ฮงทอง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฉัตสราวดี  พงษ์พิละ
2. นางสาวลักษมี  เชตะวัน
3. นางสาววัลวิภา  สิมมา
 
1. นางบุปผา  ศรีเกษ
2. นายภาคภูมิ  โม่งประณีต