สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงธันยพร  บูรณะ
 
1. นางณัฏฐวี  พจนะแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายภัสดา  หอมขจร
 
1. นางนิชาภา  จันทร์เพ็ญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แจ่มใส
 
1. นางทัศนีพร  โคหาจักร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นางสาววิจิตรา  มุ่งดี
 
1. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญเลิศ
 
1. นางสาววิภาวี  นามเดช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ทองแม้น
 
1. นางศิวพร  นิลเนตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขสนิท
 
1. นางสาวเอมอัชนา  พงษ์เอก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ฉิมงาม
 
1. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. นางสาวทัศนีย์  กระแสโสม
2. เด็กหญิงสานฝัน  สูตรตันติ
3. เด็กหญิงโสรญา  ศรีเพชร
 
1. นางสาวจิตใส  จินดาศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรีลัดดา  ศาลางาม
2. นางสาวสุชาดา  ผมน้อย
3. นางสาวสุพัตรา  สุขเกษม
 
1. นางสิริรัตน์  ขุมทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภูวรัตน์  เข้ากล้า
2. เด็กหญิงสุนันทา  ศิริสุข
 
1. นางสาวอักษรวดี  กงทา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวสุนิตา  ดาศรี
2. นางสาวอนันดา  บุญมาก
 
1. นางทัศนีย์  เทียมสกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวรวิช  บุญเลิศ
 
1. นางสาวดรัลรัตน์  ดีมั่น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกีรติกา  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
 
1. นายเขษม  อุปถัมภ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ทองแม้น
2. เด็กหญิงนิสากร  เหลาคม
3. นางสาวอนุศรา  รัตนแสง
 
1. นายเทพรัตน์  กิ่งแก้ว
2. นางสาวนิลาวัลย์  เพิ่มผล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิธิดา  กิ่งเกตุ
2. นายรุ่งโรจน์  ตติยวงศ์วิวัฒน์
3. นางสาวอริยาพร  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวธนาวดี  มณีศรี
2. นายสุริเยส  สุขแสวง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35.4 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกรวิกา  รัตนะดี
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  หวังผล
 
1. นางเอื้อมพร  เที่ยงธรรม
2. นายถวิล  ศรีสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทยา  งามสง่า
2. นางสาวประภัสสร  คำวงษา
 
1. นางภัทรา  ประดับศรี
2. นายครรชิต  วงศ์เหิม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  ดาศรี
 
1. นางสาวณภาภัช  พอกทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทรรศวรรณ  ผ่องแก้ว
 
1. นายชัยรัตน์  แสนสุด
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิชญพิมล  มั่นยืน
2. เด็กชายมงคลชัย  มั่นคง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สร้อยจิต
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สนิทชัย
2. นางเฉลียว  ธนาศุภวัฒน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 4 1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมบุตร
2. นายอนุชิต  ดาทอง
3. นางสาวอรัญญา  แสนกล้า
 
1. นายธีรศักดิ์  แจ่มใส
2. นางสาวจันทรา  เป็นสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงสมประสงค์  ปรากฎชื่อ
3. เด็กหญิงโสรยา  รสหอม
 
1. นางสาวอำภา  พันธ์แจ้ง
2. นางสาวอรุณศรี  นามสว่าง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  กองสุข
2. นางสาวศุภกานต์  สีสันงาม
3. นางสาวเสาวภา  สีสันงาม
 
1. นางอำไพรินทร์  ก่อแก้ว
2. นางสาวเตือนใจ  แสนกล้า
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิบูลเพ็ง
2. เด็กหญิงพรรณวษา  หาสุข
3. เด็กหญิงไอรดา  มีสา
 
1. นายบัวชิต  อุทธารัมย์
2. นางสุลาวัลย์  เป็นเครือ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 6 1. นายธีรพันธ์  แผ่นทอง
2. นางสาวศิริกานต์  พร้อมดี
3. นางสาวเจนจิรา  มั่นยืน
 
1. นายบัวชิต  อุทธารัมย์
2. นางศุภลักษณ์  ศรีผาวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงศศิชา  จินดาศรี
3. เด็กหญิงสัตฏบงกช  ยอดรักษ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  แสนกล้า
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจกล้า
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  แสนกล้า
2. นางสาวศิริเทพ  สืบเทพ
3. นายอนันตชัย  สุขสงวน
 
1. นางสาวเตือนใจ  แสนกล้า
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจกล้า
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาทอง
2. เด็กชายสุภวัทน์  ศรีพิกุล
 
1. นายบัวชิต  อุทธารัมย์
2. นางสุลาวัลย์  เป็นเครือ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชราพันธ์  ขินานา
2. นางสาวอาทิตยา  ชอบธรรม
 
