สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงวัลยา  จันทร์ทัย
 
1. นางนภาภรณ์  พรคนึง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  ธะนู
 
1. นางสาวพิศมัย  ยางงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิตยา  อินทรีย์
 
1. นางนภาภรณ์  พรคนึง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงถิรดา  สุจันทร์
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พละวัตร
 
1. นางสิรินพร  หนูยอด
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชมภู
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  ลิพันธ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  วงษ์จันทร์
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  พิมพ์สาร
2. นางสาววิยะดา  ทักษิณ
3. นางสาวอรพิน  พอใจ
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัทมา  แก้วไพรวัลย์
2. เด็กหญิงยุพาวดี  เสนไสย์
3. เด็กหญิงวลัยรัตน์  พิม์สาร
 
1. นายกฤษฏ์  แก้วคำรอด
2. นายสวราชย์  วงใหญ่
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวียา  แก้วมงคล
2. นายสุรเดช  สวัสดี
3. นายอภิชัย  แก้วมูล
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจงรัก  จันทรงาม
2. นางสาวดวงหทัย  มุ่งดี
3. นายสรศักดิ์  ปัญญาคม
 
1. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร
2. นายชัยยุทธ  ศศิธร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิไล  นันทกุล
2. นางสาวเกษมณี  เงือกงาม
3. นายเริงศักดิ์  ศิริชนะ
 
1. นางบัณฑิตา  ปิ่นหอม
2. นางสุวรรณา  หรสิทธิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เสาร์เหลี่ยม
2. นางสาวกาญจนา   จามะรีย์
3. นางสาวเนตรนภา  ดาวใส
 
1. นางยุพวรรณ  ตรีรัตน์วิชชา
2. นางสาววัชรีภรณ์  จำปา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากรณ์  แก้วไพรวัลย์
2. นายสมคิด  นางวงค์
3. นายสุธี  ศิริชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นางมุตตา  ตะบองทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัฐธยา  โกฎหอม
2. เด็กหญิงวรรณภา  สินแก้ว
3. เด็กหญิงวันทนีย์  ศรีปรัง
4. เด็กหญิงสุมาลี  สุชาติ
5. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์โท
 
1. นางสาววรรณา  ขันทอง
2. นายสมพล  ศิริชนะ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวกัลยาณี  ผิวอ่อน
2. นางสาวพรพิมล  บาดาล
3. นางสาวพิมพ์ชนก  แผลงกระโทก
4. นางสาวสุภาภรณ์  แสวงเอกบัณฑิต
5. นางสาวสุวิดา  เทพรักษา
 
1. นางสาวพนิดา  อุ่นแก้ว
2. นางสาววรรณา  ขันทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิเชษฐ์  ยอดอ่อน
2. นางสาวศิริกานต์  ทมทะวา
3. นางสาวศิริวรรณ  ธรรมจันทร์
4. นายสกลรัตน์  แก้วไพรวัน
5. นางสาวสุคนธา  ศูนย์คูณ
 
1. นางหทัยรัตน์  กันหาบุตร
2. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.86 ทอง 9 1. เด็กชายวุฒิไกร  พิมาทัย
2. เด็กหญิงสุนันทา  อินทะปัญญา
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
2. นางหทัยรัตน์  กันหาบุตร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 1. นายจิรวัฒน์  นามมงคลชัย
2. นางสาวนภาพร  สินศิริ
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
2. นางกัลยรัตน์  รัตพันธ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  พื้นแสน
2. นางสาวกรีกุล  ภูมิโยธา
3. นางสาวจารุวรรณ  เกิดกล้า
4. นางสาวดรุณี  ลิลัน
5. เด็กหญิงดวงทิพย์  มุขภักดี
6. นางสาวพรรณนิภา  ดาวไสย์
7. นายพีรพัชรธนานันต์  กุลศิริ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  พิมาทัย
9. นางสาวลักษิกา  เสนาภักดี
10. นางสาวสุทธิดา  สง่าเดช
11. นางสาวสุพรรณิกา  โพธิ์หลง
12. นางสาวสุภาพร  ดาวจันทร์
13. นางสาวอัญชิสา  สาเกษ
14. นางสาวอารียา  ไชยมูล
15. นางสาวไพลิน  ระหาร
 
1. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
2. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ
3. นายนิธิโรจน์  ตรีรัตน์วิชชา
4. นางวชิราภรณ์   บุญเลี้ยง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีสร้างคอม
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายธงไชย  จันทร์เพ็ง
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภนิดา  สินศิริ
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเดชา  สาธรณ์
 
