สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชิตา  วิสิทธิ์สูงเนิน
 
1. นายสวราชย์  วงใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจัตริน  นากลาง
2. นายธารินทร์  จามะรีย์
 
1. นายแหลมทอง  สำราญสุข
2. นายกฤษฏ์  แก้วคำรอด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายสมพลักษณ์  ครองชัย
 
1. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรา  เดชฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาวี   โตงาม
3. เด็กหญิงอัจฉริยา   อินทวงค์
 
1. นางสุวรรณา  หรสิทธิ์
2. นางมุตตา   ตะบองทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพิศชา  จันทร
 
1. นายสุรัตน์  วิเศษหมื่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 72.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาลี
2. เด็กหญิงกานติสา  คุณลา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สามารถ
4. เด็กหญิงประภาวิณี  ครองยุติ
5. เด็กหญิงพิมพ์กมล  เจริญพันธุ์
6. เด็กหญิงพิสมัย  แสงฉวี
7. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สร้อยเสนา
8. เด็กหญิงลลิตา  ปราบวงศา
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  คุณลา
10. เด็กหญิงสุพัตรา  สาธรณ์
 
1. นายสมพล  ศิริชนะ
2. นางกัลยรัตน์  รัตพันธ์
3. นายยุรนันท์  ชาภักดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขด้วง
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิยดา  จันพะวา
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร  สุวรรณะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธนะนู
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงณฐพร  ชาติเมืองปัก
2. เด็กชายดิเรก  พาชารี
3. เด็กหญิงราตรี  สาธรณ์
 
1. นางณัฐฎาวรรณ  ทองแดง
2. นายยุทธชัย  ศิลาจันทร์