1. นายสุรเดช  ใจจุลละ
2. นายบัวชิต  อุทธารัมย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 6.3 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวุฒินันท์  ก้านอินทร์
2. เด็กชายสหชาติ  ดาศรี
 
1. นายสุรเดช  ใจจุลละ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดิ์สิพล  บุญมาก
2. เด็กชายเรวัต  ประทุมวัน
 
1. นายเกรียงไกร  รินทร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพัฒน์  เภรี
2. นายวรากร  บุญเลิศ
3. นายวาสิน  โมมขุนทด
 
1. นายบัวชิต  อุทธารัมย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  บุษรา
2. เด็กหญิงมัณฑริกา  ยอดสิงห์
3. เด็กหญิงรัชธาดา  ภาณุวงศธร
4. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ชัยงาม
5. เด็กหญิงอินทิรา  ปานทอง
 
1. นางเยาวรัตน์  พรหมสา
2. นายประเสริฐ  ทองอุดม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  แสนกล้า
2. นางสาวนวรินทร์  พันธ์ผึ้ง
3. นางสาวพนิดา  ศรีเพชร
4. นางสาววารินทร์  เป็นเครือ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยศ
 
1. นางเยาวรัตน์  พรหมสา
2. นางสาววชิรญาณ์  กะการดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขบรรเทิง
2. นางสาวณัชนันท์  จันทร์หอม
3. นางสาวนุชรี  แสนดี
4. นางสาวปนัดดา  สกุลทอง
5. นางสาวปวีณา  ตลับทอง
 
1. นายประเสริฐ  ทองอุดม
2. นางกันยา  หลวงยี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรวิกา  เพ่งพิศ
2. นายชินวัตร  สุขสนิท
3. นายวัชรพล  ก้านอินทร์
4. นางสาววารินทร์  เป็นเครือ
5. นางสาววิภาดา  โอทารัมย์
 
1. นางวิภาดา  แพงเจริญ
2. นางสาวสายสุวรรณ  ชูทรงเดช
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤชวรรณ  อดุงจงรักษ์
2. เด็กชายชายตา  ฤทธิรณ
3. เด็กชายธนพร  บรรลือทรัพย์
4. เด็กชายธนากร  นิตุธร
5. เด็กชายธีรเมธ  ชาวะหา
 
1. นายจักราวุธ  สุขพันธ์
2. นายนันทพล  ใจกล้า
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกิตติศักดิ์  สุขยา
2. นางสาวขนิษฐา  อุ่นเนื้อ
3. นางสาวจรรยพร  สายกระสุน
4. นายจักริน  ไชยปัญญา
5. นายชมพล  ธรรมดา
6. นายธนวัฒน์  เอียนไธสงค์
7. นายนพฤทธิ์  ภาสดา
8. นางสาวนริศรา  เครือสุคนธ์
9. นางสาวบารมี  รุ่งเรือง
10. นางสาวปรารถนา  กกกนทา
11. นายพรเทพ  มั่นยืน
12. นายภัทรวรรธน์  สมานทอง
13. นายภาคภูมิ  นัคลาจารย์
14. นายรัชภูมิ  แสงสุขใส
15. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลทอง
16. นางสาวสกุลกาญจน์  เตียงทอง
17. นายสิทธิชัย  หาสุข
18. นายอัมรินทร์  ไพเราะ
19. นางสาวเบญชิตา  ตะเคียนสก
20. นางสาวเสาวลักษณ์  สีสันงาม
 
1. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
2. นางเยาวรัตน์  พรหมสา
3. นางยุพิน  บรรเทพ
4. นายสุทธิพงษ์  ผิวจันสด
5. นายนภา  สารสุข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุธิดา  ก้านอินทร์
2. นายชินวัตร  สุขสนิท
3. นางสาวณัฐถชา  รุ่งเรือง
4. นายธนากร  สมหวัง
5. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปานทอง
6. นางสาวปฏิมากรณ์  มาดี
7. นางสาวปัทมาวรี  บุญนำ
8. นางสาวฝนฤดี  แสงสี
9. นายพงศกร  สายยศ
10. นางสาวรัชดาภรณ์  เรียบร้อย
11. นางสาวรุ่งนภา  ประดับศรี
12. นายวัชรพล  ก้านอินทร์
13. เด็กหญิงวิภาวี  ศาลางาม
14. นางสาวศุภกานต์  คนึงเพียร
15. นางสาวสกุลกาญจน์  เตียงทอง
16. นางสาวสวพัชร  เติมชัยอนันต์
17. นางสาวสุภิญโญ  ขาวงาม
18. เด็กหญิงอรวรรณ  สืบเพ็ง
19. นางสาวอาทิตยา  จินดาศรี
20. นายไกรวัฒน์  รุ่งเรือง
 
