สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดาวสุข
 
1. นายยุทธชัย  ศิลาจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุข
 
1. นายยุทธชัย  ศิลาจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 8 1. นางสาวสุดารัตน์  กาญจนชาติ
 
1. นางสาวพิศมัย  ยางงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวศศลักษ์  สาลี
2. นางสาวอ่อนจันทร์  ยงค์ยอย
 
1. นางณัฐฎาวรรณ  ทองแดง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวพลอยนภัส  นวลแย้ม
 
1. นายสวราชย์  วงใหญ่
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณํฐพล  กองพงษ์
2. เด็กชายปิยพนธ์  จามะรีย์
 
1. นายจรัญ  ศิริชนะ
2. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายศุภวัฒน์  เสาเหลี่ยม
2. นายสุริยา  โคตะมา
 
1. นายจรัญ  ศิริชนะ
2. นายสมพงษ์   จันทร์สุข
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นายวัฒนากร   วงษ์ชมภู
2. นางสาวสุปรียา   พรหมจร
 
1. นายจรัญ  ศิริชนะ
2. นางสาวดวงรัตน์   ปัญญาวัน