สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกแข  งอมสระคู
2. เด็กหญิงณิชาดา  วชิมาเภท
3. เด็กหญิงปัมาภรณ์  คำโสภา
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ชมภูแสง
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สารเดช
 
1. นายสุระชัย  พุทธรักษา
2. นายจิระศักดิ์  บุญสอน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 8 1. นางสาวธีรวรรณ  ทองภาพ
2. นางสาวปิยะธิดา  สายสิงห์
3. นางสาวมณเทียร  คล้ายคลึงมี
4. นางสาววิจิตรา  คำเบ้า
5. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณไตร
 
1. นายสุระชัย  พุทธรักษา
2. นายจิระศักดิ์  บุญสอน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 12 1. นางสาวปัทมา  เกษสิทธิ์
2. นางสาวสมฤทัย  สีมนตรี
3. นายหฤหฎ์  จันทร์โสม
4. นางสาวเจษฎาพร  จุลวงษ์
5. นางสาวเจษฎาภา  จุลวงษ์
 
1. นายจิระศักดิ์  บุญสอน
2. นางวลัยลักษณ์  ฟ้อนบำเรอ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.86 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายทินกร  ไพรบึง
 
1. นางวลัยลักษณ์  ฟ้อนบำเรอ
2. นายสุระชัย  พุทธรักษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวรุจจิรา  ขาวรัมย์
2. นายสิปวิทย์  ศรีเสริม
 
1. นางวลัยลักษณ์  ฟ้อนบำเรอ
2. นายสุระชัย  พุทธรักษา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายจีระพงษ์  ใยเมือง
 
1. นางสาววารุณี  ยอดคำมี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 12 1. นางสาวจิตราพร  แสนแก้ว
 
1. นางสาวรวิวรรณ  จันทร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ทาสีดา
2. เด็กหญิงสิวินีย์  สุรกา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุภาพ
 
1. นางสาวปุณฑริกา  เปานาเรียง
2. นางสุพรรณี  อนันเอื้อ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง 14 1. นายณัฐนันท์  พระมาลัย
2. นายพัฒนพล  พรมทอง
3. นายอาทร  กันหาบุตร
 
1. นางสาวปุณฑริกา  เปานาเรียง
2. นางสุพรรณี  อนันเอื้อ