1. นางกันยา  หลวงยี
2. นางสาวสายสุวรรณ  ชูทรงเดช
3. นายจักราวุธ  สุขพันธ์
4. นางวิภาดา  แพงเจริญ
5. นายสุทธิพงษ์  ผิวจันสด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ครึ่งมี
 
1. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวกฤษณา  พรมทอง
 
1. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปุดเหียง
2. เด็กชายเนติรัฐ  นนทะนำ
 
1. นางสาวสายสุวรรณ  ชูทรงเดช
2. นางสาวนัฏฐา  ศรีเพชร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 7 1. นายจิรายุ  พริ้งเพราะ
2. นางสาวศิริทรัพย์  เคล้าศรี
 
1. นางยุพิน  บรรเทพ
2. นางสาวชุดาพร  เครื่องแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรุนันท์  สำรวมสุข
2. เด็กหญิงทอฝัน  ดาศรี
3. นางสาวนภัสวรรณ  จำปาทอง
4. นายปกรณ์  ศรีเพ็ชร
5. นางสาวปณิดา  สมหวัง
6. เด็กชายศักรินทร์  แป้นเงิน
7. นายสิทธิชัย  สัพพัญญู
8. นางสาวอริตา  บุตรงาม
9. นางสาวอินทิรา  แสวงสุข
10. นางสาวเกศรินทร์  สินษ์สร
 
1. นายวิรัติ  พนารัตน์
2. นางยุพิน  บรรเทพ
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์  เจริญมาก
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. นางสาวรุจิกา  เครือวัลย์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ประจวบสุข
 
1. นายชูชาติ  ชูแก้ว
2. นายโสภิณ  ผลเจริญ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวฐิติรัตน์  กระแสเทพ
2. นางสาววรินทร  ศาลางาม
 
1. นายชัยพล  เผือดจันทึก
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  สร้อยสูงเนิน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บูรณะ
 
1. นายชัชพล  วิสมิตะนันทน์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐานันดร  สายกระสุน
 
1. นางสาวอภิชญา  สีลาน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ชาติแดง
 
1. นางสาวอภิชญา  สีลาน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิการ์  ผิวละออง
 
1. นายชัชพล  วิสมิตะนันทน์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 -    
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวสุดาวัลย์  วงเวียน
 
1. นางสาวอภิชญา  สีลาน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายกวินพรรษ  นิธิหิรัญวงษ์
 
1. นางสาวอภิชญา  สีลาน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นางสาวเมษา  โยงรัมย์
 
1. นายชัชพล  วิสมิตะนันทน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวสุจิตรา  พันธ์สิน
 
1. นายชัชพล  วิสมิตะนันทน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  ไชยปัญหา
2. เด็กชายพสิษฐ์  กำเนิดพรม
3. เด็กชายวีรยุทธ  ศรบุญทอง
 
1. นายชัชพล  วิสมิตะนันทน์
2. นางสาวอภิชญา  สีลาน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณิกา  มั่งคั่ง
 
1. นายสุขสรรค์  สุขสนิท
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรุณวรรณ  หงษ์ทอง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร์  หรั่งบุญลือ
 
1. นายสุขสรรค์  สุขสนิท
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนุชา  ก้านอินทร์
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอำนาจ  บุญครอง
 
1. นายสุขสรรค์  สุขสนิท
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เหยื่อแสวง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐกานต์  นิมารัมย์
 
1. นายสุขสรรค์  สุขสนิท
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคร  หวังผล
2. เด็กชายชาคร  หวังผล
3. เด็กหญิงรชตวรรณ  ธนเกษมสุขสกุล
4. เด็กชายวิษณุ  สายกระสุน
5. เด็กชายสุนทร  มั่นยืน
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
2. นายอัครชัย  ทองดี
3. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตกร  อรุณพาส
2. นายธนวัฒน์  ศาลางาม
3. นายนรงค์ฤทธิ์  เรืองสนาม
4. นายวีรภาพ  ทองงาม
5. นายอัศนีย์  ป้อมเพชร
 
1. นายสมคิด  ทองนรินทร์
2. นายอัครชัย  ทองดี
3. นายสุขสรรค์  สุขสนิท
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิกิต  ลาทอง
 
1. นายสมคิด  ทองนรินทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 9 1. นายปัญญา  ตระการจันทร์
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดลเอี่ยม
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 15 1. นางสาวปิยธิดา  สุขประเสริฐ
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายภานุพล  นุรักรัมย์
 
