สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.2 เงิน 21 1. นางสาวบุษราภรณ์  สายพงษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  สมพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวชลธิชา  จ่าพุลี
 
1. นางเนาวรัตน์  สมพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 1. เด็กชายธนพงษ์  สลางสิงห์
 
1. นางสาวยุวดี  วงศ์สุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งแสง
 
1. นางเนาวรัตน์  สมพร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกนิภา  มะลิผล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยพา
3. เด็กหญิงฐิตาพร  สุวรรณมงคล
4. เด็กชายธนโชค  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  คนที
 
1. นายจิระศักดิ์  บุญสอน
2. นางวลัยลักษณ์  ฟ้อนบำเรอ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงประภัสสร  มณีคำ
 
1. นางสาววารุณี  ยอดคำมี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.4 เงิน 10 1. นายนายชนายุทธ  ขาวรัมย์
 
1. นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นายชัชพล  หมื่นจันทร์
2. นางสาวปิยธิดา  หล้าธรรม
3. นางสาวมณีญา  เทศราช
 
1. นางทักษิณา  นากา
2. นางสาวกิรติญา  วงษ์มาเกตุ