หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ssk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ศินี เดชหาญโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
3. นางพวงเพชร โพธิ์ชัยโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐาพร มูลมีโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสุวจี สังข์แก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกฤติญา ดวงเรืองโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนัยนา ธรรมศิริโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนิลบล เงินดีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นางธีราพรรณ ลุตะพันธ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภาติยา จิรังดาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นายชาญชัย กุศลคุ้มโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นายเฉลิมพงษ์ จันทรเสนโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาส เข็มพงษ์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สามสีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร บานชื่นโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ติละบาลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเนตรนภา มูลเสนาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไลโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางลำไย ศรีนุกุลโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทรโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางอาภรณ์ บุญมากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา คำตันโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ อ่อนสนิทโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุริยน บุญเหมาะโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเอื้อจิต วรรณวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา จิตสุภาพโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นายไพโรจน์ แสนพันธ์โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
5. นายอภิสันต์ งามพรหมโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางวราภรณ์ โสมาสุขโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางบุญญาพร บูรณะศรีโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชำนิกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางสมศรี พรหมคชโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเมตตา พูลสวัสดิ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางบุษยพรรษ ริมหนองอ่างโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพันิภา จันทะโสมโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ศรีผ่องโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางเพียรพรรณ อรรคบุตรโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางบังอร กษมาพิศาลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร แสงลับโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
6. นางทัศนีย์ ประจำโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายจิรายุ มโนธรรมโรงเรียนศรีรัตนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ บุตรศาสตร์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ สายยาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
4. นายณฤภง ศรีละพลโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิชโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ นามบุตรดีโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ บุญทนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิราวรรณ ยกพลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางอุบลวรรณ พวงอกโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายวชิรวิชญ์ เปล่งปลั่งโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวพิมศิณี พุทธชาติโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวปิ่นหล้า ศิลาบุตรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ศรีสุธรรมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นางอรอนงค์ ทองประโคนโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. นางสาววณิชชา โนภาศโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สมเสียงโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นายมงคล พันธ์แก่นโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิวา อบทองโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุธาภัค วรโคตรโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นายอภิวุฒิ ทองไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสมกมล มีดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางสาวธิดาเทพ ลายันต์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นางกัญญารัตน์ เพ็งแจ่มโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสิรินาฏ รชตธำมรงค์โรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นายไพรยุทธ สะกีพันธ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายโชติมันต์ คมไสย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ หาวิชิตโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางสาวอรวัณย์ สืบสิมมาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายทวีศิลป์ อสิพงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี สาลีวงศ์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ทองพูนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิทักษ์ พงษ์วิเศษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายทศพร มนตรีวงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสุพรรณณี จันทเขตโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ พิมพ์วันโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นายธัญวิชญ์ สาลีวงศ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ อ่อนสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
9. นายนริศ พรหมทาโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
10. นายชุติพันธ์ จันทะโคตรโรงเรียนพอกพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจารุพร แก้วลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
12. นางสุพัตร ไชยโชติโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
13. นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยโย เสาเวียงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา คุณมาศโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสนโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ส่งสุขโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางสาวน้องปู ศรีโพนดวนโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสุพรรษา ใจเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
7. นางสาวพยอม เผ่าพันธุ์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธนาภรณ์ คำเหลือโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
9. นางศรีสุข แย้มสง่าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
10. นางสาวมาลา วันทวีโรงเรียนพอกพิทยาคมกรรมการ
11. นายพลวัตน์ ประเสริฐศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
12. นายทรงเกียรติ คำล้านโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวจรุงจิต วงศ์คำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปิยะวดี จันปุ่มโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกิตติยา ส่งสุขโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว แดงงามโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาววีระยา บุญพามาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นายเจริญชัย วันศรีโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
9. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโทโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นางสุภาวดี สมบูรณ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
11. นายวินิจฉัย ดุจนาคีโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
12. นางสาวสรินยา โยยะลาโรงเรียนละทายวิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ จันทะมั่นโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
14. นางจงรัก ประทุมชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
15. นางนฤมล พื้นผาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
16. นายวุฒิศักดิ์ เจินยุหะโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษิกกรรมการ
17. นางสาวกนกวรรณ พันธมาศโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
18. นางสาวหงษ์สิญจน์ สมสอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
19. นางอุมากรณ์ เชื้อนักโรงเรียนกำแพงกรรมการ
20. นางสาวณัฐยาพร คำแพงโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
