ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านรุน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 53 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 52 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน