หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรวบรวมผล รายงานตัวและเกียรติบัตร
2 นายสำเริง บุญตา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายรวบรวมผล รายงานตัวและเกียรติบัตร
3 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรวบรวมผล รายงานตัวและเกียรติบัตร
4 นางสาววริษา ศรีเลิศ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรวบรวมผล รายงานตัวและเกียรติบัตร
5 นางปิยลดา หารไชย ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายรวบรวมผล รายงานตัวและเกียรติบัตร
6 นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
7 นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
8 นางนิออนด์ รอบคอบ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
9 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
10 นางบุญลักษณ์ จันทร์แดง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
11 นางสมใจ เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
12 นางสาวสร้อยดาว กาทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
13 นางสาวปริญญา นิลมาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
14 นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
15 นายจีรศักดิ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
16 นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
17 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
18 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
19 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
20 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
21 นายสุจิน คูณเมือง พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
22 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชนนาถ วงศ์ภักดี พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
23 นายเชษฐา อาษาราช ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
24 นางพวงเพชร อาษาราช ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
25 นางสาวรำไพ เข็มทอง ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
26 นางสาวสิริญาพร โยธี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร
27 นายถนอม แก้วแดง ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
28 นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
29 นายนิยม เหล่าโคตร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
30 นายสมพร หมื่นแสน ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
31 นายกิตติ สุนทรกุลภัทร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
32 นางสาวสายฝน พลายละหาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
33 นายถาวร ชัยชนะ นศฝ.โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
34 นายศรไชย เพชรสิทธิ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
35 นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนาม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
36 นางณฐพร ทัพวงศ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
37 นายสำรอง ปักปิ่น ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
38 ว่าที่ รต.สุวิช บุษบงก์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
39 นายเฉลียว บุษบงก์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
40 ว่าที่ รต.ปิยะ อามาตร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
41 นายวิโรจน์ ดวงสูงเนิน ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
42 นายขุนพล พวงพันธ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
43 นายสวรรค์ ศรีประใหม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
44 นางเณศทิชาภา สวัสดี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
45 นางราตรี ชาติดร ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
46 นายสุภี นิลศรี ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
47 นายครรชิต บัวภา ครูโรงเรียนอุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
48 นางสาววิชุดา สบายดี ครูโรงเรียนอุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
49 นางสาวชัญญาภัค สินศิริ ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
50 นายภาคภูมิ ขาววิเศษ ครููโรงเรียนบ้านโนนสำราญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
51 นางณัชชา ศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านกะเอิน คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
52 นางเณศทิชาภา สวัสดี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมตลก
53 นางราตรี ชาติดร ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมตลก
54 นายสุภี นิลศรี ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมตลก
55 นายครรชิต บัวภา ครูโรงเรียนอุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมตลก
56 นางสาววิชุดา สบายดี ครูโรงเรียนอุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมตลก
57 นางสาวชัญญาภัค สินศิริ ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมตลก
58 นายภาคภูมิ ขาววิเศษ ครููโรงเรียนบ้านโนนสำราญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมตลก
59 นางณัชชา ศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านกะเอิน คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมตลก
60 นางเณศทิชาภา สวัสดี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมมายากล
61 นางราตรี ชาติดร ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมมายากล
62 นายสุภี นิลศรี ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมมายากล
63 นายครรชิต บัวภา ครูโรงเรียนอุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมมายากล
64 นางสาววิชุดา สบายดี ครูโรงเรียนอุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมมายากล
65 นางสาวชัญญาภัค สินศิริ ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมมายากล
66 นายภาคภูมิ ขาววิเศษ ครููโรงเรียนบ้านโนนสำราญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมมายากล
67 นางณัชชา ศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านกะเอิน คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมมายากล
68 นายกิตตินันท์ ศิละวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
69 นางภทรียา วิเศษศรี ครูโรงเรียนอุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
70 นางสุภาพร กองเพชร ครูโรงเรียนมารีวิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
71 นางศิริประภา ษรจันทร์ศรี ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
72 นางประไพจิตร ภูมิภัคดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
73 นางสาวพเยีย ห้วยจันทร์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
74 นายเมธาวี สิงห์นาค ครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
75 นางสาวสุดารัตน์ พรรษาวนัส ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
76 นายกิตตินันท์ ศิละวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
77 นางภทรียา วิเศษศรี ครูโรงเรียนอุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
78 นางสุภาพร กองเพชร ครูโรงเรียนมารีวิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
79 นางศิริประภา ษรจันทร์ศรี ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
80 นางประไพจิตร ภูมิภัคดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
81 นางสาวพเยีย ห้วยจันทร์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
82 นายเมธาวี สิงห์นาค ครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
83 นางสาวสุดารัตน์ พรรษาวนัส ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
84 นายกิตตินันท์ ศิละวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้าสรรค์
85 นางภทรียา วิเศษศรี ครูโรงเรียนอุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้าสรรค์
86 นางสุภาพร กองเพชร ครูโรงเรียนมารีวิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้าสรรค์
87 นางศิริประภา ษรจันทร์ศรี ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้าสรรค์
88 นางประไพจิตร ภูมิภัคดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้าสรรค์
89 นางสาวพเยีย ห้วยจันทร์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้าสรรค์
90 นายเมธาวี สิงห์นาค ครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้าสรรค์
91 นางสาวสุดารัตน์ พรรษาวนัส ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้าสรรค์
92 นางสาวทิพรัตน์ บุญเชิญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
93 นางสาวนุชจิตรา ชาติดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
94 นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
95 นายจารุวิชญ์ วงศ์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
96 นางสาวปิยะนุช คำแป้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
97 นางสาวสุภาพร วงศ์คำชาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
98 นางสาวสุจิตรา ต่อนคำสนธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
99 นางสาวสุชาดา อมรสิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
100 นางสาวพุทธรัตน์ ละชั่ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
101 นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
102 นางสาวชัญญาพัชญ์ บัวแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
103 นางสาวอรดี แจ่มแจ้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
104 นางสาวเมวิกา แย้มยิ้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
105 นางสาวสุวรรณี สารภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน
106 นายธวัชชัย สุภาวอ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
107 นายนิติพาน สมพงษ์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
108 นายภัทรพล เพ็งแจ่ม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
109 นายอดิศักดิ์ สำราญ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
110 นางสาวกัญญาณี พลศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
111 นางสาวกัญญารัตน์ อุทธิโท นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
112 นางสาวชนนิกานต์ สุริยะ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
113 นางสาวณัฏฐธิดา ผาแก้ว นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
114 นางสาวณัฐกานต์ แก้วมานะ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
115 นางสาวดาวินทร์ จริยานพิวาทย์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
116 นางสาวทิตติยา วงศ์ประเทศ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
117 นางสาวนริศรา นามธรรม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
118 นางสาวนิรินทร์ สมนึก นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
119 นางสาวเบญจวรรณ จำปาศรี นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
120 นางสาวปภัสรา สายบัว นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
121 นางสาวปรางวิไล ศรีนอคำ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