21. นางสาวศิวัชญา มั่นธรรมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปาริสา อร่ามเรืองโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายถาวร ทองลือโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ลาลีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปิยวรรณ จินดาวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัชยาพร คำแพงโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. นางไสว ทองเพ็ชรโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นางเทพา สระแก้วโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
9. นางสาวหงษ์สิญจน์ สมสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
10. นายจาตุพักตร์ พากเพียรโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
11. นางสาวมยุรี ห้วยจันทร์โรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
12. นางสาวสุธางค์รัตน์ โพธิ์งามโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
13. นายธราธร บุญเสริมโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์กรรมการ
14. นางสาวเมษา สารภาพโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
15. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
16. นายก่อโชค ต่อนคำสนธิ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
17. นายสรวิชญ์ สว่างภพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
18. นางกัลยา ชนะบุตรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
19. นางสาวณฐพร ศรีบูรณ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
20. นางสาวอุบลรัตน์ เจตินัยโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยากรรมการ
21. นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวจรุงจิต วงศ์คำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปิยะวดี จันปุ่มโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกิตติยา ส่งสุขโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว แดงงามโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาววีระยา บุญพามาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นายเจริญชัย วันศรีโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
9. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโทโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นางสุภาวดี สมบูรณ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
11. นายวินิจฉัย ดุจนาคีโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
12. นางสาวสรินยา โยยะลาโรงเรียนละทายวิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ จันทะมั่นโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
14. นางจงรัก ประทุมชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
15. นางสาวนฤมล พื้นผาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
16. นายวุฒิศักดิ์ เจินยุหะโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษิกกรรมการ
17. นางสาวกนกวรรณ พันธมาศโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
18. นางสาวณัฐยาพร คำแพงโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
19. นางอุมากรณ์ เชื้อนักโรงเรียนกำแพงกรรมการ
20. นางสาวหงษ์สิญจน์ สมสอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
21. นางสาวศิวัชญา มั่นธรรมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางปาริสา อร่ามเรืองโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายถาวร ทองลือโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ลาลีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปิยวรรณ จินดาวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัชยาพร คำแพงโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. นางไสว ทองเพ็ชรโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นางเทพา สระแก้วโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
9. นางสาวหงษ์สิญจน์ สมสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
10. นายจาตุพักตร์ พากเพียรโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
11. นางสาวมยุรี ห้วยจันทร์โรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
12. นางสาวสุธางค์รัตน์ โพธิ์งามโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
13. นางธราธร บุญเสริมโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์กรรมการ
14. นางสาวเมษา สารภาพโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
15. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
16. นายก่อโชค ต่อนคำสนธิ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
17. นายสรวิชญ์ สว่างภพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
18. นางสาวอุบลรัตน์ เจตินัยโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยากรรมการ
19. นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร วิเศษสังข์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา พายุพัดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพวงรัตน์ เรืองมณีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวประไพรัตน์ บุญไทยโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวมะติกา สุธาบุญโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นายญาณกร แถวพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง แซ่ก้งโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสุรจรรยา ละชั่วโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางดารา สร้อยเงินโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายบุญชิต คุณมาศโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดีโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
6. นางมาณิกา ศรีสุธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวพิชญาภา สีนามะโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นายสมพงษ์ ละชั่วโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียร เหมาะสมานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอนงค์ทิพย์ ขันทองโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางสาวปรีดาภรณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวสร้อยดาว กาทองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ ลาลีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางไพรวัลย์ นิลโชติโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นางฐานิตา วัฒนพฤษชาติโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
9. นายวิโรจน์ วรรณชัยโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
10. นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
11. นางสาวพิรพร แสวงผลโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธรกรรมการ
12. นายนพรัตน์ วิรุณพันธ์โรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
13. นางจำเนียร บุญมั่นโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวปวีณ์ธิดา สังวังโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
15. นางสาววิจิตรา จำปาเรืองโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมกรรมการ
16. นายแสงจันทร์ ศรีเสนโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
17. นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตรโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
18. นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
19. นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
20. นางสาวสุชาดา อมรสินโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
21. นางสาวประไพรศรี พุฒพวงโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
22. นางสาวทิพย์วรรณ มีมากโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
23. นางกาญจนา หาดคำโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
24. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ มาลีโรงเรียนศรีรัตนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬาวัลย์ ชนะมะเริงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิภา อุตมะโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางสาวสมหมาย ศรีสมพรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวกฤตยาณี สายสินธุ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาววรรณยุพา พิมศิริโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นางปัณสิภัค พันธเสนโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาววิภาพร ทิพย์รักษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
10. นางสริยาภรณ์ แก้วกล้าโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
11. นางพีรสร เจือจันทร์โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมกรรมการ
12. นายทินกร สมใจโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
13. นางธารารัตน์ แก้วมูลโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
14. นายบัณฑิต คำแพงโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