1. นายสมคิด  ทองนรินทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล  สืบเพ็ง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยฐิดา  ชาติแดง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวศรัญญ่า  สันคำ
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรีนารถ  เจริญยิ่ง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสมฤดี  ดวงแก้ว
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 1. นางสาวธิติมา  ทองจันทร์
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โมกขุนทด
2. เด็กหญิงจิรประภา  ใจหาญ
3. เด็กหญิงนภัสรา  รุ่งเรือง
4. เด็กชายนวพล  มุจรินทร์
5. เด็กหญิงพรไพลิน  สาแก้ว
6. เด็กหญิงวารัตดา  ทาทอง.
7. เด็กหญิงสุกานดา  หอมหวล
8. เด็กหญิงอรไพลิน  สาแก้ว
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมากร  บุตรงาม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บูรณะ
3. เด็กหญิงวนิดา  ริ้วแดง
4. เด็กหญิงศรุตา  สายกระสุน
5. เด็กหญิงสันย์ชนก  ทองแม้น
6. เด็กหญิงหทัยภัทร  สายกระสุน
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  กะการดี
8. เด็กหญิงเพชรลดา  วงเวียน
 
1. นางวารุณี  ทองศรี
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัชรฎา  เงางาม
2. นางสาวณิชาภัทร  บุญมาก
3. นางสาวดวงใจ  ขาวแก้ว
4. นางสาวพัชรา  สุ่มทา
5. นางสาวพิมผกา  ศรีเมือง
6. นางสาววราภรณ์  สุขแสวง
7. นางสาวสุจิตรา  สิมมา
8. นางสาวอนันตาพร  ชอบเสร็จ
9. นางสาวอมรรัตน์  ศรีพรหม
10. นางสาวโสรยา  มั่นยืน
 
1. นางวารุณี  ทองศรี
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคุณานนท์  มั่นยืน
2. นางสาวจิริยา  ปานทอง
3. นายทนงศักดิ์  สุขแสวง
4. นายทิวากร  แสวงสุข
5. นางสาวปัทมาวรรณ  วันยานาม
6. นายพงศกร  ศรีสระคู
7. นายรัชตะ  วิเศษ
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณานนท์  มั่นยืน
2. นายทิวากร  แสวงสุข
3. นายพิษณุ  จินดาศรี
4. นายรัชตะ  วิเศษ
5. นายสิรวิชญ์  เงางาม
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 49.31 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ทองแม้น
 
1. นางสาวศุภมาศ  ชูชี
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพรรณ  เจริญยิ่ง
 
1. นายนภดล  หมายถูก
 
87 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอนัญพร  คำมูลคร
 
1. นายสมชาย  จันทร์สมุทร์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 6 1. นางสาวฑิฆัมพร  ทิพยเทอดธนา
 
1. นายนภดล  หมายถูก
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ธรรมดา
2. เด็กหญิงปาณิศา  หาสุข
3. เด็กหญิงราตรี  อุสาห์ดี
 
1. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
2. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวกรรณิการ์  เสียงเพราะ
2. นายชูเกียรติ  ชาวสวน
3. นางสาวสุจิตรา  จิตรจำ
 
1. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
2. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  แก้วไสว
2. เด็กชายพงศกร  เพชรนิตย์
 
1. นายพีระพันธ์  เสริมศิริ
2. นายวัชระ  โกติรัมย์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายจิราวัฒน์  สีสันงาม
2. นายธนพงษ์  มาลัย
 
1. นายวัชระ  โกติรัมย์
2. นายเชิด  ชูตาลัด
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายประภัส  เกตุจุมพล
2. เด็กชายพลพล  แสนกล้า
 
1. นายพีระพันธ์  เสริมศิริ
2. นายเชิด  ชูตาลัด
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัยรดา  วันดี
2. นายเสรีภาพ  แสงกระจ่าง
 
1. นายวัชระ  โกติรัมย์
2. นายพีระพันธ์  เสริมศิริ
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 19 1. นางสาวกรรณิการ์  กิ่งแก้ว
2. นางสาวบัณฑิตา  กัลยโสภณ
 
1. นายวัชระ  โกติรัมย์
2. นายพีระพันธ์  เสริมศิริ
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพล  มุ่งมาตร
2. เด็กชายภูธเนตร  ดาศรี
3. เด็กชายวชิราวุธ  ทองนำ
 
1. นายวัชระ  โกติรัมย์
2. นายพีระพันธ์  เสริมศิริ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  แสนกล้า
2. เด็กหญิงนภัทธสรณ์  จุมนิศ์
3. เด็กหญิงพลอยไพรวัลย์  หารเงิน
 
1. นายภูษิต  รัตนะวรรณ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงฐาปนี  บรรลือทรัพย์
3. เด็กหญิงนันทิพร  สุขแสวง
 
1. นางรัชดาภรณ์  ใจกล้า
2. นายมานะ  อนทน
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.99 ทอง 6 1. นางสาวคนึงนิจ  หอมหวล
2. นางสาวณัฐนิชา  งามวสุพล
3. นางสาวนริศรา  รุ่งเรือง
 
1. นางบุษรินทร์  วรมากุล
2. นายสุพรรณ  ทองขาว