122 นางสาวฝันวดี โสมอินทร์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
123 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีเพชร นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
124 นางสาววันดี มีธรรม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
125 นางสาววิภาพร เหรียญทอง นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
126 นางสาววิศรุตรา ไชยสาร นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
127 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แจ่ม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
128 นางสาวสาลินี พงษ์เกษ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
129 นางสาวเหมือนฝัน บุญธรรม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
130 นางสาวอมรทิพย์ พลศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
131 นางสาวอรปียา ร่วมใจ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
132 นางสาวอัจฉราถรณ์ ป้องกัน นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
133 นางสาวบุษยารัตน์ สุขใหญ่ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
134 นางสาวจิราภรณ์ จันใด นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
135 นายสิทธิกร คงมาก นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
136 นางสาวกัญญารัตน์ แก่นวงศ์ษา นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
137 นางสาวปรียาพร ธงชัย นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
138 นายประจักษ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน
139 นางสาวภัชราวรรณ กุทอง นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
140 นางสาวสุปรานีย์ สรรพศรี นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
141 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบุญเพ็ง นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
142 นางสาวพิทยารัตน์ จันทร์ดวง นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
143 นางสาวสุมาลี โกตะสา นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
144 นางสาวปนัดดา บุญใหญ่ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
145 เด็กหญิงสุกัญญา มะโน นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
146 นายอิสระภาพ เบ้าน้อย นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
147 นางสาวกัลยา ไชยทอง นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
148 นางสาวนัฐกาญจน์ กำเนิด นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
149 นางสาววนัดดา นามคันที นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
150 นางสาวสุพัตรา กาหลง นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
151 นางสาวอรอนงค์ วงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
152 Ms. Zhang Qian Qian ครูอาสาสมัคร โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
153 Ms. Xie Panpan ครูอาสาสมัคร โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
154 Ms. Xie Lidan ครูอาสาสมัคร โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
155 Mr. Liu Bo ครูอาสาสมัคร โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
156 Ms. Wang Hua ครูอาสาสมัคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
157 Ms. Wang Chenshuang ครูอาสาสมัคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
158 Ms. Xu Mengqian ครูอาสาสมัคร โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
159 Ms. Wei Jie ครูอาสาสมัคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
160 Ms. Xie Huiping ครูอาสาสมัคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
161 Ms. Liu Yue ครูอาสาสมัคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
162 Mr. Jin Wenze ครูอาสาสมัคร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
163 Mr. Huang Xiaofu ครูอาสาสมัคร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
164 Ms. Xie Jiahui ครูอาสาสมัคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
165 Ms. Lian Jiangchun ครูอาสาสมัคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
166 Ms. Wen Yan Yan ครูอาสาสมัคร โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
167 Ms. Wei Panpan ครูอาสาสมัคร โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
168 Ms. Wang Hui ครูอาสาสมัคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
169 Ms. Xu Haiyan ครูอาสาสมัคร โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
170 Ms. Wang Yunxia ครูอาสาสมัคร โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
171 นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
172 นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพชร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
173 นางสาวกฤติมา สุภาทิพย์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
174 นางสาววิจิตรา เทียมใส ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
175 นางพิสมัย รักษาผล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
176 นางสาวนัยนา อภัยศรี ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
177 นางปิยลดา หารไชย ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
178 นางศิริพร นามจันทรา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
179 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
180 นางสาวณัฐญา ศรีเมือง ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
181 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
182 นางสาวเสารส พงษ์สุระ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
183 นางสาวสุวิมล พัฒนนิธิกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
184 นางสาววิลัยภรณ์ เวียงคำ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
185 นางสาวจินตหรา ไตรสรณกุล ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
186 นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
187 Mr. Hiromu Okuma ครูอาสาสมัคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
188 Mr. Takashi Kuwano ครูอาสาสมัคร โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
189 Ms. Kae Kishaba ครูอาสาสมัคร โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
190 Ms. Yui Fujimoto ครูอาสาสมัคร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
191 นางสาวจริญญา ศรแก้ว ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
192 นางสาวนิภาวรรณ บุญสะอาด ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
193 นางสาวจิตอารีย์ บัญญัติ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
194 นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
195 นางสาวศิราภรณ์ แสนพงษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
196 นางสาววิลาวัลย์ จันทริมา ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
197 นางสาวชนาพร โชคดำริวิเศษ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
198 นายศักดิ์ดา แก้วละมุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
199 นางสาวประกายดาว โกรัตน์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
200 นายธนศิษฏ์ เกษมสุข ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
201 นางสาวมุกศริน ทาทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
202 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
203 นายศักรินทร์ สุทารส ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
204 นางสาวธีราพร สืบหล้า ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
205 นางสาวลำไพร พันธ์โชติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
206 นายณัฐวุฒิ แว่นดำ ครู โรงเรียนบัวเชดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
207 นายสำเริง บุญตา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
208 นางสาวทัศนียา จักขุพันธ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
209 นางสาวเบญจมาศ ดวงตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
210 นางสาวมุกญาดา ชูเส้นผม ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
211 Ms. Yonhee Park ครูอาสาสมัคร โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
212 Mr. Sangwoo Cho ครูอาสาสมัคร โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
213 Ms. Joo Yoen Kang ครูอาสาสมัคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
214 นางสุพรรณี ใจนวน ครู โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
215 นางสาววริษา ศรีเลิศ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
216 นางสาวพัชราภรณ์ พิลากุล ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
217 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
218 นางอรไท อิสาน ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
219 นางจารุวรรณ น้อยพลาย ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
220 นายภูรินท์ สอนพูด ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
221 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม กรรมการตัดสิน
222 นายสราวุฒิ แพงศรี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการตัดสิน
223 นายบุญยิ่ง ชราศรี ครูโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
224 นายนิกร จันทะสาร ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยา กรรมการตัดสิน
225 นายปิยพงษ์ โสมาลีย์ ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กรรมการตัดสิน
226 นายเอกพงษ์ เนตรวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการตัดสิน
227 นายณรัช มีผล ครูโรงเรียนกระแซงวิทยา กรรมการตัดสิน
228 นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กรรมการตัดสิน
229 นายสุรัตน์ สายสินธ์ ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กรรมการตัดสิน
230 นายวุฒิไกร โพธิ์งาม ครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา กรรมการตัดสิน
231 นายวีระชัย สายโส ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสิน
232 นายจักรกริช ตะโปตินัง ครูโรงเรียนวัดหลวง กรรมการตัดสิน
233 นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์ ครูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กรรมการตัดสิน
234 นายสุพรรณ ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ กรรมการตัดสิน
235 นายดุริยศิลป์ วรรณา ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการตัดสิน
236 นายอภิชาต เนตรวงศ์ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสิน
237 นายณัฌฌา เสนาะ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการตัดสิน
238 นายธนานุรักษ์ นาจำปา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) กรรมการตัดสิน
239 นายศิลา มีสุข ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ กรรมการตัดสิน
240 นายจรัญ ขำผา ครูโรงเรียนกระแซงวิทยา กรรมการตัดสิน
241 นายไกรสยาม น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการตัดสิน
242 นายณัฐพล ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
243 นายประจักร ฝักบัว ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการตัดสิน
244 ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชร คณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการตัดสิน
245 นายประดิษฐ์ วิลาศ คณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการตัดสิน
246 นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ คณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการตัดสิน
247 นายวัทธิกร แสวงผล คณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการตัดสิน
248 นางนันทิยา พรหมทา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการตัดสิน
249 นายปกรณ์ เสน่หา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการตัดสิน
250 นายไพรณคร ชิณะแขว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
251 นางสาวดวงใจ ทองเฟื่อง ครูโรงเรียนบัวเจริญวิทยา กรรมการตัดสิน
252 นายเพ็ง แซ่กัง ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กรรมการตัดสิน
253 นายเสถียร คำชมภู ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสิน
254 นายณัฐสิทธิ์ กองรักษา ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสิน
255 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
256 นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
257 นางสาวกฤษณา นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสิน
258 นายบรรหยัด สุริพล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
259 นายอาณากร บุญศิลป์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
260 นายคงกะพัน ชัยพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ กรรมการตัดสิน
261 นายกฤตชนะ ฤาชา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการตัดสิน
262 นายสันติ แสงสีดา ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม กรรมการตัดสิน
263 นายกฤดากร สมบัติกำไร ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสิน
264 นายชาญณรงค์ แผนพุทธา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
265 นายศตภิษัช ไกรษี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
266 นายชยพล คำสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
267 นางสาวรัตนธร ชุปวา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
268 นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
269 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
270 นางนิออนด์ รอบคอบ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
271 นางสาวณภาย์ ทนงค์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
272 นางสาวกนิษฐา โนนสูง ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสิน
273 นายกิตติ สุนทรกุลภัทร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสิน
274 ว่าที่ รต.วชิรวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
275 นางสาวสิริขวัญ ไชยลังกา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
276 นางปัณณธร ละโป้ ครู โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กรรมการตัดสิน
277 นายสมพร หมื่นแสน ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสิน
278 นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
279 นางสาวจารุพร พิมพา ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสิน
280 นางสาวเพ็ญสินี คำโน ครู โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กรรมการตัดสิน
281 นางกรรณิการ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
282 นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการตัดสิน
283 นางสาววิภาพร ชิณะแขว ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
284 นายอำพล โคตมา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
285 นางจารุวรรณ แสงส่อง ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
286 ว่าที่ รต.เหรียญ ดาทอง ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
287 นายอาคม กองธรรม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสิน
288 นายไพรนคร ชิณะแขว ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
289 นางสาวพัชรินทร์ มากมูล ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสิน
290 นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม ครู โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กรรมการตัดสิน
291 นางมณีกานต์ เหลาทอง ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
292 นายทำนุ ชาภักดี ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กรรมการตัดสิน
293 นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการตัดสิน
294 นายนัฐกร เจริญศรี ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
295 นายตรีชาต เกษร ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
296 นายดุริยางค์ ก้อนคำ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
297 นางอละสา เถาว์รินทร์ฺ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ กรรมการตัดสิน
298 นายระพีพัฒน์ สอนพูด ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
299 นายชาญณรงค์ แผนพุทธา ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
300 นายอุดม ประสาร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสิน
301 ว่าที่ รต.ชาญณรงค์ พันธ์แก่น ครู โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสิน
302 นายราเชนทร์ พะวงษ์ ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสิน
303 นายบรรหยัด สุริพล ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
304 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
305 นายไกรลาศ จิบจันทร์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสิน
306 นางสาวดารณี วัฒนปาณี ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
307 นางคำรวม ทรัพย์ศิริ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
308 นายณัฐพงษ์ ศิริวงษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
309 นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์ ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสิน
310 นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสิน
311 นายภูเบศ เศรษฐบุตร ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
312 นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
313 นายณัฐพล บัวพันธ์ ครู โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการตัดสิน
314 นายขวัญชัย จันทร์แดง ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสิน
315 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
316 นายสมยศ พิมณุวงค์ ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสิน
317 นางสาวปนิดา ทวีชาติ ครู โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสิน
318 นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร ครู โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ กรรมการตัดสิน
319 นางศรัลญา ขันทอง ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสิน
320 นางสาวสุภัทรา ชูสาย ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
321 ว่าที่ รต.หญิงมยุรี อรรคบุตร ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสิน
322 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสิน
323 นางสาวธัณกนก คิ้วสุวรรณ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
324 นางโสภา พิเชฐโสภณ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
325 นางสาวสาวิตรี สตารัตน์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
326 นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสิน
327 ว่าที่ รต.หญิงฑิฆัมพร ก้อนคำ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
328 นายประพาฬพงษ์ คำศรี ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
329 นายประมูล นามวิชา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสิน
330 นายขันติ เสาร์ปรัชญา ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสิน
331 นายภานุวัฒน์ อาษากิจ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
332 นายวิศรุต กระมล ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
333 นายวิเชียร สืบวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
334 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครู โรงเรียนสตรีศิริเกศ กรรมการตัดสิน
335 นายสมัชชา วุฒิพลไชย ครู โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา กรรมการตัดสิน
336 นายอดุลย์ แก้วภักดี ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสิน
337 นายไกรลาศ ผุดผา ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
338 นายถาวร ณัฎฐภัทรเตชาธร ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กรรมการตัดสิน
339 นายสมนึก ชาวสวน ครู โรงเรียนละทายวิทยา กรรมการตัดสิน
340 นางปองกมล แก้วคูณ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) กรรมการตัดสิน
341 นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสิน
342 นายธนาวิท แสนสุขใส ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาคม กรรมการตัดสิน
343 นางศุภกร วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กรรมการตัดสิน
344 นายเอกราช ต้อนรับ ครู โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสิน
345 นายณัฐพล วรรณทอง ครู โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการตัดสิน
346 นายอนุวัตร สายเสน ครู โรงเรียนห้วยทับทันพิทยาคม กรรมการตัดสิน
347 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการตัดสิน
348 นายศักดิ์ชัย คำยนต์ รอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการตัดสิน
349 นายเตวิทย์ แสนสิ่ง ครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กรรมการตัดสิน
350 นายชูชัย พรหมคุณ ครุ โรงเรียนบึงบูรณ์ กรรมการตัดสิน
351 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสิน
352 นายแสงทอง บริสาร ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสิน
353 นางสาวสุภินันท์ ไชยธานี ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสิน
354 นายธีรยุทธ์ วิเศษสังข์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสิน
355 นายเฉลียม ศิริดล ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสิน
356 นางสาวอรอุมา วิสัย ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสิน
357 นายณรงค์ศักดิ์ กล้าหาญ ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสิน
358 นายธีรยุทธ เด่นดวง ครู โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม กรรมการตัดสิน
359 นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสิน
360 นางสาวปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาคม กรรมการตัดสิน
361 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการตัดสิน
362 นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว ครู โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม กรรมการตัดสิน
363 นายเชษฐา อาษาราช ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการตัดสิน
364 นายสุกรี ศรีวงษา ครู โรงเรียนละทายวิทยา กรรมการตัดสิน