15. นางสาวณิชชาภัทร์ หมายสุขธนาภาโรงเรียนไกรภักดีวิทยากรรมการ
16. นางสาวลิขิต ศิริบูรณ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
17. นายวิทยา อินธิมาศโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
18. นางสาวสุธิมนต์ บุญมาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
19. นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
20. นางปรียานุช สงสารโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล วรรณจูผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพดี พรหมทาครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ดอกแก้วครู โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางจินดา มิ่งขวัญครู โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวแก้วตา พรมบุตรครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวกัษมาพร หลอดทองครู โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นางประพิศ งางามครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
8. นางธัญทิพย์ คล่องตาครู โรงเรียนกำแพงกรรมการ
9. นางสาวศิริพร นามวงษ์ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นายวรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุลครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวดาราวัลย์ พิมสมานครูอัตราพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย สาคำภีร์ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นางภานุมาศ ไชยสารครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางกชพร รัตนธนากาญจน์ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายชยพล คำสิงห์ครู โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางสาวจามจุรี ซำบุญมีครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
6. นางปุณยานุช พิมพานราทรครู โรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นางสาวพิมพ์ณรดา จินดาธรานันท์ครู โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
8. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยากรรมการ
9. นางธัญลักษณ์ เมธีปัญญากุลครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
10. นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์ครู โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
11. นางรจนีย์ น้อยพรหมครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
12. นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวเนตรนภา บัวเกษครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวดาราวัลย์ พิมสมานครูอัตราพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ มนิระพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สุมโนจิตราภรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า รองประธานกรรมการ
3. นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ สีหาบุตรครู โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นางณัฎฐากร ดวงมณีครู โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. นายบุญเลิศ บุญมาครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นางสาวณิชาภัทร์ ขันคำครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นางรัชนี กมลครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวอรุณี สายวงศ์ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวภรณี จันทรชิตครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายศักดา มุขขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลขจร คำมุงคุลครู โรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธาริณี สิทธิครู โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายปัญญา มาดีครู โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางวิภาพร แก้วรักษาครู โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
6. นางแดงต้อย ปิ่นทองครู โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวนัทญาภรณ์ ทองลือครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นางพิชญา สืบนุการณ์ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
9. นายสังวาล คำเหลือ ครู โรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
10. นางสุพัตรา ดาวหนครู โรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
11. นางสาววารินทร์ อ่อมแก้วครู โรงเรียนโนนเพ็กวิทยากรรมการ
12. นางสาวพัลยมน เย็นสมุทรครู โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
13. นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
14. นางสาวนุชกานดา พิมโคตรครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
15. นางถวิล วรรณวงศ์ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
16. นางกนกวรรณ สะกีพันธ์ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
17. นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารีครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สายเชื้อรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประภา สมสุขครู โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ กาลพฤกษ์ครู โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางจิตติมา ใจเครือครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นายทวีสุข นามวงศ์ครู โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางธนัญญ์ฎา บึงไกรครู โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาวรินดา พูลสว่างครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
10. นางนัยนา อ่อนศรีครู โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
11. นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาววีนา โมทะจิตรครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวเฉลิมรัก สดไสยครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต เกตุไชยเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวชครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ โชติกุลครู โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายสิทธิชัย สีราชครู โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์ครู โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีอินทรีย์ จันทรสาขาครู โรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
8. นางมลิวัลย์ เลาหสูตครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายสมพงษ์ บุตรสิงห์ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสมสกุล นึกชอบครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเปรม ศักดิ์เทวินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกอร ณิชกุลครู โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา ดวงสินครู โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
6. นางจันจิรา เตารัตน์ครู โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. นางสาวประภาภรณ์ อสิพงษ์ครู โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
8. นายรัฐพล คำแก่นครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
9. นายเจตนิพิฐ แท่นทองครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นายทิว พจนาครูอัตราพิเศษโรงเรียนศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสมพร อาษาผู้อำนวยโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังวร สุนันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ละเลิศครู โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางสาวพันธ์เครือ เจริญครู โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางวรรณกร คำอุดมครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นางวาสน์ธยาน์ สุราวุธครู โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
8. นางณัฐณิชา ญาณกฤตยาครู โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ โสตศิริครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางบุญฐิตา ศรีภาครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพรรณิภา ศรีสถานครูอัตราพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
12. นายทิวากร แก่นษาครูอัตราพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโฆษิต คำไสย์ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนประธานกรรมการ
2. นายดนัยยุทธ พรรษาวนัสรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ทีงามครู โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางอรุณ อึ้งไชยพรครู โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอดครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายศราวุธ จอนเดชครู โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นายธีระพล คำหล้าครู โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
8. นางชัญญ์ญาญ์ เที่ยงธรรมรจน์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
9. นายประสิทธิ์ ชมภูเขาครู โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ นาคนวลครู โรงเรียนพอกพิทยาคมกรรมการ
11. นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรมครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
12. นางวิไลรัตน์ มณีนิลครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
13. นางนุจรี ศรีประใหมครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเยี่ยม ธรรมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทิพย์มงคล สอนอาจรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย จึงสมานครู โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายคงกะพัน ชัยพรครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นายกวีศิลป์ เพชรนามครู โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายพีรณัฐ วันดีรัตน์ครู โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
7. นายสืบพงษ์ ยุพาครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายธวัชชัย แก่นจักร์ครู โรงเรียนนำ้คำวิทยากรรมการ
9. นายวีระศักดิ์ สอนอาจครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นายบรรจบ ไชยสารครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นายวิชัย ลาลุนครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนบ้านครูซอดกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัยโรงเรียนอนุบาลกันทรารมณ์กรรมการ
3. นางสาวนันทพร กตะศิลาโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรพชิต โพธิ์บอนโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ประพาฬโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวกานดา สุภาพันธ์โรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวดวงเดือน ชนะงามโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
8. นายจอมพล ขุนธิวงศ์โรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัยโรงเรียนอนุบาลกันทรารมณ์กรรมการ
3. นางสาวนันทพร กตะศิลาโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรพชิต โพธิ์บอนโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ประพาฬโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวกานดา สุภาพันธ์โรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวดวงเดือน ชนะงามโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
8. นายจอมพล ขุนธิวงศ์โรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ประพาฬโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทพร กตะศิลาโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
4. นายบัญชา พิมพ์สังกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายถาวร ชัยชนะโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสวลี บุญมูลโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เขียวดีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางพัชรนันท์ นิ่งนานโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวภาวดี จัตตุเรศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวจับจิต พิมพรโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุษกรณ์ พรหมพิลาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางท้ศนี ศิลบุตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจตุพร สังธิกุลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่งโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายชยพล จันทร์แจ้งโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ ใจนวนโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพลินจิตร โพธิ์กระจ่างโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวทศพร คูณทวีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายปกรณ์พล พวงพันธ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นายเดชา นวลรักษาโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเด็ดดวง ก้อนทองโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ แหวนเงินโรงเรียนปรางค์กู่รองประธานกรรมการ
3. นายมงคล ไชยเทพโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางนิพาพร ตังสุขโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยงโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทวีชัย ใจพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายประเวศ เดชสุวรรณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสากล ประทุมโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายอรรถพล ศรีเลิศโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ พรหมลิโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ นาคถมยาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวถนอม ทองพันชั่งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ งอนสวันโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายทศพล ศรีนวลโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลาโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสุรเกียรติ บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดา สาลีโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางเพชรมน วิริยะโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมศรี ปราศจากโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์ พัฒนาจริยาโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ธนทองคำเหลือโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางสาวญาณา วาจนสุนทรโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นายสมศรี ปราศจากโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย คุ้มศรีวัยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสวภัทร หอมหวลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิรัตน์ วันลิโกโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพลี จันทร์นิยมโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายวิโรจน์ มั่นธรรมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นางสาวปณิตา พันธสีมาโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนิติศาสตร์ สำราญโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วิเศษสังข์โรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางสุพิชญา จินดาจำรูญโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัชชาภรณ์ คำเนตรโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายสมมาศ นวนแสงโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสิรินุช สุขกายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา จันทร์ใสโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิธินันท์ ธนจิตต์สินโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตวิไล คำภาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวรรธนา บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางกรชุลี ศรีสุขโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นายยงยุทธ กิ่งวงษาโรงเรียนละทายวิทยากรรมการ
7. นางระพีพัฒน์ เหลี่ยมทองโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
8. นางสาววริศรา พรหมคุณโรงเรียนกำแพงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางผัสนี พานพรหมโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวนภามาศ ธานีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัทร เชิงหอมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางณภัค สิมณีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ บุญสมโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. นางวารุณี วังกะธาตุโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวลินดา หนองยางโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ พันธสีมาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายคำภา ดำพะธิกโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิษณา อ่อนบึงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีสง่า แถวปัดถาโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปราณปรียา พรมสิทธิ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ วีสันเทียะโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวอำภา จันทร์ผายโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
8. นายโกสัลล์ จุลเหลาโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ชาวสวนโรงเรียนละทายวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภินันท์ ไชยธานีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระเดช ทองอินทร์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรังษี เลาหสูตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวลักษณ์ จักขุจันทรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นายสมัชชา วุฒิพลไชยโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางปองกมล แก้วคูณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า)ประธานกรรมการ
2. นายนิธิพงษ์ ครสายโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการ
3. นายพนัส เทาศิริโรงเรียนน้ำคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุขนิรันดร์ ทองมากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ วิเศษสังข์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ แต้มทองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร สืบวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทยาธร ทองมากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว ศิริดลโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายอนุวัตร สายเสนโรงเรียนห้วยทับทันพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา วิสัยโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล วรรณทองโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม กรรมการ
3. นายธีรยุทธ เด่นดวงโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไกรลาศ ผุดผาโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แสงสุนานนท์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทาโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ประสิทธิชัยโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช ต้อนรับโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายธนาวิท แสนสุขใสโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางศุภกร วงศ์ใหญ่โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเมทนี พิมลโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
3. นายวีระชัย น้อยวงค์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเตวิทย์ แสนสิ่งโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถาวร ณัฎฐภัทรเตชาธรโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายอดุลย์ แก้วภักดีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายแสงทอง บริสาร โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ราตรีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลับโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โพลแก้วโรงเรียนหนองคูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชตา กลิ่นแก้วโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวประภัสสรา มาสกุลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ หอมคำโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต เนตรจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ บุญยังโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นายกวี ซุยทองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
6. นายสมหมาย เวียงสิมมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ หอมคำโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต เนตรจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ บุญยังโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นายกวี ซุยทองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
6. นายสมหมาย เวียงสิมมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกำพล บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมย์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายกิตตินัน ศิลละวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเมธาวี สิงห์นาคโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นายณรัช มีผลโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
8. นายราตรี ชาติดรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายสมโภชน์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
10. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกำพล บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมย์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายกิตตินัน ศิลละวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเมธาวี สิงห์นาคโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นายณรัช มีผลโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
8. นางราตรี ชาติดรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายสมโภชน์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
10. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ สายสิญน์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
5. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนโนนแสนคำกรรมการ
7. นายมานิต ขยันชมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ สายสิญน์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
5. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนโนนแสนคำกรรมการ
7. นายมานิต ขยันชมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ สายสิญน์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
5. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนโนนแสนคำกรรมการ
7. นายมานิต ขยันชมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ สายสิญน์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
5. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนโนนแสนคำกรรมการ
7. นายมานิต ขยันชมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพิชญ์ เล็บขาวโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายวิรัตน์ หมอนเสมอโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นายดิลก หิปะนัดโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. นายณรัช มีผลโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ จันทร์พริ้งโรงเรียนบ้านโนนอาวกรรมการ
8. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพิชญ์ เล็บขาวโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายวิรัตน์ หมอนเสมอโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นายดิลก หิปะนัดโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. นายณรัช มีผลโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ จันทร์พริ้งโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
8. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพิชญ์ เล็บขาวโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายวิรัตน์ หมอนเสมอโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นายดิลก หิปะนัดโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. นายณรัช มีผลโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ จันทร์พริ้งโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
8. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพิชญ์ เล็บขาวโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายวิรัตน์ หมอนเสมอโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นายดิลก หิปะนัดโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. นายณรัช มีผลโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ จันทร์พริ้งโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
8. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา งามพันธ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นายณรงฤทธิ์ ดาวงษ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายมนต์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมย์ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา งามพันธ์โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นายณรงฤทธิ์ ดาวงษ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายมนต์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมย์ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา งามพันธ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นายณรงฤทธิ์ ดาวงษ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายมนต์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมย์ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา งามพันธ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นายณรงฤทธิ์ ดาวงษ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายมนต์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ หิปะนัดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณพศ คำผาโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. นายนิกร จันทะสารโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย ดาวงษ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสรุวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
7. นายคเนศ หิปะนัดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ หิปะนัดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณพศ คำผาโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. นายนิกร จันทะสารโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย ดาวงษ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสรุวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
7. นายคเนศ หิปะนัดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ หิปะนัดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณพศ คำผาโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. นายนิกร จันทะสารโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย ดาวงษ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสรุวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