1. นายณรัช  มีผล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกษสุณี  ทาประจิตร
 
1. นายทศพร  สร้อยเสนา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไพเตี้ย
 
1. นายวัฒนา  บุญจำ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ลำพึง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายคณพศ  ขำผา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิปรียา  พรมวงศ์
 
1. นางสาวศิริภา  วงษ์จันทร์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวนันทนิกา   พิมาทัย
2. นางสาวนิตธิดา  พลแสน
3. นางสาวรุจิรดา  ภูครองตา
 
1. นางสาวพิศมัย  ยางงาม
2. นางสิรินพร  หนูยอด
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา  สลีสองสม
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  ขึ้นทรัพย์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินทะชาติ
 
1. นางกัลยรัตน์  รัตพันธ์
2. นางสุวรรณา  หรสิทธิ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  พิมาทัย
2. นางสาวสุดารัตน์  คำโพธิ์
3. นางสาวอรวรรณ  สุชาติ
 
1. นางกัลยรัตน์  รัตพันธ์
2. นางสุวรรณา  หรสิทธิ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมนูญ  แก้ววิฑูรย์
2. นายธีรพัฒน์  แก้วฤาษี
 
1. นายจรัญ  ศิริชนะ
2. นายเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.11 ทอง 5 1. เด็กชายชาญชัย  คำตรงใจ
2. เด็กชายอภิชาติ  ปีเปสต์
 
1. นางสาวดวงรัตน์   ปัญญาวัน
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรยุทธิ์  คูณสุข
2. นายรติพงศ์  บำรุงผล
3. นางสาววิจิตร  นางวงษ์
4. นางสาวสายสมร  สาธรณ์
5. นายสุธาวุธ  ศรีชัย
6. นางสาวเกศรินทร์  คิดไว
 
1. นางสงวนศรี  ทะนันชัย
2. นายสมชาติ  ทะนันชัย
3. นางสาวอนุสรา  มะณีนิล
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญยาณี   ฟักแฟง
2. เด็กหญิงธนพร  คอนศรีรัมย์
3. เด็กหญิงอรัญญา  พิมาทัย
 
1. นางสงวนศรี  ทะนันชัย
2. นางสาวอนุสรา  มะณีนิล
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงวรรณิสา  สุชาติ
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โกสา
 
1. นางสิรินพร  หนูยอด
2. นางนภาภรณ์  พรคนึง
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒินันท์  ชัยยะ
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนบดี  จันเพ็ง
2. เด็กชายวัลลภ  รอยทะยาาน
 
1. นางวชิราภรณ์  บุญเลี้ยง
2. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
 
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายคณพศ  ขำผา
 
40 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเดชา  สาธรณ์
 
1. นายณรัช  มีผล
 
41 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
42 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สาระชาติ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วกันหา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ครองชัย
4. นางสาวจิดาภา  สำลี
5. นางสาวจิราวรรณ  รินสันเทียะ
6. นางสาวจุไรวรรณ  รินสันเทียะ
7. นางสาวชลิดาภรณ์  พิมาทัย
8. นายณัฐกานต์  อ่อนตา
9. นางสาวณัฐรัตน์  วิลา
10. นายธนากร  พิทักษ์
11. นายบัญชา  ไชยชาติ
12. เด็กหญิงปารีรัตน์  สืบสาร
13. นางสาวปิยฉัตร  ปริเตนัง
14. นายพัสกร  โกฎหอม
15. นางสาวมาริณี  เขียวมณฑา
16. นายรติพงษ์  บำรุงผล
17. นางสาวลลิสา  แก้วมูล
18. นายวรดา  พิมาทัย
19. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
20. นางสาวศศลักษณ์  สาลี
21. นางสาวสุนิสา  พิทักษ์
22. นางสาวสุพรรณี  นนยะ
23. นางสาวสุภาลักษ์  ศรีธาตุ
24. นางสาวสุวนันท์  สมพงษ์
25. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  เสนไสย์
26. เด็กหญิงอาริสา  อุโมง
27. นางสาวอารียา  จันทร
28. นายเดชา  สาธรณ์
29. เด็กชายเลิศพิพัฒน์  จามะรีย์
30. นายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
2. นายคณพศ  ขำผา
3. นายณรัช  มีผล
4. นายสุรชัย  สุริโย