365 นางสาคร จันดาบุตร ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
366 นางสาวณภัชนันท์ มีวงศ์ ครู โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสิน
367 นางสาวพิศมัย ยางงาม ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการตัดสิน
368 นางสาวนุชชะรี คมศรี ครูพิเศษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสิน
369 นางสาวสันธิฌา สายจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
370 นางสมจิต พ่วงจีน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
371 นายสุวัฒน์ ภูหัวไร่ ครู โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการตัดสิน
372 นางนภาภรณ์ พรคนึง ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการตัดสิน
373 นางสาวเกษแก้ว โพธิวัฒน์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสิน
374 นายพิทยา จันดาบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
375 นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
376 นางวรุณลักษณ์ ภูแป้ง ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสิน
377 นางณัฐฎวรรณ ทองแดง พนักงานราชการ โรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการตัดสิน
378 นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
379 นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
380 นายบุญร่วม ราษี ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสิน
381 นางอัจฉรา ป้องกัน ครู โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กรรมการตัดสิน
382 นางอภิชญา อ้วนคำภา พนักงานราชการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสิน
383 นายเสนอ ละเมอพันธ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการตัดสิน
384 นายสมชาติ ทะนันชัย ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการตัดสิน
385 นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสิน
386 นายธนาวิท แสนสุกใส ครูผู้ช่วย โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
387 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
388 นายทองชัย กอแก้ว ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
389 นายณัฐพล วรรณทอง ครู โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการตัดสิน
390 นายสุวิทย์ มีฤทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสิน
391 นางสาวกัลยา อุตมะ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กรรมการตัดสิน
392 นายเวชกรณ์ กรมพะไมย พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน
393 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
394 นายขวัญชัย จันทร์แดง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
395 Mr.Brian Peter Smith ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
396 นายสุทธิชัย สระลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
397 นายสาโรจน์ ใจดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
398 นางอาทิตยาภา ชาบุญเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
399 นายณธรรศ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
400 นายประสาท มโนวงศ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
401 นางสำเร็จ สุนทรา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและพัสดุ
402 นางลักษณานัทธี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและพัสดุ
403 นางศิรินันท์ เผื่อแผ่ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและพัสดุ
404 นางสาวนัฏฐินี สมสวย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและพัสดุ
405 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิมนาม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและพัสดุ
406 นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและพัสดุ
407 นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและพัสดุ
408 นายประสิทธิ์ แสงสิงห์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและพัสดุ
409 นางพรทิพย์ วันดี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายการเงินและพัสดุ
410 นางนันทิกานต์ มาลี ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายการเงินและพัสดุ
411 นางธีร์ชิตา เพ่งเล็งดี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายการเงินและพัสดุ
412 นางธีรารัตน์ กำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
413 นายทนง สืบนุการณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
414 นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
415 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
416 นายสุบรรณ พรมเสนา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
417 นายจารุณ ยะลา พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
418 นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
419 นายชาญชัย อาจสาลี ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
420 นายทศพล แก้วอาษา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
421 ว่าที่ พ.ต.สมศักดิ์ ชมจันทร์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
422 นางสาวภัทรา ตาอุด ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ
423 นางงามตา ลีธีระประเสริฐ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
424 นายบรรจบ ไชยสาร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
425 นางภานุมาศ ไชยสาร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
426 นางศิริรัตน์ แสนใหม่ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
427 นางซ่อนกลิ่น พิมเทพา ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
428 นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
429 นายวิชัย ลาลุน ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
430 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
431 นางถวิล วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
432 นางสาวเดือนฉาย แซจึง ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
433 นางสาวอรุณี สายวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
434 นางรัชนี กมล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
435 นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
436 นายอุกฤต ทีงาม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
437 นายรัฐพล คำแก่น ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
438 นางสาวเนตรนภา บัวเกษ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
439 นางสาวสมสกุล นึกชอบ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
440 นางสาวภรณี จันทรชิต ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
441 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
442 นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
443 นางสาวเฉลิมรัก สดไสย ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
444 นางบุญฐิตา ศรีภา ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
445 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
446 นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
447 นางนุจรี ศรีประใหม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
448 นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
449 นางกนกวรรณ สะกีพันธ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
450 นายวรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
451 นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน ครูอัตราพิเศษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
452 นายทิว พจนา ครูอัตรพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
453 นางสาวพรรณนิภา ศรีสถาน ครูอัตราพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
454 นายวีระศักดิ์ สอนอาจ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
455 นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
456 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
457 นายสมศักดิ์ วันสุดล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
458 นางยุพดี พรหมทา ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
459 นางสาววีนา โมทะจิตร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
460 นางพิสมัย รักษาผล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
461 นายสุรสิทธิ์ ไพรวรรณ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
462 นายอภิสิทธิ์ คำเอี่ยม บุคคลากร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
463 นายสมชาย บุญจันทร์ บุคคลากร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
464 นายประสิทธิ์ เฉลิมชัย บุคคลากร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
465 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
466 นายเรวัตร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
467 นางจิราพร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
468 นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
469 นางวราภรณ์ โสมาสุข ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
470 นายทวีศิลป์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
471 นางทัศนีย์ ประจำ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
472 นายมงคล พันธ์แก่น ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
473 นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไล ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
474 นางกัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
475 นายเฉลิมพงษ์ จันทรเสน ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
476 นายสุริยน บุญเหมาะ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
477 นางสาวพันิภา จันทะโสม ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
478 นางสาวพิมศิณี พุทธชาติ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
479 นางสาวกฤติญา ดวงเรือง ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
480 นางสาวพิมพ์ชนก ศุภโชคธนาทรัพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
481 นางสาวอานัตตา หงษ์โสภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
482 นางสาวพัชรวลัย บรรเทา ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
483 นางสาวสุภารัตน์ บุญอินทร์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
484 นางสาวนันทกาญจน์ ธรรมะ ครูอัตรจ้าง โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
485 นายจำเนียร ราษเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
486 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
487 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
488 นางธีรารัตน์ กำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
489 นางสำเร็จ สุนทรา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
490 นายปรีชา ทองดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
491 นางฉวีวรรณ มาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
492 นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
493 นายขวัญชัย จันทร์แดง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