7. นายคเนศ หิปะนัดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ หิปะนัดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณพศ คำผาโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. นายนิกร จันทะสารโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย ดาวงษ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสรุวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
7. นายคเนศ หิปะนัดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายประสาท มโนวงศ์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายดำริห์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมย์รองประธานกรรมการ
3. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางกู่กรรมการ
4. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2กรรมการ
5. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประสาท มโนวงศ์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายดำริห์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมย์รองประธานกรรมการ
3. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2กรรมการ
5. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประสาท มโนวงศ์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายดำริห์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมย์รองประธานกรรมการ
3. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2กรรมการ
5. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจันทร์รองผูู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุทิน คำพอง ครูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา บุญศักดิ์ครูโรงเรียนละทายวิทยา กรรมการ
5. นายรังสรรค์ จันธิมา ครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการ
6. นายทศวร ผ่องใสครูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายสาเกียรติ แก้วปักษาครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
8. นายบรรจง ยาตราครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
9. นายเกษมชัย คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
10. นายศักดิ์สิทธิ์ ท้าวด่อนโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
11. นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
12. นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจำนงศักดิ์ ธุลีจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย เอราวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง สีคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ เกตษาครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมป์กรรมการ
5. นายศักดิ์โชค ใจนวล ครูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
6. นายสุวัฒน์ เทศสนั่นครูโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
7. นายพัชระ วงศ์เจริญครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายสุทิน คำพองโรงเรียนโนนเพ็กวิทยากรรมการ
9. นายวรเทพ บุญจันทร์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
11. นายปรีชา ทองดีครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
12. นายมานิช ธรรมนิยมครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
13. นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายประมูล แสวงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงตา อัมพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพุฒพร รัตนวันครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพิฌา สีหะวงษ์ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทธิพงษ์ วันทา ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายสมคิด แสงอรุณ ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
8. นายวิโรจน์ มั่นธรรม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
9. นางวรัญญา คำภาบุตรโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายสุรัตน์ วิเศษหมื่นโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
11. นายนิธิโรจน์ ตรีรัตน์วิชชาโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
12. นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
13. นางเสาวคนธ์ เชื้อดีครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
14. นางณัฐฐิญา หะโทครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศุภิสรา กรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2รองประธานกรรมการ
4. นางเรณู สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรี บุญพบ ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ วรรณชาลี ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญพรรณ์ สุทธิวรรค ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นางสาวมาลินี แก้วยงค์ ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
9. นางมาลินี งามแสง ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการ
10. นางพรทิพย์ นาเรือง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ
11. นางศรีวรรณ ลมสูงเนินครูโรงเรียนน้ำคำวิทยากรรมการ
12. นายฉัตรดนัย พูลเจริญพาณิชย์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
13. นางสาววลีรัตน์ คนหาญครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวอภิญญา คำตันพนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางธีรารัตน์ กำจัดรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรรัตนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทิพย์มงคล สอนอาจรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนากร ศรีดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารองประธานกรรมการ
4. นายดิลก คำเพราะ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางสาวรัตติยา สนิท ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางยุพิน ศรีภักดิ์ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นางวรนุช หน่างเกษม ครูโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
8. นางแครทรียา วสุกาญจนานนท์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. นายทองชัย กอแก้วครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
10. นางสาวหทัยรัตน์ วรเลิศ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
11. นางวิไล กุยแก้วครูโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
12. นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พะประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนีระภา วิริยะบัณฑิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสมพร กสิพันธ์ ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสุปัญญา มณีรัตน์ครูโรงเรียนทุ่งสิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรนุช นามเขียว ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางสกุลรัตน์ ทองแสนครูโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
8. นางมัชติกาล ทะวะบุตร โรงเรียนครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นางศรุตา ชมพูเขาครูโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
10. นางอิศราวรรณ ใจแจ้งครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวจุฑามาศ บุญทน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวณัฏฐากุลยา จันทร์เปรียง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
13. นางสาวกานต์ศินี เดชหาญครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
14. นายจิรายุ มะโนธรรมครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเทวิน ชินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิษณุ สุพรรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร นวลรักษา ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางตรีทิพย์นิภา เทียมทัศน์ ครูโรงเรียนทุ่งสิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวดวงพร สะอาดครูโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางนีรนุจ บริสัย ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
8. นายโชติมันต์ คมไสย์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ สารโทครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
10. นางณัฐนภา ต้นงาม ครูโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
11. นางสาวจินตนา สมเสียง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวภาติยา จิรังดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายคณาวุฒิ พรหมทาผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายทัศพร คำปลิว รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิท ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ สมพงษ์ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวณิชาภัส ประจญ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวยุภา คำแพง ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
7. นายคำดี ภักพวงครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
8. นางพัชรี มั่นทองพิทักษ์ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวหัทยา จิตสุภาพ พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายดนัยยุทธ พรรษาวนัสรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา รองประธานกรรมการ
4. นางสุนันทา บุญเอนก ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวมยุรี ภักดีเหลาครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
6. นายวชิรวิชญ์ เปล่งปลั่ง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุวรรณี แก้วบัวเคน ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นางสาวบุญล้อม กันตรง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
9. นายวิชา กิ่งทองครูโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นางสุรัชนา โพธินาแคโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
11. นางพิชญา สืบนุการณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวศิริพร คำรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวณภาย์ ทนงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา โนนสูงโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นายกิตติ สุนทรกุลภัทรโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางสาวสิริขวัญ ไชยลังกาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปัณณธร ละโป้โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร หมื่นแสนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สิมมาโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายอำพล โคตมาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางรสสุคนธ์ แก้วคูณโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร พิมพาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สิมมาโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญสินี คำโนโรงเรียนฝักไหมวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ อสิพงษ์โรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ชิณะแขวโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสงส่องโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาคม กองธรรมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพรนคร ชิณะแขวโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ มากมูลโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ วงศ์จอมโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางมณีกานต์ บุญเสริมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายทำนุ ชาภักดีโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ อรรคชาติโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายนัฐกร เจริญศรีโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. นายตรีชาต เกษรโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นายดุริยางค์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
9. นางอละสา เถาว์รินทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี วัฒนปาณีโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางคำรวม ทรัพย์ศิริโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศิริวงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายระพีพัฒน์ สอนพูดโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แผนพุทธาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นายอุดม ประสารโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภคอร อำนวยโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ พันธ์แก่นโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายราเชนทร์ พะวงษ์โรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายบรรหยัด สุริพลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวภคอร อำนวยโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายไกรลาศ จิบจันทร์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายภูเบศ เศรษฐบุตรโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย วรรณวงศืโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล บัวพันธ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
4. นายขวัญชัย จันทร์แดงโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ศิริวงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ พิมณุวงค์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางสาวปนิดา ทวีชาติโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภูริตา เศรษฐบุตรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางศรัลญา ขันทองโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา ชูสายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี อรรคบุตรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นางสาวธัณกนก คิ้วสุวรรณโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางโสภา พิเชฐโสภณโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี สตารัตน์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นายเชษฐา อาษาราชโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายประพาฬพงษ์ คำศรีโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายประมูล นามวิชาโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นายขันติ เสาร์ปรัชญาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ อาษากิจโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายสุกรี ศรีวงษาโรงเรียนละทายวิทยากรรมการ
6. นายวิศรุต กระมลโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายก ขขขขโรงเรียนกันนนนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายดวงแดน วงเดือนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสนั่น ศิริกุลโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นางสุนันทา สิมพันธ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางอัญชุลีพร ผาคำโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นางนวพรรษ ผักไหมโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุรพล บริสัยโรงเรียนทุงไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายจัตุพล เกษรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางยุพิน จันทร์ศรีโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา พานจำนงค์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายดวงแดน วงเดือนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนวพรรษ ผักไหมโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุญมางามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
6. นายศรีพงษ์ สมานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิตย์ เขตสกุลโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ มีปิดโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นายโสภณเกียรติ วรรณแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมใจ สุทธิสนธ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ทัดประไพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ วรรณชัยโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ มีปิดโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางจรรยา เลิศล้ำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา พรรณะโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
5. นายทวีป เชาว์วลีรัตน์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นายทัศพันธ์ จันประทัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส อุบลพงษ์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางปัชชา รัตนพรโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
3. นางนิสา ศรีแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัตตินันท์ ศรีทองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางสุภาพร คำประไพโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
6. นางวิราวรรณ ยกพลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรเพ็ญ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิสา ศรีแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาพร คำประไพโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางปัชชา รัตนพรโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางวรรณา ศิริดลโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาวสุภาวรรณ ชัยบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ มนิระพงษ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุดใจ วงศ์คูณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางลักษณา นัทธีโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย ศรีชัยโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