494 นางลักษณานัทธี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
495 นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
496 นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
497 นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
498 นายมานิช ธรรมนิยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
499 นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
500 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
501 นายมงคล สมาน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
502 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
503 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
504 นายสุเทพ นามชัยโคตร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
505 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
506 นายละออง สายสิงห์ ช่างไม้ชั้น ๔ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
507 นายธีรพงศ์ อินตา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
508 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
509 นายประวิทย์ คงศิลป์ พนักงานบริการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
510 นายธีระชัย ไพบูลย์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
511 นายคณิต สิ้นโศรก ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
512 นายสุเมธ ป้องพา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
513 นายวุฒิชัย พาชื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
514 นางสาวปิยธิดา สารโพธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
515 นางสาวจุฑามาศ สารภาพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
516 นางสาวเพียงฟ้า แก้วคันโท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
517 นายราชันย์ คำเพราะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
518 นางสาวกานดา จันโท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
519 นางสาวจิราวรรณ สงคราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
520 นายจารุพันธ์ อุทิตบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายสถานที่
521 นางเสาวลี ขันนาเลา ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายสถานที่
522 นายวุฒิพงษ์ โกมลวัฒน์ ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายสถานที่
523 นายสุพล วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
524 นายเปรม ศักดิ์เทวินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
525 นายปริญญา ผาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
526 นายนิยม รอดเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
527 นายพิศิษฐ์ ผลาชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
528 นายวรเทพ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
529 นายกิตตินันท์ ศิละวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
530 นายวิรุจ มิ่งสอน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
531 ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา บุรี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
532 นางเณศทิชาภา สวัสดี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
533 นางกนกอร มูลสาร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
534 นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
535 นายศักดิ์ชัย คำยนต์ รอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
536 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
537 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
538 นางพรพิศ วิชาชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
539 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
540 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
541 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
542 นายเดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
543 นางกิษรา เทสันตะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
544 นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
545 นายทรงพล นนทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
546 นายภาคภูมิ ทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
547 นายศักดนัย สืบเสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
548 นายเยี่ยม ธรรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
549 นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
550 นายบุรินทร์ สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
551 นายสถิตย์ เสาเวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
552 นายศรไชย เพชรสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
553 นายอุดม ประสาร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
554 นายอุดม ยุพิน ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
555 นายผจญภัย เครื่องจำปา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
556 นายเฉลียว บุษบงก์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
557 นางวัชราภรณ์ อ่อนสนิท ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
558 นางสาวนิตยาพร อำนวย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
559 นายถนอม แก้วแดง ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
560 นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
561 นายอดิศักดิ์ อาษาราช รองผู้อำนวยการโงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
562 สิบเอกสุพรชัย รจนัย รองผู้อำนวยการโงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
563 นายอัษกร ตัณฑกูล รองผู้อำนวยการโงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
564 นายสังวร สุนันท์ รองผู้อำนวยการโงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
565 นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร รักษาการรองผู้อำนวยการโงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
566 นางสาวสายสมร ภิญโญภานุวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการโงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
567 นายจำเนียร ราษเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
568 นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ
569 นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
570 นายสมพร อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
571 นายอุทัย สาคำภีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการอำนวยการ
572 นายประมูล แสวงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
573 นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
574 นายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
575 นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
576 นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
577 นายวรเทพ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
578 นายจำนงศักดิ์ ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการอำนวยการ
579 นายอดิสร สมโนจิตราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการอำนวยการ
580 นางจิรวรรณ นันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการอำนวยการ
581 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
582 นางธีรารัตน์ กำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
583 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
584 นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
585 นายมานิช ธรรมนิยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
586 นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
587 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ
588 นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ
589 นายถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
590 นายบรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
591 นายวัชระ กรมพะไมย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
592 นายธวัชชัย ลือชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
593 นายนิวัฒน์ ประสานพันธ์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
594 นางประไพ หาไชย ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
595 นายสุปรีชา จำปารัตน์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
596 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
597 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการอำนวยการ
598 นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ
599 นายณรงค์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ
600 นายยอดยิ่ง จันทะดวง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ
601 นางวิไลพร จิตต์มั่นการ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ
602 นางธนนันท์ ปัญญา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ
603 นางดลนภัส สีดาดิลกกุล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ
604 นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ
605 นายศตภิษัช ไกรษี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
606 นางจงกล บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
607 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
608 นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
609 นางสาววรรณสา แก้วพวง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
610 นางสาวนิตยาพร อำนวย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
611 นายถนอม แก้วแดง ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
612 นายนิยม เหล่าโคตร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
613 นางสาวจิตรทิวา นามวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
614 นางสาวกันยาณี บุญเหลี่ยม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
615 นางพิชญานุช ศรีคราม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
616 นายสายันต์ ดวงเนตร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
617 นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
618 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
619 นางนิศาชล คำมอน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
620 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
621 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
622 นางสาวนันทพร กตะศิลา ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
623 นายทรงพล นนทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
624 นางวริฐา มานะศรีสุริยัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
625 นายศักดนัย สืบเสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
626 นางจงกล บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
627 นางสาวรัตนธร ชุปวา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
628 นายนุชิต ศุภพินิจ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
629 นายชยพล คำสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