6. นายนำพล จุมพิตโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. นางศิริพร นามจันทราโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พละสรรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ เจตินัยโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ศรีชัยโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
5. นางสมคิด ศิลาโชติโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
6. นายนำพล จุมพิตโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย คำยนต์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.อนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตรโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นายตรีญรัตน์ สิมมาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางอรพิน วงศ์ปัดสาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายสมคิด บุญมะโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นายชัยชาญ คำแปลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ พันธ์รัมย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สิงห์ชะฏาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นายสมคิด บุญมะโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายกฤตชาญ เสาเวียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางวรุณธิดา ศรีโสภาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ พิเชษโสภณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุประวีณ์ ทานะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นางปาริชาติ กองวัสสกุลณีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจันทร์อรุณ ไกรวัฒนกรณ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดชโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางประสพสุข ระยับศรีโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางสุดใจ วงศ์คูณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางชเนตตา ชูสิทธิ์โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
6. นางสาวอริศศา ดาทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวเรือง ศรีระษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา หลาวทองโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริดลโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ แสงสิงห์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นางสิรินาท พันธ์รัมย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา เรืองทุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ราษเจริญโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
3. นางอนัญญา หลาวทองโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางณัฐอร ตังนิธภัทรโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นางสาวชญานี ไทยสะเทือนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิจัย พวงอกโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางดารุณี อัมภรัตน์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นางกษมณฑ์ แสงสิทธิกุลชัยโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาวยุวดี คุณสมโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ หัดโถโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายวิจัย พวงอกโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ขนันไทยโรงเรียนไผ่งามพิทยาคมกรรมการ
3. นางนันท์นภัส อุบลพงษ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางกษมณฑ์ แสงสิทธิกุลชัยโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสุภาพร คำประไพโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
6. นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา อิ่มวุฒิโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเรียง ทองไหมโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางสมใจ คำศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสาวมุกดา บรรณบุบผาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมใจ คำศรีโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา อิ่มวุฒิโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางสาวจำเรียง ทองไหมโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางจงรัก ประทุมชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ แพงศรีครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโตประธานกรรมการ
2. นายบุญยิ่ง ชราศรีครูโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิกร จันทะสารครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยากรรมการ
4. นายดนัย เสาโมกครูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ เนตรวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
6. นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายสราวุฒิ แพงศรีครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโตประธานกรรมการ
2. นายบุญยิ่ง ชราศรีครูโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิกร จันทะสารครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยากรรมการ
4. นายดนัย เสาโมกครูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ เนตรวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
6. นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายณรัช มีผลครูโรงเรียนกระแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ สายสินธ์ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิไกร โพธิ์งามครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
5. นายวีระชัย สายโสครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นายจักรกริช ตะโปตินังครูโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
7. นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายณรัช มีผลครูโรงเรียนกระแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ สายสินธ์ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิไกร โพธิ์งามครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
5. นายวีระชัย สายโสครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นายจักรกริช ตะโปตินังครูโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
7. นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์ครูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙รองประธานกรรมการ
3. นายดุริยศิลป์ วรรณาครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต เนตรจันทร์ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายนายณัฌฌา เสนาะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
6. นายธนานุรักษ์ นาจำปาครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า)กรรมการ
7. นายพงฤสุพิศ์ ศิริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอกรรมการ
8. นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายขวัญชนก สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์ครูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ ยอดสิงห์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙รองประธานกรรมการ
3. นายดุริยศิลป์ วรรณาครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต เนตรวงศ์ครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายณัฌฌา เสนาะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
6. นายธนานุรักษ์ นาจำปาครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า)กรรมการ
7. นายพงฤสุพิศ์ ศิริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอกรรมการ
8. นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุพิศ เล็บขาวครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายศิลา มีสุขครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ขำผาครูโรงเรียนกระแซงวิทยากรรมการ
4. นายไกรสยาม น้อยมิ่งครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นายณัฐพล ธรรมสัตย์ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายประจักษ์ ฝักบัวครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
7. นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายสุพิศ เล็บขาวครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายศิลา มีสุขครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ขำผาครูโรงเรียนกระแซงวิทยากรรมการ
4. นายไกรสยาม น้อยมิ่งครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นายณัฐพล ธรรมสัตย์ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายประจักร ฝักบัวครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
7. นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรคณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศคณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์คณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายวัทธิกร แสวงผลคณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทรครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายมงคล สมานครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]