630 นายอาวิรุทธ์ สีดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
631 นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
632 นายสุรพัศ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
633 นายปัญญา พิมพ์หมื่น ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
634 นายวุฒิพงษ์ พิมพ์พร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
635 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
636 นายอุดม ประสาร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
637 นายประมูล นามวิชา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
638 นายอุทัย สาคำภีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
639 นายอดิสร สมโนจิตราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
640 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
641 นายบดินทร์ นึกชอบ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
642 ว่าที่ พ.ต.สมศักดิ์ ชมจันทร์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
643 นางสาวพัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
644 นางนภาภรณ์ แก้วตาปี ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
645 นางสาวหทัยรัตน์ วรเลิศ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
646 นายปิยะนัฐ เสาเวียง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
647 นางสาวบัวคี สิงห์ลี ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
648 นายประสาท มโนวงศ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
649 นางสาวศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
650 นางอาภรณ์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
651 นายบุญเลิศ พลชลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
652 นายอาคม วงศ์จินดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
653 นายมานิช ธรรมนิยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
654 นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
655 นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
656 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
657 นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
658 นายทศพล แก้วอาษา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
659 นายวิทยา นามพันธ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
660 นายเทพ จันทคาศ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
661 นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
662 นายจารุณ ยะลา พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
663 นางสาวอัญชลี บัวแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
664 นางสาวกุลชญา อุราเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
665 นายชาญชัย อาจสาลี ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
666 นายสาคร หนองม่วง ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
667 นายถาวร ตาอุด ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
668 นายพิทักษ์ เปรียบเทียบ ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
669 นายอำภัย บุตรดีศรี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
670 นายประสงค์ ขันทอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
671 นายแสวง กงใจ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
672 นายชาญ มโนรา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
673 นางยุพิน ขันตี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
674 นางอรวรรณ ขุนประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
675 นายประสาน เพ็งทอง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
676 นายสมพงษ์ ดงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
677 นายปรีชา ทองดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
678 นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
679 นายทองพูน แพงมา ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
680 นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
681 นายสำราญ ฤกษ์อุโมษ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
682 นายอดิศักดิ์ สนับสนุน ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
683 นายไกรลาศ จิบจันทร์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
684 นายไพรนคร ชิณะแขว ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
685 นายภูเบศ เศรษฐบุตร ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
686 นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
687 นางโสภา พิเชษฐโสภณ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
688 นางสาววิภาพร ชิณะแขว ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
689 นางสาวสุภัทรา ชูสาย ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
690 นางสาวดารณี วัฒนปาณี ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
691 นายอัษฎงค์ จันทธิมา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
692 นายบรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
693 นายมานะ แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
694 นางบุณิกา สุริยะลังกา ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
695 นายถาวร พันธ์ดี นักการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
696 นายปรีชา พูลเพิ่ม นักการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
697 นายสุจิน คูณเมือง พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
698 นายธราเทพ ศรีเกษ ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
699 นายเฉลิมเกียรติ ศรีโพนทอง ครูธุรการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
700 นายสานิตย์ สาไธสง ครูผู้ช่วยโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
701 นายวินิจ ประพาฬ ช่างไม้โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
702 นายพจนาจ สระทอง ลูกจ้างโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
703 นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
704 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
705 นางวรนุช หน่างเกษม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
706 นายศักดิ์ดา แก้วละมุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
707 นางสาวมุกศริน ทาทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
708 นางสาวสุวิมล พัฒนนิธิกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
709 นางสาวเสารส พงษ์สุระ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
710 นางสาววริษา ศรีเลิศ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
711 นายศักดิ์ชัย คำยนต์ รอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
712 นางสาวรัศมี แสนดี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
713 นางศุภาวรรณ กันยามิน ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
714 นางสาวศิระฟ้า จันทมุด ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
715 นางสาวศรินชา ประสงค์นาค ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
716 นางเกษร แสนเพชร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
717 นายกฤตเมธ ชัยกวงชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
718 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
719 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
720 นางสาวผ่องนภา นารี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
721 นางธนาภา คำผุย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
722 นางสมรักษ์ เพชรผา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
723 นางสุพัตรา ดาวหน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
724 นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
725 นางจงกล บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
726 นางปวีณา สุรำไพ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
727 นางสาววรรณสา แก้วพวง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
728 นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
729 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
730 นางสาวชิดชนก พวงคต ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
731 นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
732 นางสาววิรยา แก่นคำ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
733 นางพัชนีย์ เชื้อชม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
734 นางนิออนด์ รอบคอบ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
735 นายถนอม แก้วแดง ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
736 นายนิยม เหล่าโคตร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
737 นางดวงกาญจน์ เครื่องจำปา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
738 นางสาวจิตรทิวา นามวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
739 นางสาวกันยาณี บุญเหลี่ยม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
740 นางพิชญานุช ศรีคราม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
741 นายสายันต์ ดวงเนตร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
742 นายกิตติ สุนทรกุลภัทร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
743 นายอาคม กองธรรม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
744 นางทิวาพร จันทร์หมื่น ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
745 นายสมพร หมื่นแสน ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
746 นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
747 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
748 นางพูลศรี โสภา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
749 นางสาวไพริน คำศรี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
750 นางฉวีวรรณ มาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
751 นายนรินทร์ วงศ์บา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
752 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
753 นายธนโชติ ขุนโทนิล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
754 นางสาวมัทนา แย้มใส ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
755 นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
756 นางสุวณี ลือชา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
757 นางสาวสมใจ เกษกุล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
758 นางณัฏฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
759 นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
760 นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
761 นางสพรรณณีจันทเขต ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
762 นางวันเพ็ญ โสมมา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
763 นางสาวสร้อยดาว กาทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
764 นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
765 นางสาวปริญญา นิลมาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
766 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
767 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
768 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
769 นางสาวพิชญธิดา ศรีบุญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
770 นางสาวมลฤดี บัวรินทร์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
771 นางฐิติพร พรมโสภา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
772 นางนิศาชล คำมอน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
773 นางสาวทิพวรรณ จิรัญกุล ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
774 นางสาววราภรณ์ ชมชื่น ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
775 นายสุริยัน ขันทอง นศฝ.โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
776 นางสมสถิตย์ พรมคำน้อย ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
777 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน
778 นายสมนึก ชาวสอน ครู โรงเรียนละทายวิทยา ฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน
779 นางปาริชาติ วงศ์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยาคม ฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน
780 นางสาวรัศมี แสนดี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
781 นางพรพิศ วิชาชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
782 นางสาวสาวิตรี วังตะเคน ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
783 นางจิรัญญา รบกล้า ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
784 นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
785 นายนิธิพงษ์ ครสาย ครูธุรการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
786 นางสาวศรินชา ประสงค์นาค ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
787 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
788 นางสาวผ่องนภา นารี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
789 นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
790 นางสาวศิระฟ้า จันทมุด ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
791 นายธีรพงษ์ อินตา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
792 นางสาวศิระฟ้า จันทมุด ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
793 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
794 นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
795 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
796 นางนฤมล สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
797 นางจงกล บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
798 นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
799 นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
800 นายผจญภัย เครื่องจำปา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
801 นายประมูล นามวิชา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
802 นางสาวแจ่มจันทร์ พลบำเรอ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
803 นายอาคม กองธรรม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
804 นายอาคม กองธรรม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
805 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
806 นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
807 นายราชันย์ คำเพราะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
808 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
809 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
810 นางสาวกนกวรรณ เคนสิน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
811 นายชนะพล เนตรแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
812 นางสาวพิชญธิดา ศรีบุญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
813 นายสุจิน คูณเมือง พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
814 นางวเรศ สาระพิชญ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม
815 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม
816 นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม
817 นางสาวอัญญาณี สายสั้น ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม
818 นางสาวศิระฟ้า จันทมุด ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม
819 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม
820 นางเกษร แสนเพชร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม
821 นางนันทกา ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม
822 นางปิยลดา หารไชย ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
823 นางจิรวรรณนันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายปฏิคม
824 นางธีรารัตน์ กำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฏิคม
825 นางวรุณธิดา ศรีโสดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฏิคม
826 นางปัชชา รัตนพร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฏิคม
827 นางสาวประภัสรา มาสกุล พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฏิคม
828 นายสุรชัย ไชยโชติ พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฏิคม
829 นางสาวอัญชลี บัวแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฏิคม
830 นางสาวกุลชญา อุราเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฏิคม
831 นางสาวณัฏฐิรา มาตยารักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฏิคม
832 นายธนพล เครือพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฏิคม
833 นายอุกฤต พิมมาส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฏิคม
834 นางสาวกาญจนา จันทร์เพ็ชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฏิคม
835 นางสาววรรณชลิตฐา ศรแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฏิคม
836 นางสาววรรณิการ์ ศาลางาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฏิคม
837 นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฏิคม
838 นางกวินทราภรณ์ โกศล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฏิคม
839 นางสาวกุลมณี พรมศรี ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
840 นายทวีศักดิ์ อาจชมภู ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
841 นายส้ม จันทร์ทอน ครูอาสาสมัคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
842 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยปัญญา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
843 นางสาวสุวรรณา กระโพธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ ฝ่ายปฏิคม
844 นางสาวจุฑารัตน์ ใยพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ. ศรีสะเกษ ฝ่ายปฏิคม
845 นางสาวภัทราพร มะณีย์ นักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
846 นางสาวอรวรรณ จันทวี นักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
847 นางสาวศิริพร ระมั่งทอง นักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
848 นางสาวพัชราภรณ์ ครัวกระโทก นักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
849 นางสาวฐิรารัตน์ ป้องสอน นักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
850 นางสาวเพ็ญนภา สุขช่วย นักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
851 นางสาวมาริอันเน ชิรูด์ นักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏิคม
852 นางสาวรัตนธร ชุปวา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายอาหารและปฏิคม
853 นางสาววิรยา แก่นคำ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายอาหารและปฏิคม
854 นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายอาหารและปฏิคม
855 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายอาหารและปฏิคม
856 นางสาวนิตยาพร อำนวย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
857 นางสาวนิภาพร จันทภักดิ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
858 นางสาวนันทิยา สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
859 นางสาวจิตรทิวา นามวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
860 นางสาวอรทัย วรรณวัฒน์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
861 นางทิวาพร จันทร์หมื่น ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
862 นางสาวกันยาณี บุญเหลี่ยม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
863 นางพิชญานุช ศรีคราม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
864 นางสาวอรดี ปัดชาบุตร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
865 นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
866 นางรุ่งนภา สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
867 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายอาหารและปฏิคม
868 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายอาหารและปฏิคม
869 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายอาหารและปฏิคม
870 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายอาหารและปฏิคม
871 นางสาวพิชญธิดา ศรีบุญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายอาหารและปฏิคม
872 นางสาวมลฤดี บัวรินทร์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายอาหารและปฏิคม
873 นางนิศาชล คำมอน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายอาหารและปฏิคม
874 นางปิยลดา หารไชย ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายอาหารและปฏิคม
875 นางสาวอังคนา เพ็งเภา ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายอาหารและปฏิคม
876 นางสาวรุ่งนภา คำถาวร ครูอัตราจ้างโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายอาหารและปฏิคม
877 นางสาวธนัชญา สืบสิงห์ นศฝ.โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายอาหารและปฏิคม
878 นางสาวสุนิตา แสงดี นศฝ.โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายอาหารและปฏิคม
879 นางสาวลดาวัลย์ ชำนิกุล นศฝ.โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายอาหารและปฏิคม
880 นางสุภารัตน์ พะวงษ์ ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายอาหารและปฏิคม
881 นางสาวจิรนันท์ งามศรี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายอาหารและปฏิคม
882 นางสาวณัฏฐิษา นิ่มนวล ครูอัตราจ้างโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายอาหารและปฏิคม
883 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายการเงิน
884 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายการเงิน
885 นางนันทกา ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายการเงิน
886 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายการเงิน
887 นายสถิตย์ เสาเวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายการเงิน
888 นางสาวอลิษา นามวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายการเงิน
889 นางพวงเพชร โพธิ์ชัย ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายการเงิน
890 นางสาวจตุพร แก้วพวง ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายการเงิน
891 นางสุพัตรา ดาวหน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
892 นายสุรพัศ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
893 นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
894 นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
895 นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
896 นางสาวไอยเรศ โดดชัย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
897 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
898 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
899 นางนิศาชล คำมอน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
900 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
901 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
902 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
903 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
904 นางวรนุช หน่างเกษม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
905 นางสาวกฤติมา สุภาทิพย์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
906 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายการเงิน พัสดุ สวัสดิการ เอกสารและพยาบาล
907 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
908 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
909 นางจิรัญญา รบกล้า ครูพี้เลี้ยง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
910 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
911 นางสาวสุภรัตน์ แก้วพวง ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
912 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
913 นายกฤตเมธ ชัยกวงชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
914 นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
915 นางพรพิศ วิชาชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
916 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
917 นางสาวผ่องนภา นารี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
918 นางสาวศรีจันทร์ ฝอยทอง ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
919 นางพรทิพย์ เกียรติวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
920 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
921 นางอัมพร สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
922 นางณฐพร ทัพวงศ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
923 นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
924 นางระพีพรรณ พรมสาร ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
925 นางสาวจำนงค์ พิบูลย์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
926 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฐมพยาบาล
927 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฐมพยาบาล
928 นายเบญจรงค์ เกษะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฐมพยาบาล
929 นางสาวยุวธิดา แย้มใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฐมพยาบาล
930 นางอาภรณ์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ฝ่ายปฐมพยาบาล
931 นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฐมพยาบาล
932 นางสาวสุจิตรา โกสีย์ พนักงานราชการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ฝ่ายปฐมพยาบาล
933 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
934 นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
935 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
936 นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
937 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
938 นางสาวฎายิน ลีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
939 นางอละสา เถาว์รินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
940 นายวิจักษณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
941 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
942 นางสุประวีณ์ ทานะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
943 นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
944 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
945 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
946 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
947 นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
948 ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
949 นายวิจักษณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
950 นายกิตติพงษ์ ทัดประไพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
951 นายศรีพงษ์ สมาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
952 นายคงกะพัน ชัยพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
953 นายธนศักดิ์ ตยะภักตร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
954 นายกฤตชาญ เสาเวียง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
955 นายทัศพันธ์ จันประทัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
956 นายจัตุพล เกษร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
957 นายชู บุญนำ ลูกจ้างประจำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
958 นายสายันต์ สหะวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
959 นายเวนิท คำสม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
960 นายปิยะพงษ์ ป้องกัน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
961 นายสุรศักดิ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
962 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
963 นางประพิศ งางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
964 นางสาวอนัญญา ยอดจักร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
965 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผลและถ่ายภาพ ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
966 นางสาวฎายิน ลีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผลและถ่ายภาพ ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
967 นางอละสา เถาว์รินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผลและถ่ายภาพ ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
968 นายปฏิพัฒน์ หาญสุทธิชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผลและถ่ายภาพ ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
969 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผลและถ่ายภาพ ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
970 นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผลและถ่ายภาพ ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
971 นายกฤตชาญ เสาเวียง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการสรุปผล รายงานผลและถ่ายภาพ ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
972 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
973 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
974 นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
975 นางสาวศศิธร จิตติวัฒนานุกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
976 นางสาวประมุกดาว พุทธรักษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
977 Miss Kang Joo Yeon ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
978 นางเกศรา จันทร์แสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการปฏิคม ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
979 นางสาวสมกมล มีดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการการเงินและเอกสาร ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
980 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการการเงินและเอกสาร ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
981 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการการเงินและเอกสาร ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
982 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
983 นางประพิศ งางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
984 นายปิยะพงษ์ ป้องกัน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
985 นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
986 นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
987 นายพิเชฐ อินลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
988 นายธนศักดิ์ ตยะภักตร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
989 นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
990 นายกิตติกร กมล นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
991 นายกฤตพจน์ สายสิม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
992 นายชนาธิป โค้วไพโรจน์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
993 นายชยานันต์ มุขขันธ์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
994 นายธนาพร คำเพราะ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
995 นายศิษฐกะ วิไล นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
996 นายสรวงชน สุโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
997 นางสาวกรรณิการ์ สันติเวศม์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
998 นางสาวกำไลทิพย์ โพธิจันทร์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
999 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์นวม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1000 นางสาวณัฏฐณิชา สุขหล้า นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1001 นางสาวณิชารีย์ คงสิม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1002 นางสาวธนพร คำอุดม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1003 นางสาวธัญญลักษณ์ ทัดเทียม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1004 นางสาวธัญญาพร หอมสมบัติ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1005 นางสาวธัญณิชา พวงบุตรธนัช นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1006 นางสาวปริมปภาพร บาอินทร์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1007 นางสาวปิยฉัตร แอนโก นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1008 นางสาวเฟื่องลดา ศรีชัย นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1009 นางสาวภัททิยา ศรีพุ่มไข่ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1010 นางสาววิชญาพร บุญพอ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1011 นางสาวศศิพร พิมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1012 นางสาวศศิวิมล นนทวัน นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1013 นางสาวสุพัตรา ชูชื่น นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1014 นางสาวอมรรัตน์ สุขวงค์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1015 นายธราดล ไชยพิมพ์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
1016 นายธนเกียรติ ลีลานุวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร อนุกรรมการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]